Skip to main content

You are visiting the Polish site. You might be interested in the English site.

Go to the English site Stay on the Polish site

Czym jest ERP?

Przedstawiamy systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP; Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania bieżącą działalnością firmy. Ułatwia obsługę takich obszarów jak księgowość, kadry, zaopatrzenie, relacje z klientami (CRM), łańcuch dostaw, produkcja, projektowanie, obsługa techniczna, zarządzanie projektami i serwis.

Rozwiązanie ERP łączy wymienione funkcje w jednym centralnym systemie umożliwiającym optymalizację działania przedsiębiorstwa i stanowiącym pojedyncze źródło informacji, które pozwala usprawnić proces podejmowania decyzji. Mówiąc w skrócie, oprogramowanie ERP to pakiet aplikacji obsługujący strumień wartości w przedsiębiorstwie w ramach jednego środowiska.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) — omówienie

Wszystko, co należy wiedzieć o systemach ERP, od definicji i korzyści do metod wdrażania i wyboru

Czym jest system ERP?

Poprzednikami systemów ERP były systemy do planowania potrzeb materiałowych (MRP). To rozwiązanie pochodzi z Systemu Produkcyjnego Toyoty, którego ważnym elementem było przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o zapotrzebowaniu w celu zminimalizowania tzw. czasu taktu, czyli czasu niezbędnego do realizacji zapotrzebowania klienta przez zakład produkcyjny. Jak sama nazwa wskazuje, planowanie potrzeb materiałowych skupia się przede wszystkim na zapasach — należy zadbać o dostępność materiałów w miarę potrzeb, a jednocześnie zminimalizować wartość kapitału zamrożoną w danym momencie w magazynie. Pojawienie się oprogramowania ERP stanowiło konsekwencję stosowania procesów MRP. Scentralizowane podejście do zarządzania przepływami w procesach zostało rozszerzone i objęto nim inne obszary działania przedsiębiorstwa, np. finanse, kadry i zaopatrzenie.

System ERP przeznaczony dla nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zwykle również zawiera moduł MRP, którego zadaniem jest wspieranie realizacji harmonogramu produkcji oraz związanych z nim procesów i gospodarki materiałowej. Oprogramowanie ERP używane w różnych branżach może zawierać dodatkowe funkcje:

 • Systemy ERP przeznaczone dla sektora konstrukcyjno-budowlanego i firm zajmujących się produkcją na zamówienie oraz produkcją maszyn przemysłowych mogą zawierać zaawansowane funkcje zarządzania projektami
 • Systemy ERP dla firm serwisowych mogą także uwzględniać funkcje zarządzania serwisem w terenie i optymalizacji harmonogramów
 • W rozwiązaniach ERP dla firm z branż kapitałochłonnych, intensywnie korzystających z zasobów — np. obsługujących duże i złożone obiekty, takie jak platformy wiertnicze czy hydroelektrownie — niezbędne są funkcje zarządzania obsługą techniczną. Jeśli są wystarczająco rozbudowane, system można uznać za oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)
 • Systemy ERP dla sektora lotnictwa i obrony powinny być w stanie zrealizować wymagania administracyjne dotyczące np. raportowania projektów z uwzględnieniem zarządzania wartością uzyskaną (EVM), a także obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz obsługi technicznej kadłubów samolotów

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania ERP

Wdrożenie systemu ERP może przynieść różne korzyści —zależy to od wielu czynników, m.in. branży i modelu biznesowego. Systemy MRP początkowo projektowano z myślą o przyspieszeniu produkcji i ograniczeniu ilości zapasów. Przedsiębiorstwa produkcyjne wśród korzyści związanych z wdrożeniem rozwiązania ERP często wymieniają zmniejszenie wartości środków zainwestowanych w materiały oraz skrócenie czasu dostawy i zwiększenie wskaźnika realizacji zamówień.
Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zapasami to tylko jeden z obszarów zastosowania produktów ERP. Zapotrzebowanie na kapitał ludzki zgłaszane jest na różnych etapach, od prognozy sprzedaży po zawarcie umowy, dlatego zespoły ds. kadr mogą zająć się rekrutacją pracowników w odpowiedniej liczbie, odpowiednio przeszkolonych i dysponujących wymaganymi certyfikatami, w celu realizacji niezbędnych prac.

Kolejną istotną korzyścią jest zapewnienie zgodności z przepisami, w zakresie znacznie przekraczającym rozdzielenie obowiązków wymagane przez ustawę SarbOx. Systemy ERP zapewniają identyfikowalność dzięki centralizacji danych dotyczących działania urządzeń, procesów biznesowych i certyfikatów pracowników wykonujących obowiązki objęte regulacjami. Ułatwia to prowadzenie czynności kontrolnych.

