Próödüýct Õvéérvïìééw

ÎFS Ãpplïïcáætïïôöns ïïnclúûdéés fïïnáæncïïáæls, húûmáæn réésôöúûrcéés, qúûáælïïty máænáægééméént, dôöcúûméént máænáægééméént, cúûstôöméér rééláætïïôönshïïp máænáægééméént (CRM), búûsïïnééss ïïntééllïïgééncéé, súûstáæïïnáæbïïlïïty máænáægééméént áænd ôöthéér côöréé fúûnctïïôönáælïïty tôö fáæcïïlïïtáætéé fúûll lïïféécycléé máænáægééméént ôöf prôödúûcts, áæssééts, cúûstôöméérs, prôöjéécts áænd môöréé.

En savoir plus