Skip to main content

Czym jest EAM?

Przedstawiamy systemy i oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM; Enterprise Asset Management) ułatwia przedsiębiorstwom zarządzanie działaniami niezbędnymi do utrzymania wyposażenia i innych środków trwałych w dobrym stanie technicznym. Obejmuje to obsługę techniczną i naprawy maszyn, infrastruktury, pojazdów, flot pojazdów i innych składników majątku.

System EAM pozwala monitorować koszty materiałów i robocizny niezbędnej do obsługi technicznej każdego elementu wyposażenia. Tworzy struktury danych na podstawie typu wyposażenia, lokalizacji, linii produkcyjnej, grupy produktów, wieku i innych kategorii oraz umożliwia skuteczne planowanie i zarządzanie obsługą profilaktyczną.

Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa EAM
 

ÊÆM söõftwåärêë cåän hêëlp åä plåänt öõr fåäcìïlìïtìïêës måänåägêëmêënt têëåäm måänåägêë ìïmpöõrtåänt kêëy pêërföõrmåäncêë ìïndìïcåätöõrs, föõr ìïnståäncêë by kêëêëpìïng thêë prêëvêëntìïvêë-töõ-cöõrrêëctìïvêë måäìïntêënåäncêë råätìïöõ åäböõvêë 75 pêërcêënt.

În præáctîícëê, thîís mëêæáns thæát föõr ëêvëêry thrëêëê prëêvëêntîívëê mæáîíntëênæáncëê tæásks æá mæáîíntëênæáncëê tëêæám pëêrföõrms, thëêy æárëê öõnly döõîíng öõnëê cöõrrëêctîívëê tæásk.

Thìïs ræätìïóó ìïndìïcæätéès æä próóæäctìïvéè æässéèt mæänæägéèméènt próógræäm, béèttéèr éèffìïcìïéèncy, æänd æä béèttéèr chæäncéè óóf æächìïéèvìïng próófìïtæäbìïlìïty.

Do czego potrzebne jest oprogramowanie EAM?

Jak nietrudno się domyślić, jednym z głównych celów zastosowania oprogramowania EAM jest zapewnienie efektywności i niezawodności elementów wyposażenia. W końcu jeśli wyposażenie nie działa, firma nie uzyskuje przychodów. Nieprawidłowo funkcjonujące urządzenia będą w stanie zaoferować jedynie ułamek zdolności produkcyjnej. Prawdopodobnie pojawią się również problemy związane z większą ilością odpadów oraz jakością produktów. Oznacza to, że środki zainwestowane w dany zasób nie zwracają się, a klienci nie mogą liczyć na wysoką jakość obsługi.

Istnieją również bardziej strategiczne powody wdrożenia systemu EAM, wpływające na skuteczność działania firmy w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Jednym z nich są bezpośrednie konsekwencje problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Ewentualna awaria sprzętu może wiązać się z jego poważnym uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem. W wielu sytuacjach pojawia się również ryzyko spowodowania urazu lub śmierci pracownika albo zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi materiałami.

Jeśli mówimy o perspektywie długoterminowej, powodem wyboru i wdrożenia oprogramowania EAM jest potrzeba zwiększenia zwrotu z inwestycji w środki trwałe i podejmowania bardziej racjonalnych decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa. System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa wspiera podejmowanie decyzji o naprawie lub wymianie pojedynczych urządzeń, np. wiertarki pionowej lub sprężarki, klas urządzeń zakupionych w tym samym okresie lub o zbliżającym się terminie zakończenia cyklu eksploatacji, typów urządzeń o mniejszej wydajności niż najnowsze rozwiązania technologiczne, całych linii lub zakładów produkcyjnych, a nawet całych portfeli aktywów lub zakładów.

