Skip to main content

Oprogramowanie IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI)

Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji

Oprogramowanie Enterprise Operational Intelligence (EOI) firmy IFS pomaga szybciej realizować strategię biznesową. Oferuje pełny hierarchiczny widok procesów i danych o wydajności z całego przedsiębiorstwa w sposób dostosowany do przyjętej strategii.

Za pomocą oprogramowania EOI firmy EFS członkowie zarządu i kierownicy mogą przeglądać i porządkować procesy. Dzięki temu łatwiej jest pilnować, aby były one realizowane zgodnie z założeniami strategii. Rozwiązanie do analizy danych operacyjnych oferuje użytkownikom przejrzysty widok z podziałem na te funkcje, które przynoszą rzeczywistą korzyść dla klienta, te, które charakteryzują się mniejszą wydajnością, i te, które z perspektywy realizacji celów stanowią stratę czasu i zasobów. W efekcie oprogramowanie EOI firmy IFS to sposób na wdrażanie strategii biznesowej w krótszym czasie dzięki podejmowaniu trafniejszych decyzji oraz szybszej i pełnej realizacji elastycznych, adaptacyjnych procedur biznesowych.

IFS Enterprise Operational Intelligence

Explore our solution for Enterprise Operational Intelligence

Korzyści oferowane przez oprogramowanie EOI firmy IFS

Firmy, które osiągnęły sukces, przyznają, że aby usprawnić działalność operacyjną, należy wdrożyć kompleksowe rozwiązanie do analizy danych operacyjnych. Punktem wyjścia w rozwiązaniu Enterprise Operational Intelligence firmy IFS są strategia i cele biznesowe najwyższego poziomu. Informacje te są rejestrowane w schemacie biznesowym BizMap™, który przyrostowo pobiera dane w czasie rzeczywistym, aby monitorować kompleksowe procesy i zarządzać nimi. Atuty oprogramowania EOI firmy IFS:

 • Skraca czas realizacji celów biznesowych dzięki zhierarchizowanym mechanizmom wspomagania strategii przedsiębiorstwa.
 • Udostępnia pojedynczy obraz stanu faktycznego, korzystając z wielu źródeł. W ten sposób umożliwia odwzorowywanie struktur przedsiębiorstwa oraz monitorowanie ich i zarządzanie nimi.
 • Umożliwia sprawniejsze zarządzanie i wyznaczanie celów oraz poprawę szybkości działania i jakości.
 • Optymalizuje wydajność procesów zamiast tworzyć wydzielone rozwiązania dla określonych struktur organizacyjnych lub funkcji.
 • Zwiększa wydajność struktur organizacyjnych — poprawia elastyczność i przewidywalność działalności, zapewniając pełny wgląd w kompleksowy zestaw informacji o przedsiębiorstwie
 • Przyspiesza zwrot z inwestycji — dzięki rozwiązaniu IFS EOI firmy mogą szybciej podejmować trafniejsze decyzje na podstawie danych o wydajności biznesowej dostępnych w czasie rzeczywistym, oceniając je pod kątem wpływu na najważniejsze procesy i cele biznesowe.

Odwzorowywanie danych dotyczących przedsiębiorstwa

Za pomocą schematu biznesowego BizMap™ przedsiębiorstwo może opracować całościowy, dynamiczny, graficzny widok swojego łańcucha tworzenia wartości, aby następnie określić swoje priorytety biznesowe w oprogramowaniu IFS EOI. Dzięki zhierarchizowanemu podejściu firma zarządza wydajnością biznesową w kontekście najważniejszych strategicznych celów i procesów biznesowych, unikając wszelkich niespodzianek w tym zakresie.

 • Pojedynczy kompleksowy obraz stanu faktycznego — od strategii aż po działalność operacyjną
 • Podstawa definiowania strategii, procesów i wskaźników KPI
 • Ograniczanie złożoności i koncentrowanie uwagi na sprawach naprawdę istotnych
 • Mechanizm oparty na modelach umożliwia realizację elastycznych operacji biznesowych sterowanych modelami
 • Internetowe panele kontrolne uwzględniające podział na role

Monitorowanie wydajności

Odwzorowywanie procesów to klucz do poprawy wydajności i zarządzania informacjami. Oprogramowanie IFS EOI monitoruje wydajność przedsiębiorstwa w kontekście wyznaczonych celów biznesowych. Dane o wydajności są monitorowane w czasie rzeczywistym za pomocą paneli kontrolnych uwzględniających podział na role. Firma może w czasie rzeczywistym oceniać wpływ cen surowców lub zmian jakościowych na wyniki finansowe. Oprogramowanie IFS EOI pomaga ukierunkować wysiłki na zadania, które mają największe znaczenie dla osiągnięcia celów strategicznych.

