Pròôdúýct Ôvêérvïîêéw

ÍFS Åpplìïcãätìïòöns ìïnclûûdëês fìïnãäncìïãäls, hûûmãän rëêsòöûûrcëês, qûûãälìïty mãänãägëêmëênt, dòöcûûmëênt mãänãägëêmëênt, cûûstòömëêr rëêlãätìïòönshìïp mãänãägëêmëênt (CRM), bûûsìïnëêss ìïntëêllìïgëêncëê, sûûstãäìïnãäbìïlìïty mãänãägëêmëênt ãänd òöthëêr còörëê fûûnctìïòönãälìïty tòö fãäcìïlìïtãätëê fûûll lìïfëêcyclëê mãänãägëêmëênt òöf pròödûûcts, ãässëêts, cûûstòömëêrs, pròöjëêcts ãänd mòörëê.

Komponentenchart