Jeśli oprogramowanie EAM jest standardowym komponentem kompleksowego systemu ERP, aplikacji używanej w całym przedsiębiorstwie, decyzje między innymi tego rodzaju mogą być podejmowane w kontekście nie tylko kosztów eksploatacji danego zasobu, ale również generowanych przychodów, wpływu na obsługę klienta i innych strategicznych czynników. Poniższa lista przedstawia jedynie kilka scenariuszy, w których oprogramowanie EAM może odegrać istotną rolę:

 • Aby zapewnić prawidłowe działanie linii produkcyjnej, należy zaplanować przerwę na obsługę techniczną, jednak istnieje kilka ważnych zamówień klientów, które nie mogą zostać zrealizowane. Opóźnienie dostawy może okazać się koniecznością
 • Jeśli występują problemy z jakością dotyczące konkretnej linii produktów lub konkretnego klienta, można ocenić koszty działań związanych z obsługą techniczną i naprawą z uwzględnieniem ich wpływu na przychody, zgodność z przepisami i zadowolenie klienta
 • Jeśli zmieniają się geograficzne wzorce popytu, można zwiększyć priorytet obsługi technicznej i napraw oraz możliwości przedłużenia lub rozszerzenia okresu eksploatacji zakładów i zasobów fizycznych znajdujących się w określonych krajach
 • Aby zapewnić zgodność ze standardami ISO 5500 i PAS 55, które narzucają konieczność zarządzania całym cyklem życia zasobu, system EAM udostępnia jednolitą wersję informacji obejmującą wszystkie etapy, w tym projektowanie, eksploatację i obsługę techniczną, a także utylizację lub wymianę
 

EAM I CMMS: ZALETY OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Oprogramowanie EAM różni się od systemów skomputeryzowanego zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) tym, że uwzględnia funkcje zarządzania zapasami, finansami, a nawet zasobami ludzkimi. Warto dodać, że rozwiązania EAM idealnie sprawdzają się jako kompletne systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w przypadku przedsiębiorstw, w których generowanie przychodów opiera się całkowicie na wyposażeniu i środkach trwałych (firm o dużej kapitałochłonności).

Oprogramowanie EAM może pomóc zespołowi zajmującemu się zarządzaniem zakładem lub infrastrukturą w monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności, pozwalając np. utrzymać wskaźnik działań związanych z obsługą profilaktyczną i naprawczą na poziomie powyżej 75%. W praktyce oznacza to, że na każde trzy wykonywane przez zespół zadania związane z obsługą profilaktyczną przypada tylko jedno zadanie dotyczące naprawy. Taka wartość wskazuje, że wdrożono proaktywny program zarządzania zasobami, nastąpił wzrost efektywności i istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania rentowności.

System EAM ułatwia przedsiębiorstwu przejście od reaktywnego modelu obsługi (czyli wykonywania napraw po wystąpieniu awarii) na model prewencyjny (zapobiegania awariom).Początkowym etapem takiej transformacji jest możliwość zaplanowania i zrealizowania zadań związanych z obsługą profilaktyczną umieszczonych w kalendarzu.

W określonych odstępach czasu, zwykle zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia, należy przeprowadzić pewne działania konserwacyjne. W kolejnych etapach system EAM pozwala zastosować podejście oparte na kryteriach, w którym takie zadania wykonuje się nie po upłynięciu pewnej liczby dni, ale po osiągnięciu pewnej wartości, np. liczby godzin eksploatacji, liczby cykli pracy lub innego wskaźnika określającego rzeczywiste zużycie maszyny. Dzięki wykorzystaniu danych diagnostycznych pochodzących z urządzenia użytkownik systemu EAM może przejść na model obsługi oparty na stanie technicznym, w którym brane są pod uwagę takie parametry, jak temperatura, wibracje czy ciśnienie, a także zmiany ciśnienia lub temperatury, a przekroczenie pewnego progu powoduje wykonanie działań prewencyjnych.

Pragmatyczne podejście do profilaktycznej obsługi technicznej powinno uwzględniać w odpowiednim zakresie stan urządzenia, cykle pracy, obciążenie i czas eksploatacji. Najłatwiej to osiągnąć wówczas, gdy system EAM stanowi część kompleksowego pakietu ERP, w którym dostępny jest nie tylko czas pracy urządzeń, ale również dane dotyczące produktów, np. informacje o materiałach. Wiemy przecież, że cięcie blachy ze stali nierdzewnej wiąże się z większym zużyciem sprzętu niż cięcie blachy aluminiowej.

Dążymy do wyeliminowania zbędnych czynności serwisowych nie tylko ze względu na konieczność ograniczenia kosztów, ale z powodu występującego w przypadku niektórych działań ryzyka uszkodzenia maszyny i potencjalnych przestojów.