 • Połączenie danych o wydajności i procesów w jednym środowisku
 • Monitorowanie wydajności operacyjnej w czasie rzeczywistym — właśnie wtedy, gdy dane zdarzenie ma miejsce
 • Rozwiązanie, które współpracuje ze wszystkimi źródłami danych i korzysta z istniejących systemów
 • Mechanizm obsługi danych oparty na modelach — zmiana struktur biznesowych nie wymaga modyfikowania kodu źródłowego
 • Eksploracja danych i zaawansowane funkcje analityczne dzięki pakietowi Microsoft BI

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rozwiązanie IFS EOI służy do zarządzania przedsiębiorstwem i analizowania jego danych. Możliwość realizowania decyzji opartych na analizie scenariuszy hipotetycznych prowadzonej w czasie rzeczywistym pozwala rozwijać działalność i wyróżnić się na tle konkurencji. Ponadto firma może natychmiast ocenić, w jaki sposób proponowane zmiany (np. w zakresie cen sprzedaży energii) wpłyną na opłacalność i próg rentowności w produkcji energii.

 • Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki proaktywnym alertom przesyłanym w czasie rzeczywistym
 • Sterowane modelami i danymi przepływy prac wykonawczych jako wsparcie dla kompleksowego zarządzania procesami
 • Łączenie osób z przedsiębiorstwa, tak aby mogły one kontaktować się ze sobą w odpowiednim czasie we właściwej sprawie
 • Inteligentne operacje biznesowe oparte na analizie scenariuszy hipotetycznych oraz pomocy przy podejmowaniu decyzji
 • Elastyczność — zmiany w procesach można wdrażać natychmiast, a ich kompilacja odbywa się w trakcie działania programu

Pełna widoczność

Każdy plan transformacji musi być podporządkowany strategicznym priorytetom, którym odpowiadają przejrzyste, mierzalne wskaźniki. Dlatego przed przystąpieniem do wdrażania zmian należy przyjrzeć się całemu przedsiębiorstwu, aby uwzględnić problemy strukturalne.

Schemat biznesowy BizMap™ rejestruje wszystkie najważniejsze aspekty i wzajemne zależności stanowiące niezbędny element w procesie zarządzania firmą. Dzięki wprowadzaniu danych do schematu BizMap wszystkie wymiary działalności (strategiczny, taktyczny i operacyjny) zostają połączone na pojedynczej platformie. W ten sposób powstają bezpośrednie powiązania między celami strategicznymi, wynikami i realizacją zadań operacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala firmom bardziej elastycznie reagować na zmieniające się warunki. Ponadto zapewnia widoczność, funkcje analityczne i przydatne w działaniu mechanizmy kontrolne, które są niezbędne do prowadzenia analizy operacyjnej w całym przedsiębiorstwie.

Podstawowy element omawianego podejścia polega na tym, że informacje o łańcuchu tworzenia wartości są bezpośrednio rejestrowane w oprogramowaniu, tak aby udostępniać pojedynczy obraz faktycznego stanu organizacji. Takie rozwiązanie pomaga:

 • stworzyć podstawę definiowania strategii, procesów i wskaźników KPI
 • ograniczyć złożoność i skoncentrować uwagę na sprawach naprawdę istotnych
 • przeprowadzić dogłębną analizę przyczyn za jednym kliknięciem
 • wykorzystywać mechanizm oparty na modelach przy realizowaniu elastycznych operacji biznesowych sterowanych modelami
 • ustalać architekturę informacji w oparciu o łańcuch tworzenia wartości — sprawdzać, jakie dane są potrzebne z poszczególnych systemów źródłowych lub ciągów zdarzeń; w efekcie powstaje rozwiązanie informatyczne kierowane potrzebami biznesowymi.