Wgląd w działanie przedsiębiorstwa przydaje się nie tylko przedstawicielom kadry zarządzającej, lecz także klientom. Klienci pragną uzyskać częściowy obraz procesów związanych z ich zamówieniami lub projektami, a czasami nawet pochodzeniem nabytego towaru — skąd został sprowadzony, kto się nim zajmował, gdzie został wyprodukowany. Istotne są dla nich kwestie terminu ważności, wymagania dotyczące kraju pochodzenia i preferencje zakupowe konsumentów.

Systemy ERP zwiększają efektywność i wydajność pracy. Dzięki optymalizacji procesów biznesowych, ograniczeniu narzutów administracyjnych, wyeliminowaniu duplikowania danych, a w coraz większym stopniu również dzięki automatyzacji, firmy używające systemów ERP mogą zwiększyć produktywność nawet o 18% (według raportu IDC).

Oprogramowanie ERP wspiera automatyzację procesów biznesowych. Rozwiązanie ERP pozwala wybrać sposób wdrożenia automatyzacji. Można np. zastosować urządzenia podłączone do internetu rzeczy (IoT), wbudowane funkcje i algorytmy sztucznej inteligencji lub wyzwalacze zdarzeń uruchamiające ciągi transakcji. Przykładem tego ostatniego podejścia jest automatyczne powiadomienie oczekującego klienta o dotarciu konkretnej części do magazynu.

Z opracowania przygotowanego przez IDC wynika, że samo wdrożenie nowoczesnego systemu ERP może przynieść wzrost produktywności o 18%.

Gdzie należy wdrożyć oprogramowanie ERP — w chmurze czy w środowisku lokalnym?

Ogólnie rzecz biorąc, większość przedsiębiorstw może osiągnąć bardziej wymierne korzyści w przypadku uruchomienia rozwiązania ERP w chmurze. Analitycy branżowi z firmy IDC przewidują, że wydatki na systemy przetwarzania w chmurze wzrosną ponad sześciokrotnie więcej niż wynosi wskaźnik wydatków na technologie informatyczne w roku 2020. Według prognoz IDC na koniec 2020 roku 67% oferowanej na rynku infrastruktury i oprogramowania dla przedsiębiorstw będzie działać w chmurze. Biorąc pod uwagę korzyści z zastosowania chmury w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami lokalnymi, nie może dziwić wzrost popularności chmurowych rozwiązań ERP:

 • Rozwiązania szybsze i łatwiejsze do skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa
 • Niższe koszty i mniejsza złożoność, brak konieczności instalowania, modernizowania i obsługi technicznej sprzętu
 • Łatwiejszy dostęp do najnowszych aktualizacji produktów i udoskonaleń
 • Skuteczniejsze i szybsze usuwanie skutków awarii dzięki monitorowaniu i tworzeniu kopii zapasowych danych przez kompetentnego dostawcę usług

Kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami do niedawna uznawano za argumenty przeciwko migracji do chmury, jednak obecnie udostępniane środowiska są w stanie spełnić najważniejsze wymagania, na przykład określone w RODO i w standardzie ISO27001 dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem danych. Zabezpieczenia nie stanowią już tak poważnego problemu także z innego powodu: większość osób odpowiedzialnych za decyzje związane z infrastrukturą IT zdaje sobie sprawę, że np. centrum przetwarzania danych Microsoft Azure stanowi znacznie bezpieczniejsze środowisko niż lokalna serwerownia.

Jednym z najważniejszych czynników związanych z wdrożeniem systemu ERP jest wybór dostawcy oprogramowania, który oferuje możliwość wyboru, równorzędność funkcjonalności i swobodę przemieszczania rozwiązań.

To klient powinien zdecydować, czy rozwiązania ERP mają znaleźć się w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Istotna jest również możliwość określenia, czy firma chce korzystać z kompleksowej usługi SaaS generującej wyłącznie koszty operacyjne, czy woli raczej dysponować licencją na aplikację. Dostawca nie może ograniczać wyboru wyłącznie do swojej oferty usług — klienci powinni mieć możliwość samodzielnej eksploatacji rozwiązania ERP w chmurze lub skorzystania z pomocy wybranego partnera bądź zastosowania bardziej tradycyjnej metody jego udostępniania.

