ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Prawa autorskie 

Copyright© 1995 - 2014 IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość domeny jest własnością IFS. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach domeny IFS jest zabronione.


Znaki towarowe

Znaki towarowe IFS i wszystkie nazwy produktów IFS są znakami towarowymi będącymi własnością firmy IFS. Wszystkie pozostałe zastrzeżone nazwy firm i produktów stanowią odpowiednio własność ich właścicieli.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

IFS nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych w tej domenie. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej domeny musi być świadoma, że zawarte na stronach informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej domeny, należy najpierw je zweryfikować kontaktując się z lokalnym biurem IFS.

IFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się informacjami zawartymi na stronach niniejszej domeny. Materiały oraz informacje zawarte w niniejszej domenie są przedstawione bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tej domeny. IFS nie zapewnia również żadnej domniemanej gwarancji przydatności produktów dostępnych za pośrednictwem niniejszej domeny do sprzedaży lub ich przydatności do jakiegokolwiek innego celu, nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nie naruszenia innych praw z nimi związanych.

Jakakolwiek korespondencja przesłana do niniejszej domeny w Internecie lub do IFS za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a IFS nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji. IFS ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu produktów i/lub usług.

Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania wyłącznie w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące na danym obszarze przepisy prawa. Niniejsza domena może zawierać odesłania „linki” do innych domen w Internecie, które nie są administrowane przez IFS. W takim przypadku IFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen. IFS zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.