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania EAM

Oprogramowanie EAM jest narzędziem, a sposób jego wykorzystania wpływa na uzyskiwane przez przedsiębiorstwo korzyści. Można jednak wskazać kilka obszarów, w których korzyści występują często:

 • Zwiększenie dostępności sprzętu
 • Optymalizacja wykorzystania urządzeń
 • Wzrost produktywności i zwiększenie zdolności produkcyjnych
 • Mniejsza liczba braków i problemów ze zgodnością produktów z normami
 • Wydłużenie efektywnego czasu pracy techników
 • Skuteczniejsze decyzje finansowe i decyzje dotyczące naprawy lub wymiany
 • Skrócenie czasu zamknięcia zakładu, modernizacji i realizacji innych dużych projektów związanych z obsługą techniczną
 • Mniej przestojów wynikających z konieczności naprawy i wymiany brakujących części lub z braku personelu
 • Większa zgodność z przepisami dzięki szczegółowemu dokumentowaniu działań i certyfikacji techników

Bardziej strategiczne korzyści uzyskiwane dzięki oprogramowaniu EAM dotyczą jednak nowych możliwości działania przedsiębiorstwa, które nie pojawiłyby się bez zastosowania takiego produktu.

Systemy EAM uwzględniają funkcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). Dzięki temu firma może określić wpływ zasobów na procesy wytwarzania aktualnych i przyszłych produktów i świadczenia usług, a także na przychody i rozwiązania dla klientów. Istnieje możliwość zaplanowania modyfikacji zasobów oraz ich dostosowania nie tylko do obecnych, lecz także do przewidywanych potrzeb. Można zapewnić odpowiedni poziom obsługi technicznej, unikając nadmiernych działań, które powodują zwiększenie kosztów i nie przynoszą dodatkowych rezultatów.

Wszystkie zmiany wprowadzane w danym składniku majątku są uwzględniane w bazie serwisowanego wyposażenia. Po upływie pewnego czasu, mimo optymalnego poziomu obsługi, parametry zasobu ulegają pogorszeniu. Po utylizacji cykl rozpoczyna się od początku. Dzięki systemowi EAM zespół ds. planowania i zespoły inżynierskie mogą rozpocząć pracę, dysponując pełnymi danymi dotyczącymi obsługi technicznej i wykorzystania zasobu. Wnioski uzyskane w procesie eksploatacji poprzedniego elementu wyposażenia pozwolą usprawnić proces obsługi nowego zasobu.

W połączeniu z systemami takimi jak ERP oprogramowanie EAM pozwala zapewnić całkowitą efektywność wyposażenia (OEE). Dzięki uwzględnieniu danych z systemu EAM, danych dotyczących wydajności sprzętu uzyskanych z poszczególnych urządzeń lub systemów SCADA oraz danych z systemu ERP można zoptymalizować parametry wyjściowe maszyn. Takie podejście pozwala zminimalizować:

 • Przerwy w produkcji
 • Ograniczenia dostępności wynikające z awarii urządzeń i planowanych przestojów (np. przeznaczonych na prace konfiguracyjne)
 • Spadki wydajności wynikające z krótkich przerw w działaniu i zmniejszenia szybkości działania urządzeń

Spadki jakości wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń i występowania wad produktów

Wskaźnik OEE stanowi miarę efektywności procesu produkcji i określa w postaci procentowej część czasu produkcji, w którym zachowujemy pełną produktywność. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwo produkcyjne działałoby bez przerw przy maksymalnej efektywności urządzeń, 100% produktów byłoby pozbawione wad, a dostępność również wynosiłaby 100%. Z różnych powodów taka sytuacja jest nieosiągalna, a szybkość pracy urządzeń wymaga ograniczenia i optymalizacji. Należy też uwzględnić inne procesy związane z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa, np. kwestie dostępności części zamiennych i personelu zajmującego się obsługą techniczną. W niektórych przypadkach istotne są czynniki operacyjne związane z planowaniem zasobów, np. dostępne zapasy i surowce.

System EAM może stanowić repozytorium, w którym rejestrowane są przestoje. Informacje mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie, z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (IoT).

