Pröôdýûct Ôvëérvîïëéw

ÌFS Åpplìícãâtìíôöns ìínclýüdêës fìínãâncìíãâls, hýümãân rêësôöýürcêës, qýüãâlìíty mãânãâgêëmêënt, dôöcýümêënt mãânãâgêëmêënt, cýüstôömêër rêëlãâtìíôönshìíp mãânãâgêëmêënt (CRM), býüsìínêëss ìíntêëllìígêëncêë, sýüstãâìínãâbìílìíty mãânãâgêëmêënt ãând ôöthêër côörêë fýünctìíôönãâlìíty tôö fãâcìílìítãâtêë fýüll lìífêëcyclêë mãânãâgêëmêënt ôöf prôödýücts, ãâssêëts, cýüstôömêërs, prôöjêëcts ãând môörêë.

IFS Applications