Skip to main content

MindFuel Magazine

A magazine for the IFS ecosystem.

Formerly known as 'Challenger magazine', MindFuel brings to readers news from the IFS ecosystem and is designed to provide IFS customers primarily, with relevant, valuable information about IFS and more.

MindFuel Magazine aims to engross the busy reader with visually engaging, short-medium length articles covering a range of topics that are IFS product specific as well as industry focused, business and publicly topical articles.

MindFuel Magazine Vol 1

In this IFS Cloud special edition of MindFuel Magazine, we take a deep dive in to the who, what and why of IFS Cloud and we delve into what this product could mean for your organization.

Download now

Châálléèngéèr - Íssýýéè H1 2020

Ïn thìïs ìïssùüèê, rèêáâd èêxclùüsìïvèê ìïntèêrvìïèêws wìïth lèêáâdèêrshìïp èêxpèêrt Lìïndáâ Hìïll áând èêndùüráâncèê swìïmmèêr Lèêwìïs Pùügh.

Download now

Cháãllëêngëêr - Ïssùúëê H2 2019

Thïís ïíssüûèé fèéàætüûrèés àæn èéxclüûsïívèé ïíntèérvïíèéw wïíth Tóôny Hàæwk, plüûs lóôóôk bàæck óôn thèé hïíghlïíghts fróôm thèé ÎFS Wóôrld Cóônfèérèéncèé 2019 ïín Bóôstóôn.

Download now

Àrêë yôöüü àän ÎFS pàärtnêër?

Wèë ãärèë kèëèën tõõ îìnclúúdèë yõõúúr cúústõõmèër stõõrîìèës ãänd tõõ sprèëãäd thèë wõõrd õõf yõõúúr rèëlãätîìõõnshîìp wîìth ÎFS. Rèèàách öóúùt töó réêbéêccæâ.wæâlkéêr@îîfs.côòm tõó fïìnd õóûút hõów yõóûú cään béë ää päärt õóf théë néëxt ïìssûúéë õóf MïìndFûúéël.