Jak wybrać właściwe oprogramowanie EAM

Wybór oprogramowania EAM powinien być metodycznym procesem, w którym najpierw określane są wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa nie tylko na dziś, lecz także w dłuższej perspektywie czasowej. Niezbędny jest sponsor projektu reprezentujący kadrę kierowniczą — przedsięwzięcie musi być odpowiednio finansowane, a zmiany i usprawnienia w procesach związane z wdrożeniem systemu EAM powinny zostać przyjęte przez wszystkich użytkowników końcowych w firmie.

Funkcjonalność systemu EAM jest dość prosta. Ponadto większość użytkowników powinna mieć możliwość realizowania zleceń roboczych z poziomu różnych urządzeń na stanowisku pracy. O zaletach poszczególnych produktów decydują bardziej strategiczne elementy oprogramowania. Poniższa lista zagadnień może ułatwić podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania:

 • W jaki sposób pakiet oprogramowania EAM obsługuje poszczególne etapy cyklu życia majątku — od początku do końca, czyli od nabycia do utylizacji?
 • W jakim stopniu pakiet oprogramowania EAM jest w stanie obsłużyć duże projekty realizowane w przedsiębiorstwie, w tym związane z projektowaniem, budową i montażem, zamykaniem zakładów produkcyjnych, przedłużaniem okresu eksploatacji i modernizacją?
 • Czy oprogramowanie obsługuje proces zlecenia obsługi i czy na przykład potrafi zautomatyzować procesy składania ofert i zarządzania podwykonawcami?
 • W jakim stopniu oprogramowanie EAM pozwala monitorować wskaźniki OEE?
 • Jakie zmiany nastąpią w przyszłości w rozwiązaniu EAM? Czy producent oprogramowania określił plan rozwoju i udoskonalania produktów?
 

Jak rozwiązania IFS EAM pomagają firmom osiągnąć sukces

Rozwiązania IFS dla sektora zarządzania majątkiem przedsiębiorstw wprowadzono już ponad 30 lat temu. Nasze oprogramowanie zostało stworzone nie tylko dla przemysłu, lecz także w dużej mierze przez sam przemysł. To rozwiązanie sprawdziło się już w przypadku łączenia i podziału firm oraz deregulacji i zaostrzenia wymogów w zakresie optymalizacji zasobów i siły roboczej. Pomogło firmom na całym świecie w przezwyciężeniu tych wyzwań i zwiększeniu zysków. Czy chcesz uzyskać więcej informacji? Oddajmy głos naszym klientom:

Holmen Paper, jeden z największych producentów papieru drukarskiego w Europie, wykorzystuje oprogramowanie IFS do usprawnienia procesów obsługi technicznej/a>

Globalny dostawca systemów obsługi biletów i poboru opłat, firma Cubic Transportation Systems, wykorzystuje system IFS do przewidywania obszarów wymaganych napraw i określania ich priorytetów

Statnett, operator głównej sieci energetycznej Norwegii, wykorzystuje technologię IFS do utrzymania działania infrastruktury

Czołowe przedsiębiorstwo z branży drzewno-papierniczej, grupa SCA, dąży do maksymalizacji wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) z wykorzystaniem systemu IFS

Bezpieczniej, szybciej, lepiej: znakomita wydajność i nowoczesne usługi MRO w liniach lotniczych China Airlines

Do czego potrzebne jest oprogramowanie EAM?

Jak nietrudno się domyślić, jednym z głównych celów zastosowania oprogramowania EAM jest zapewnienie efektywności i niezawodności elementów wyposażenia. W końcu jeśli wyposażenie nie działa, firma nie uzyskuje przychodów. Nieprawidłowo funkcjonujące urządzenia będą w stanie zaoferować jedynie ułamek zdolności produkcyjnej. Prawdopodobnie pojawią się również problemy związane z większą ilością odpadów oraz jakością produktów. Oznacza to, że środki zainwestowane w dany zasób nie zwracają się, a klienci nie mogą liczyć na wysoką jakość obsługi.

Istnieją również bardziej strategiczne powody wdrożenia systemu EAM, wpływające na skuteczność działania firmy w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Jednym z nich są bezpośrednie konsekwencje problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska. Ewentualna awaria sprzętu może wiązać się z jego poważnym uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem. W wielu sytuacjach pojawia się również ryzyko spowodowania urazu lub śmierci pracownika albo zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi materiałami.

