Financial Archive

keyboard

Financial year 2019

2019

 

Financial year 2018

2018

 

Financial year 2017

2017

 

Financial Reports 2016

2016

 

Financial Reports 2015

2015

 

Financial Reports 2014

2014

 

Financial Reports 2013

2013

 

Financial Reports 2012

2012

Investor Contacts

Chiara Lattuada

Teléfono: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada