Rozwiązanie Enterprise Operational Intelligence (EOI)

System IFS Applications oferuje klientom szeroką gamę narzędzi umożliwiających wizualizację działań i umożliwiających kompleksowy nadzór nad wydajnością przedsiębiorstwa, jak również wspomagających podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) stanowi część strategii „Wizualizacja i Wgląd” zapewniając szczegółowy, pełny wgląd w procesy oraz działanie całego przedsiębiorstwa w odniesieniu do obranej strategii biznesowej.

Szybsze podejmowanie lepszych decyzji dzięki rozwiązaniu IFS EOI

Rozwiązanie IFS EOI zapewnia kadrze zarządzającej możliwość budowy i weryfikacji procesów dopasowanych do strategii firmowej, dzięki czemu mają oni pewność, że strategia jest realizowana. IFS EOI zapewnia wgląd w procesy firmy z poziomu stanowisk pracy użytkowników końcowych. Ułatwia użytkownikom zrozumienie pełnego procesu oraz umożliwia określenie, które funkcje w największym stopniu wnoszą wartość dodaną, które będą mniej efektywne, a które zmarnują tylko czas i zasoby. Dzięki rozwiązaniu IFS EOI firmy mogą przyspieszyć realizację strategii biznesowych poprzez podejmowanie trafniejszych decyzji w najkrótszym możliwym czasie dzięki analizie działania firmy oraz wydajności kluczowych celów i procesów biznesowych w czasie rzeczywistym. Kadra kierownicza może zatem korzystać z zalet analityki operacyjnej oraz mechanizmów umożliwiających rozwiązanie potencjalnych problemów w trybie ciągłym.

Mapowanie, monitorowanie, zarządzanie

Firmy odnoszące sukces zdają sobie sprawę z tego, że zwiększenie zakresu stosowania inteligentnych rozwiązań w działalności operacyjnej wymaga analityki operacyjnej obejmującej wszystkie krytyczne procesy biznesowe. Rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence pozwala na określenie strategii i celów firmy, które są zapisywane w schemacie biznesowym BizMap™, a następnie łączy z nimi dane źródłowe w czasie rzeczywistym w celu monitorowania pełnych przebiegów procesu i zarządzania nimi.

Nasza oferta umożliwia opracowanie holistycznego, dynamicznego i graficznego obrazu łańcucha wartości za pomocą schematu biznesowego BizMap oraz definiowanie priorytetów biznesowych za pomocą pełnego rozwiązania IFS EOI. To tzw. podejście „z góry do dołu”, które umożliwia zarządzanie wydajnością biznesową w kontekście kluczowych celów i procesów o znaczeniu strategicznym oraz zapobiega nieoczekiwanym sytuacjom związanym z wydarzeniami nietypowymi.

 • Jednolita wersja danych obejmująca pełną strukturę procesów — od planowania strategicznego po działalność operacyjną
 • Szkic techniczny określający strategię, procesy i kluczowe wskaźniki wydajności
 • Zmniejszenie złożoności i skupienie się na kwestiach naprawdę ważnych
 • Mechanizm modelowania umożliwia elastyczną i opartą na modelu biznesowym realizację działań operacyjnych
 • Oparte na środowisku internetowym i rolach pulpity zarządcze

Mapowanie procesów stanowi klucz do zwiększenia wydajności i zarządzania informacją. Rozwiązanie IFS EOI monitoruje wydajność działań firmy w kontekście założeń biznesowych, zapewniając oparte na rolach pulpity zarządcze służące do kontroli wydajności w czasie rzeczywistym. Ocena wpływu ceny surowców lub zmian jakościowych na zyski firmy odbywa się w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie IFS EOI wspomaga kierowanie działań firmy na zadania o priorytecie najwyższym z punktu widzenia obranych celów strategicznych.

 • Przekrojowa wydajność procesów nadzorowana w jednym środowisku
 • Monitorowanie wydajności operacyjnej w czasie rzeczywistym
 • Niezależność od źródeł danych, integracja istniejących systemów
 • Mechanizm przetwarzania danych oparty na modelu biznesowym — zmiana pojedynczych źródeł danych nie wymaga zmiany modelu procesów
 • Korzystanie z platformy Microsoft BI pozwala na wykorzystanie możliwości zaawansowanej analityki i eksploracji danych źródłowych

Rozwiązanie IFS EOI skupia się na procesach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i analityką biznesową. Wizualizacja biznesu — wgląd w całość działania firmy. To, co czyni je unikalnym i zapewnia przewagę nad konkurencją, to fakt, że umożliwia ono podejmowanie decyzji w oparciu o analizy typu „what-if” bazujące bezpośrednio na danych operacyjnych. Umożliwia to błyskawiczną ocenę wpływu proponowanej zmiany np. ceny sprzedaży energii na rentowność i próg opłacalności wytwarzania energii.

 • Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji dzięki proaktywnym alertom w czasie rzeczywistym
 • Schematy zarządcze, które zapewniają kompleksowe zarządzanie procesemw oparciu o model biznesowy
 • Bieżąca komunikacja między właściwymi osobami w organizacji w kontekście zarządzanych procesów i analizowanych zagrożeń
 • Inteligentne operacje biznesowe dzięki takim funkcjom, jak odtwarzanie scenariusza, analiza typu „what-if” czy wsparcie procesu decyzyjnego
 • Elastyczność — możliwość natychmiastowego wprowadzania zmian w procesach w ramach funkcjonującego rozwiązania

Pełna przejrzystość

Strategiczne podejście jest kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości działań operacyjnych. Plan transformacji powinien być oparty na strategicznych priorytetach i mierzalnych parametrach. Przed przystąpieniem do wdrażania zmian należy przyjrzeć się całej organizacji, a nie jej odrębnym częściom. Całościowe spojrzenie gwarantuje skupienie uwagi na zagadnieniach strukturalnych. Osiągnięcie wysokiej jakości działań operacyjnych wymaga interwencji w różnych obszarach organizacji. Z tego względu zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w program zmian ma znaczenie kluczowe.

Wszystkie istotne aspekty i wzajemne zależności, które decydują o skutecznym zarządzaniu firmą, są ujęte w zintegrowanym schemacie biznesowym BizMap™ (szczegóły poniżej). Wprowadzanie danych do schematu BizMap zapewnia połączenia wszystkich obszarów organizacji — strategicznych, taktycznych i operacyjnych — w jednej platformie. Cele strategiczne są bezpośrednio powiązane: między sobą, z wynikami oraz z procesami operacyjnymi. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność biznesową w reakcji na zmieniające się warunki i oferuje mechanizmy prezentacji, analizy i przetwarzania danych na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Elastyczny biznes

W celu stworzenia elastycznej firmy konieczne jest zarządzanie całym łańcuchem wartości w jednej zintegrowanej platformie zarządczej. Uwzględnione są wówczas wszystkie istotne aspekty i wzajemne zależności, niezbędne do zintegrowanego zarządzania organizacją. Łańcuch wartości stanowi podstawę jednolitego wglądu w dane w organizacji.

 • Szkic techniczny określający strategię, procesy i kluczowe wskaźniki wydajności
 • Zmniejszenie złożoności i skupienie się na kwestiach naprawdę ważnych
 • Analiza przyczynowa za jednym kliknięciem
 • Mechanizm modelowania umożliwia elastyczne i opartą na modelu biznesowym zarządzanie operacjami biznesowymi
 • Łańcuch wartości określa architekturę informacji: jakie dane mają być pobierane z poszczególnych systemów źródłowych, w efekcie czego powstaje informatyczny opis przedsiębiorstwa oparty na rzeczywistych potrzebach biznesowych.

Pobierz Whitepaper

Korzyści z posiadania oprogramowania IFS EOI

 • Szybsza realizacja celów biznesowych — wzmocnienie strategii organizacji z wykorzystaniem podejścia „z góry do dołu”
 • Jedna, skonsolidowana wersja danych — mapowanie, monitorowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem w ujęciu holistycznym
 • Zwiększenie skuteczności działań kadry zarządzającej — wyższa jakość i szybkość podejmowanych decyzji oraz lepsze ukierunkowanie działań
 • Optymalizacja efektywności przekrojowych procesów biznesowych — zamiast tworzenia rozwiązań punktowych dla działów czy jednostek organizacyjnych
 • Większa efektywność organizacji — większa elastyczność i predykcyjność działań przedsiębiorstwa dzięki pełnemu obrazowi procesów firmowych
 • Szybsze zwiększenie wartości — rozwiązanie IFS EOI umożliwia firmom podejmowanie trafniejszych decyzji oraz szybszą ocenę bieżącej wydajności przedsiębiorstwa w kontekście jej wpływu na kluczowe procesy i cele firmy