Jeśli mówimy o perspektywie długoterminowej, powodem wyboru i wdrożenia oprogramowania EAM jest potrzeba zwiększenia zwrotu z inwestycji w środki trwałe i podejmowania bardziej racjonalnych decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa. System do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa wspiera podejmowanie decyzji o naprawie lub wymianie pojedynczych urządzeń, np. wiertarki pionowej lub sprężarki, klas urządzeń zakupionych w tym samym okresie lub o zbliżającym się terminie zakończenia cyklu eksploatacji, typów urządzeń o mniejszej wydajności niż najnowsze rozwiązania technologiczne, całych linii lub zakładów produkcyjnych, a nawet całych portfeli aktywów lub zakładów.

Jeśli oprogramowanie EAM jest standardowym komponentem kompleksowego systemu ERP, aplikacji używanej w całym przedsiębiorstwie, decyzje między innymi tego rodzaju mogą być podejmowane w kontekście nie tylko kosztów eksploatacji danego zasobu, ale również generowanych przychodów, wpływu na obsługę klienta i innych strategicznych czynników. Poniższa lista przedstawia jedynie kilka scenariuszy, w których oprogramowanie EAM może odegrać istotną rolę:

 • Aby zapewnić prawidłowe działanie linii produkcyjnej, należy zaplanować przerwę na obsługę techniczną, jednak istnieje kilka ważnych zamówień klientów, które nie mogą zostać zrealizowane. Opóźnienie dostawy może okazać się koniecznością
 • Jeśli występują problemy z jakością dotyczące konkretnej linii produktów lub konkretnego klienta, można ocenić koszty działań związanych z obsługą techniczną i naprawą z uwzględnieniem ich wpływu na przychody, zgodność z przepisami i zadowolenie klienta
 • Jeśli zmieniają się geograficzne wzorce popytu, można zwiększyć priorytet obsługi technicznej i napraw oraz możliwości przedłużenia lub rozszerzenia okresu eksploatacji zakładów i zasobów fizycznych znajdujących się w określonych krajach
 • Aby zapewnić zgodność ze standardami ISO 5500 i PAS 55, które narzucają konieczność zarządzania całym cyklem życia zasobu, system EAM udostępnia jednolitą wersję informacji obejmującą wszystkie etapy, w tym projektowanie, eksploatację i obsługę techniczną, a także utylizację lub wymianę
 

EAM I CMMS: ZALETY OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Oprogramowanie EAM różni się od systemów skomputeryzowanego zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) tym, że uwzględnia funkcje zarządzania zapasami, finansami, a nawet zasobami ludzkimi. Warto dodać, że rozwiązania EAM idealnie sprawdzają się jako kompletne systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w przypadku przedsiębiorstw, w których generowanie przychodów opiera się całkowicie na wyposażeniu i środkach trwałych (firm o dużej kapitałochłonności).

Oprogramowanie EAM może pomóc zespołowi zajmującemu się zarządzaniem zakładem lub infrastrukturą w monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności, pozwalając np. utrzymać wskaźnik działań związanych z obsługą profilaktyczną i naprawczą na poziomie powyżej 75%. W praktyce oznacza to, że na każde trzy wykonywane przez zespół zadania związane z obsługą profilaktyczną przypada tylko jedno zadanie dotyczące naprawy. Taka wartość wskazuje, że wdrożono proaktywny program zarządzania zasobami, nastąpił wzrost efektywności i istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania rentowności.

System EAM ułatwia przedsiębiorstwu przejście od reaktywnego modelu obsługi (czyli wykonywania napraw po wystąpieniu awarii) na model prewencyjny (zapobiegania awariom).Początkowym etapem takiej transformacji jest możliwość zaplanowania i zrealizowania zadań związanych z obsługą profilaktyczną umieszczonych w kalendarzu.

W określonych odstępach czasu, zwykle zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia, należy przeprowadzić pewne działania konserwacyjne. W kolejnych etapach system EAM pozwala zastosować podejście oparte na kryteriach, w którym takie zadania wykonuje się nie po upłynięciu pewnej liczby dni, ale po osiągnięciu pewnej wartości, np. liczby godzin eksploatacji, liczby cykli pracy lub innego wskaźnika określającego rzeczywiste zużycie maszyny. Dzięki wykorzystaniu danych diagnostycznych pochodzących z urządzenia użytkownik systemu EAM może przejść na model obsługi oparty na stanie technicznym, w którym brane są pod uwagę takie parametry, jak temperatura, wibracje czy ciśnienie, a także zmiany ciśnienia lub temperatury, a przekroczenie pewnego progu powoduje wykonanie działań prewencyjnych.