Korzyści oferowane przez oprogramowanie EOI firmy IFS

Firmy, które osiągnęły sukces, przyznają, że aby usprawnić działalność operacyjną, należy wdrożyć kompleksowe rozwiązanie do analizy danych operacyjnych. Punktem wyjścia w rozwiązaniu Enterprise Operational Intelligence firmy IFS są strategia i cele biznesowe najwyższego poziomu. Informacje te są rejestrowane w schemacie biznesowym BizMap™, który przyrostowo pobiera dane w czasie rzeczywistym, aby monitorować kompleksowe procesy i zarządzać nimi. Atuty oprogramowania EOI firmy IFS:

 • Skraca czas realizacji celów biznesowych dzięki zhierarchizowanym mechanizmom wspomagania strategii przedsiębiorstwa.
 • Udostępnia pojedynczy obraz stanu faktycznego, korzystając z wielu źródeł. W ten sposób umożliwia odwzorowywanie struktur przedsiębiorstwa oraz monitorowanie ich i zarządzanie nimi.
 • Umożliwia sprawniejsze zarządzanie i wyznaczanie celów oraz poprawę szybkości działania i jakości.
 • Optymalizuje wydajność procesów zamiast tworzyć wydzielone rozwiązania dla określonych struktur organizacyjnych lub funkcji.
 • Zwiększa wydajność struktur organizacyjnych — poprawia elastyczność i przewidywalność działalności, zapewniając pełny wgląd w kompleksowy zestaw informacji o przedsiębiorstwie
 • Przyspiesza zwrot z inwestycji — dzięki rozwiązaniu IFS EOI firmy mogą szybciej podejmować trafniejsze decyzje na podstawie danych o wydajności biznesowej dostępnych w czasie rzeczywistym, oceniając je pod kątem wpływu na najważniejsze procesy i cele biznesowe.

Odwzorowywanie danych dotyczących przedsiębiorstwa

Za pomocą schematu biznesowego BizMap™ przedsiębiorstwo może opracować całościowy, dynamiczny, graficzny widok swojego łańcucha tworzenia wartości, aby następnie określić swoje priorytety biznesowe w oprogramowaniu IFS EOI. Dzięki zhierarchizowanemu podejściu firma zarządza wydajnością biznesową w kontekście najważniejszych strategicznych celów i procesów biznesowych, unikając wszelkich niespodzianek w tym zakresie.

 • Pojedynczy kompleksowy obraz stanu faktycznego — od strategii aż po działalność operacyjną
 • Podstawa definiowania strategii, procesów i wskaźników KPI
 • Ograniczanie złożoności i koncentrowanie uwagi na sprawach naprawdę istotnych
 • Mechanizm oparty na modelach umożliwia realizację elastycznych operacji biznesowych sterowanych modelami
 • Internetowe panele kontrolne uwzględniające podział na role

Monitorowanie wydajności

Odwzorowywanie procesów to klucz do poprawy wydajności i zarządzania informacjami. Oprogramowanie IFS EOI monitoruje wydajność przedsiębiorstwa w kontekście wyznaczonych celów biznesowych. Dane o wydajności są monitorowane w czasie rzeczywistym za pomocą paneli kontrolnych uwzględniających podział na role. Firma może w czasie rzeczywistym oceniać wpływ cen surowców lub zmian jakościowych na wyniki finansowe. Oprogramowanie IFS EOI pomaga ukierunkować wysiłki na zadania, które mają największe znaczenie dla osiągnięcia celów strategicznych.

 • Połączenie danych o wydajności i procesów w jednym środowisku
 • Monitorowanie wydajności operacyjnej w czasie rzeczywistym — właśnie wtedy, gdy dane zdarzenie ma miejsce
 • Rozwiązanie, które współpracuje ze wszystkimi źródłami danych i korzysta z istniejących systemów
 • Mechanizm obsługi danych oparty na modelach — zmiana struktur biznesowych nie wymaga modyfikowania kodu źródłowego
 • Eksploracja danych i zaawansowane funkcje analityczne dzięki pakietowi Microsoft BI

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rozwiązanie IFS EOI służy do zarządzania przedsiębiorstwem i analizowania jego danych. Możliwość realizowania decyzji opartych na analizie scenariuszy hipotetycznych prowadzonej w czasie rzeczywistym pozwala rozwijać działalność i wyróżnić się na tle konkurencji. Ponadto firma może natychmiast ocenić, w jaki sposób proponowane zmiany (np. w zakresie cen sprzedaży energii) wpłyną na opłacalność i próg rentowności w produkcji energii.

 • Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki proaktywnym alertom przesyłanym w czasie rzeczywistym
 • Sterowane modelami i danymi przepływy prac wykonawczych jako wsparcie dla kompleksowego zarządzania procesami
 • Łączenie osób z przedsiębiorstwa, tak aby mogły one kontaktować się ze sobą w odpowiednim czasie we właściwej sprawie
 • Inteligentne operacje biznesowe oparte na analizie scenariuszy hipotetycznych oraz pomocy przy podejmowaniu decyzji
 • Elastyczność — zmiany w procesach można wdrażać natychmiast, a ich kompilacja odbywa się w trakcie działania programu

Pełna widoczność

Każdy plan transformacji musi być podporządkowany strategicznym priorytetom, którym odpowiadają przejrzyste, mierzalne wskaźniki. Dlatego przed przystąpieniem do wdrażania zmian należy przyjrzeć się całemu przedsiębiorstwu, aby uwzględnić problemy strukturalne.

Schemat biznesowy BizMap™ rejestruje wszystkie najważniejsze aspekty i wzajemne zależności stanowiące niezbędny element w procesie zarządzania firmą. Dzięki wprowadzaniu danych do schematu BizMap wszystkie wymiary działalności (strategiczny, taktyczny i operacyjny) zostają połączone na pojedynczej platformie. W ten sposób powstają bezpośrednie powiązania między celami strategicznymi, wynikami i realizacją zadań operacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala firmom bardziej elastycznie reagować na zmieniające się warunki. Ponadto zapewnia widoczność, funkcje analityczne i przydatne w działaniu mechanizmy kontrolne, które są niezbędne do prowadzenia analizy operacyjnej w całym przedsiębiorstwie.

Podstawowy element omawianego podejścia polega na tym, że informacje o łańcuchu tworzenia wartości są bezpośrednio rejestrowane w oprogramowaniu, tak aby udostępniać pojedynczy obraz faktycznego stanu organizacji. Takie rozwiązanie pomaga:

 • stworzyć podstawę definiowania strategii, procesów i wskaźników KPI
 • ograniczyć złożoność i skoncentrować uwagę na sprawach naprawdę istotnych
 • przeprowadzić dogłębną analizę przyczyn za jednym kliknięciem
 • wykorzystywać mechanizm oparty na modelach przy realizowaniu elastycznych operacji biznesowych sterowanych modelami
 • ustalać architekturę informacji w oparciu o łańcuch tworzenia wartości — sprawdzać, jakie dane są potrzebne z poszczególnych systemów źródłowych lub ciągów zdarzeń; w efekcie powstaje rozwiązanie informatyczne kierowane potrzebami biznesowymi.

Technologia adaptacyjnej platformy dla przedsiębiorstw do zintegrowanej analizy danych operacyjnych z nowych obszarów

Dzięki platformie EOI™ firmy IFS przedsiębiorstwa mogą dotrzymywać zobowiązań dotyczących elastycznego i adaptacyjnego sposobu prowadzenia działalności. Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte na modelach, które oferuje zintegrowane narzędzia do analizy danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie można szybciej podejmować trafniejsze decyzje, które przełożą się na sprawniejsze operacje biznesowe i lepszą interakcję z klientem.

Pobierz whitepaper

Oprogramowanie EOI firmy IFS — cyfrowa reprezentacja przedsiębiorstwa

Dzięki platformie EOI™ firmy IFS przedsiębiorstwa mogą dotrzymywać zobowiązań dotyczących elastycznego i adaptacyjnego sposobu prowadzenia działalności. Jest to nowoczesne rozwiązanie oparte na modelach, które oferuje zintegrowane narzędzia do analizy danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie można szybciej podejmować trafniejsze decyzje, które przełożą się na sprawniejsze operacje biznesowe i lepszą interakcję z klientem.