ING

 • Analityka operacyjna — kluczowy czynnik optymalizacji strategii bankowości detalicznej firmy ING
 • Przejrzystość 83% wszystkich procesów realizowanych przez kierownictwo operacyjne
 • Zapewnienie wglądu w 16 mln zgłoszeń klientów
 • W badanym przedziale czasowym 95% zgłoszeń klientów rozpatrzono zgodnie z normami
 • Redukcja strat z 16% do 1%
 • Optymalizacja planowania alokacji personelu przez wykorzystanie prognozowania

Dodsal

 • Dzięki naszemu rozwiązaniu pierwsze wyniki w tym przedsiębiorstwie z branży EPC, które warte jest miliard dolarów, uzyskano już w 6 tygodni
 • Ustanowiono wzorzec do określania rentowności projektów
 • Uspójnienie zrozumienia mierzonych wskaźników dzięki skonsolidowanej informacji i jednemu źródłu wiedzy
 • Przejście z organizacji przetwarzającej dane w wersji papierowej na organizację w pełni cyfrową
 • Zmiana podejścia procesowego z akceptacji dat proponowanych przez oddziały na efektywne źródłowanie sposobu realizacji zadania

Fach

 • Zwiększenie dostępności floty samolotów o 20%
 • Przejście z organizacji przetwarzającej dane w wersji papierowej na organizację w pełni cyfrową
 • W kolejnym kroku Chilijskie Siły Powietrzne postanowiły rozszerzyć zakres inwestycji o moduły Obsługa Działalności, Finanse, Systemy Obronne i Kadry
 • Zapewnienie pełnej przejrzystości i integracja zarządzania
 • Szybka dostawa — w ciągu kilku miesięcy (a nie lat)

Capgemini

 • Jedna platforma służąca do zarządzania umowami i programami na potrzeby
 • Dostawa w różnych krajach
 • Przekazywanie danych dotyczących bieżących wyników, w tym zapewnienie wglądu w informacje na temat bieżącego stanu firmy i przyczyn źródłowych odchyleń
 • Zarządzanie ponad 200 umowami
 • Zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na generowanie raportów — znaczne oszczędności w cyklu rocznym

Firma Serco wdrożyła IFS EOI jako globalne rozwiązanie do analityki operacyjnej (Enterprise Operational Intelligence). Dzięki temu firma Serco oferuje klientom o wiele wyższy poziom usług. Rozwiązanie IFS EOI umożliwiło firmie Serco pozyskanie nowych klientów i lepsze ukierunkowanie inwestycji firmy na obszary wymagające poprawy.

Serco — referencje wideo

 

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Rozwiązanie EOI Industry Quick Start for PowerGen

Rozwiązanie IFS EOI Industry Quick Start for PowerGen dla sektora energetyki wytwórczej to platforma oparta na modelu biznesowym, która zapewnia pełny obraz „z góry do dołu” procesów operacyjnych i łańcuchów wartości oraz ich powiązań w całym przedsiębiorstwie.

Pobierz broszurę

Operacje biznesowe z większym zakresem stosowania inteligentnych rozwiązań

Większość firm korzysta jednocześnie z wielu złożonych, wielowarstwowych rozwiązań obejmujących aplikacje biznesowe, narzędzia do raportowania i narzędzia analityczne oraz narzędzia wspierające współpracę. Technologia analityki operacyjnej IFS umożliwia zintegrowanie tej rozbudowanej struktury w czasie rzeczywistym, wspomagając tym samym świadome podejmowanie decyzji.

Pobierz ulotkę

Opinia firmy Gartner

Już trzeci rok z rzędu firma IFS jest reprezentatywnym dostawcą w raporcie Market Guide for Enterprise Business Process Analysis (EBPA). Raport EBPA pomaga liderom wspierać transformacje działań firmowych i poprawiać wyniki tych działań poprzez modelowanie zarówno procesów biznesowych, jak i samych firm. Rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence również znalazło się w raporcie Market Guide for Operational Intelligence Platforms, ponieważ produkt ten jest także przydatny w przypadku wdrażania systemów monitorowania w niejednorodnych operacjach, procesach i systemach w ramach układów, które obejmują wiele jednostek organizacyjnych lub różnorodne pakiety aplikacji.

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług opisanych w swoich publikacjach badawczych, a także nie zachęca użytkowników rozwiązań technologicznych do wybierania tylko tych dostawców, którzy otrzymali najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie działu badań firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako potwierdzenia faktów. W zakresie tego badania firma Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z wszelkimi gwarancjami przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Dowiedz się więcej