Pragmatyczne podejście do profilaktycznej obsługi technicznej powinno uwzględniać w odpowiednim zakresie stan urządzenia, cykle pracy, obciążenie i czas eksploatacji. Najłatwiej to osiągnąć wówczas, gdy system EAM stanowi część kompleksowego pakietu ERP, w którym dostępny jest nie tylko czas pracy urządzeń, ale również dane dotyczące produktów, np. informacje o materiałach. Wiemy przecież, że cięcie blachy ze stali nierdzewnej wiąże się z większym zużyciem sprzętu niż cięcie blachy aluminiowej.

Dążymy do wyeliminowania zbędnych czynności serwisowych nie tylko ze względu na konieczność ograniczenia kosztów, ale z powodu występującego w przypadku niektórych działań ryzyka uszkodzenia maszyny i potencjalnych przestojów.

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania EAM

Oprogramowanie EAM jest narzędziem, a sposób jego wykorzystania wpływa na uzyskiwane przez przedsiębiorstwo korzyści. Można jednak wskazać kilka obszarów, w których korzyści występują często:

 • Zwiększenie dostępności sprzętu
 • Optymalizacja wykorzystania urządzeń
 • Wzrost produktywności i zwiększenie zdolności produkcyjnych
 • Mniejsza liczba braków i problemów ze zgodnością produktów z normami
 • Wydłużenie efektywnego czasu pracy techników
 • Skuteczniejsze decyzje finansowe i decyzje dotyczące naprawy lub wymiany
 • Skrócenie czasu zamknięcia zakładu, modernizacji i realizacji innych dużych projektów związanych z obsługą techniczną
 • Mniej przestojów wynikających z konieczności naprawy i wymiany brakujących części lub z braku personelu
 • Większa zgodność z przepisami dzięki szczegółowemu dokumentowaniu działań i certyfikacji techników

Bardziej strategiczne korzyści uzyskiwane dzięki oprogramowaniu EAM dotyczą jednak nowych możliwości działania przedsiębiorstwa, które nie pojawiłyby się bez zastosowania takiego produktu.

Systemy EAM uwzględniają funkcje zarządzania cyklem życia majątku (ALM). Dzięki temu firma może określić wpływ zasobów na procesy wytwarzania aktualnych i przyszłych produktów i świadczenia usług, a także na przychody i rozwiązania dla klientów. Istnieje możliwość zaplanowania modyfikacji zasobów oraz ich dostosowania nie tylko do obecnych, lecz także do przewidywanych potrzeb. Można zapewnić odpowiedni poziom obsługi technicznej, unikając nadmiernych działań, które powodują zwiększenie kosztów i nie przynoszą dodatkowych rezultatów.

Wszystkie zmiany wprowadzane w danym składniku majątku są uwzględniane w bazie serwisowanego wyposażenia. Po upływie pewnego czasu, mimo optymalnego poziomu obsługi, parametry zasobu ulegają pogorszeniu. Po utylizacji cykl rozpoczyna się od początku. Dzięki systemowi EAM zespół ds. planowania i zespoły inżynierskie mogą rozpocząć pracę, dysponując pełnymi danymi dotyczącymi obsługi technicznej i wykorzystania zasobu. Wnioski uzyskane w procesie eksploatacji poprzedniego elementu wyposażenia pozwolą usprawnić proces obsługi nowego zasobu.

W połączeniu z systemami takimi jak ERP oprogramowanie EAM pozwala zapewnić całkowitą efektywność wyposażenia (OEE). Dzięki uwzględnieniu danych z systemu EAM, danych dotyczących wydajności sprzętu uzyskanych z poszczególnych urządzeń lub systemów SCADA oraz danych z systemu ERP można zoptymalizować parametry wyjściowe maszyn. Takie podejście pozwala zminimalizować:

 • Przerwy w produkcji
 • Ograniczenia dostępności wynikające z awarii urządzeń i planowanych przestojów (np. przeznaczonych na prace konfiguracyjne)
 • Spadki wydajności wynikające z krótkich przerw w działaniu i zmniejszenia szybkości działania urządzeń

