Próôdúûct Övëèrvîìëèw

ÎFS Âpplïîcæætïîöòns ïînclúùdèés fïînææncïîææls, húùmææn rèésöòúùrcèés, qúùæælïîty mæænæægèémèént, döòcúùmèént mæænæægèémèént, cúùstöòmèér rèélæætïîöònshïîp mæænæægèémèént (CRM), búùsïînèéss ïîntèéllïîgèéncèé, súùstææïînææbïîlïîty mæænæægèémèént æænd öòthèér cöòrèé fúùnctïîöònæælïîty töò fææcïîlïîtæætèé fúùll lïîfèécyclèé mæænæægèémèént öòf pröòdúùcts, ææssèéts, cúùstöòmèérs, pröòjèécts æænd möòrèé.

Przegląd rozwiązań