Informacja o administratorach danych osobowych

touchapp

Poniżej znajdziesz informację o tym, kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie prawa Ci przysługują.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE/-RACH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są:
  • IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-247 – Warszawa), przy ul. Marcina Flisa 4, KRS 0000045818, NIP 5270000739,
  • Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-247 – Warszawa), przy ul. Marcina Flisa 4, KRS 0000046494, NIP 5262506111.
 2. Cele przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach m.in. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, oferowania naszych usług.
 3. Podstawy prawne przetwarzania: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim: uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych usług, Państwa zgody, zawartej umowy.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania przez na nas obowiązków prawnych, wiążącej nas umowy, obowiązywania Państwa zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ww. Administratorami, w celu jak najlepszego wykonania usług na rzecz naszych klientów. W takiej sytuacji przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych osobowych, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych informacji.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na: rodo@ifsworld.com.
 9. Informacje dotyczące Polityki prywatności, plików cookie i RODO dostępne są tutaj.

INFORMATION ABOUT THE ADMINISTRATOR OF YOUR PERSONAL DATA:

Based on Art. 13 of the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – GDPR), we would like to inform you that:

 1. The following entities are Administrators of your personal data:
  • IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. based in Warsaw (postal code 02-247 – Warsaw), 4 Marcina Flisa Str., KRS 0000045818, NIP 5270000739,
  • Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. based in Warsaw, (postal code 02-247 – Warsaw), 4 Marcina Flisa Str., KRS 0000046494, NIP 5262506111.
 2. Purpose of processing: Your personal data is processed for purposes including commencement or maintaining business relationships, offering our services.
 3. Legal basis of processing: the processing of your personal data takes place only under the applicable legal regulations. They mainly concern: a legitimate interest to offer our services, your consent, and a concluded contract.
 4. Your personal data is kept only for a period of time that is necessary for the performance of our legal obligations, binding agreements, the validity of your consent or the existence of a legitimate interest.
 5. Your personal data may be made available to advisers and entities cooperating with the above-mentioned Administrators, for the purpose of the finest performance of services to our clients. In this situation, we comply with the highest standards of personal data protection, ensuring the confidentiality and security of all information provided.
 6. You have the right to access your personal data, the right to rectify it, delete it, limit processing, the right to transfer data, the right to raise objections, the right to withdraw consent to their processing at any time.
 7. You have the right to file a complaint to the supervisory body, if you believe that the processing of personal data violates applicable legal regulations.
 8. In all matters related to the protection of personal data, please contact: rodo@ifsworld.com.
 9. See IFSWORLD.com Privacy Statement, Cookies & GDPR information here.