Spadki jakości wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń i występowania wad produktów

Wskaźnik OEE stanowi miarę efektywności procesu produkcji i określa w postaci procentowej część czasu produkcji, w którym zachowujemy pełną produktywność. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwo produkcyjne działałoby bez przerw przy maksymalnej efektywności urządzeń, 100% produktów byłoby pozbawione wad, a dostępność również wynosiłaby 100%. Z różnych powodów taka sytuacja jest nieosiągalna, a szybkość pracy urządzeń wymaga ograniczenia i optymalizacji. Należy też uwzględnić inne procesy związane z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa, np. kwestie dostępności części zamiennych i personelu zajmującego się obsługą techniczną. W niektórych przypadkach istotne są czynniki operacyjne związane z planowaniem zasobów, np. dostępne zapasy i surowce.

System EAM może stanowić repozytorium, w którym rejestrowane są przestoje. Informacje mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie, z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (IoT).

Jak wybrać właściwe oprogramowanie EAM

Wybór oprogramowania EAM powinien być metodycznym procesem, w którym najpierw określane są wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa nie tylko na dziś, lecz także w dłuższej perspektywie czasowej. Niezbędny jest sponsor projektu reprezentujący kadrę kierowniczą — przedsięwzięcie musi być odpowiednio finansowane, a zmiany i usprawnienia w procesach związane z wdrożeniem systemu EAM powinny zostać przyjęte przez wszystkich użytkowników końcowych w firmie.

Funkcjonalność systemu EAM jest dość prosta. Ponadto większość użytkowników powinna mieć możliwość realizowania zleceń roboczych z poziomu różnych urządzeń na stanowisku pracy. O zaletach poszczególnych produktów decydują bardziej strategiczne elementy oprogramowania. Poniższa lista zagadnień może ułatwić podjęcie decyzji o wyborze rozwiązania:

 • W jaki sposób pakiet oprogramowania EAM obsługuje poszczególne etapy cyklu życia majątku — od początku do końca, czyli od nabycia do utylizacji?
 • W jakim stopniu pakiet oprogramowania EAM jest w stanie obsłużyć duże projekty realizowane w przedsiębiorstwie, w tym związane z projektowaniem, budową i montażem, zamykaniem zakładów produkcyjnych, przedłużaniem okresu eksploatacji i modernizacją?
 • Czy oprogramowanie obsługuje proces zlecenia obsługi i czy na przykład potrafi zautomatyzować procesy składania ofert i zarządzania podwykonawcami?
 • W jakim stopniu oprogramowanie EAM pozwala monitorować wskaźniki OEE?
 • Jakie zmiany nastąpią w przyszłości w rozwiązaniu EAM? Czy producent oprogramowania określił plan rozwoju i udoskonalania produktów?
 

Jak rozwiązania IFS EAM pomagają firmom osiągnąć sukces

Rozwiązania IFS dla sektora zarządzania majątkiem przedsiębiorstw wprowadzono już ponad 30 lat temu. Nasze oprogramowanie zostało stworzone nie tylko dla przemysłu, lecz także w dużej mierze przez sam przemysł. To rozwiązanie sprawdziło się już w przypadku łączenia i podziału firm oraz deregulacji i zaostrzenia wymogów w zakresie optymalizacji zasobów i siły roboczej. Pomogło firmom na całym świecie w przezwyciężeniu tych wyzwań i zwiększeniu zysków. Czy chcesz uzyskać więcej informacji? Oddajmy głos naszym klientom:

Holmen Paper, jeden z największych producentów papieru drukarskiego w Europie, wykorzystuje oprogramowanie IFS do usprawnienia procesów obsługi technicznej/a>

Globalny dostawca systemów obsługi biletów i poboru opłat, firma Cubic Transportation Systems, wykorzystuje system IFS do przewidywania obszarów wymaganych napraw i określania ich priorytetów

Statnett, operator głównej sieci energetycznej Norwegii, wykorzystuje technologię IFS do utrzymania działania infrastruktury

Czołowe przedsiębiorstwo z branży drzewno-papierniczej, grupa SCA, dąży do maksymalizacji wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) z wykorzystaniem systemu IFS

Bezpieczniej, szybciej, lepiej: znakomita wydajność i nowoczesne usługi MRO w liniach lotniczych China Airlines