Równorzędność oznacza, że rozwiązanie udostępniane w chmurze nie oferuje ograniczonej funkcjonalności i nie ustępuje aplikacjom działającym w środowisku lokalnym. Warto zwrócić uwagę na to, czy nowe funkcje i udoskonalenia są udostępnianie równocześnie, niezależnie od środowiska, w którym wdrożono produkt.

Swoboda przemieszczania pozwoli przedsiębiorstwu przeprowadzić migrację ze środowiska lokalnego do chmury lub w drugą stronę — w miarę rozwoju działalności i w zależności od potrzeb.

Jak przeprowadzić ocenę i wybór oprogramowania ERP?

Wybór oprogramowania ERP powinien być rygorystycznym, metodycznym procesem, w którym najpierw określane są wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa nie tylko na dziś, ale również w dłuższej perspektywie czasowej. Niezbędny jest sponsor projektu reprezentujący kadrę kierowniczą — przedsięwzięcie musi być odpowiednio finansowane, a zmiany i usprawnienia w procesach związane z wdrożeniem systemu ERP powinny zostać przyjęte przez wszystkich użytkowników końcowych w firmie.

Po uzyskaniu wsparcia projektu ze strony kierownictwa wyższego szczebla i przygotowaniu listy wymagań funkcjonalnych zwykle powołuje się komisję lub osobę, której zadaniem jest stworzenie krótkiej listy dostawców rozwiązań ERP i produktów mogących zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa.

Większość specjalistów biznesowych w trakcie swojej kariery zawodowej bierze udział w procesie wyboru systemu ERP co najmniej raz, a co najwyżej trzy razy, dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy zewnętrznego, obiektywnego konsultanta, który udzieli wsparcia w realizacji takiego procesu.

Takie firmy doradcze nie powinny być powiązane z żadnym dostawcą rozwiązań ERP. Muszą skupić się na opracowaniu wspólnie z klientem szczegółowych scenariuszy demonstracyjnych, umożliwiających dostawcom przedstawienie sposobu realizacji konkretnych potrzeb przez ich produkty. Konsultant powinien również pomóc klientowi w zidentyfikowaniu trendów, które mogą spowodować zmianę potrzeb w okresie eksploatacji produktu ERP, czyli nawet w ciągu 10 lat lub w dłuższej perspektywie.

Dostawca oprogramowania musi zatem określić, w jaki sposób zostanie zmodyfikowane aktualne oprogramowanie ERP, aby w przyszłości spełnić wymagania klienta, oraz w jakim zakresie plan rozwoju produktu uwzględnia technologie, które staną się istotne w ciągu najbliższych kilku lat.

Jak rozwiązania IFS ERP pomagają firmom osiągnąć sukces

System IFS to zupełnie nowy rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego uwzględnienia nowych technologii i dostosowania do zmian rynkowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób.

Warto zweryfikować to, co tutaj napisaliśmy. Oddajmy zatem głos naszym klientom:

Globalny producent farb i powłok, firma Jotun, rozwija działalność i zwiększa wydajność produkcji dzięki platformie ERP firmy IFS

Dostawca usług lotniczych, firma Revima, wybiera system IFS w celu łatwiejszego wejścia na nowe rynki i wsparcia złożonych procesów obsługi technicznej

Firma Apply świadcząca usługi w sektorze ropy i gazu zwiększa efektywność dzięki rozwiązaniu IFS

Czołowe przedsiębiorstwo z branży inżynieryjnej, firma Babcock, realizuje ponad 4600 projektów z wykorzystaniem rozwiązań IFS

Anticimex, globalny dostawca usług dezynsekcji i deratyzacji, integruje rozwiązanie IFS ERP z technologią IoT, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klientów

 
 

Czym jest system ERP?

Poprzednikami systemów ERP były systemy do planowania potrzeb materiałowych (MRP). To rozwiązanie pochodzi z Systemu Produkcyjnego Toyoty, którego ważnym elementem było przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o zapotrzebowaniu w celu zminimalizowania tzw. czasu taktu, czyli czasu niezbędnego do realizacji zapotrzebowania klienta przez zakład produkcyjny. Jak sama nazwa wskazuje, planowanie potrzeb materiałowych skupia się przede wszystkim na zapasach — należy zadbać o dostępność materiałów w miarę potrzeb, a jednocześnie zminimalizować wartość kapitału zamrożoną w danym momencie w magazynie. Pojawienie się oprogramowania ERP stanowiło konsekwencję stosowania procesów MRP. Scentralizowane podejście do zarządzania przepływami w procesach zostało rozszerzone i objęto nim inne obszary działania przedsiębiorstwa, np. finanse, kadry i zaopatrzenie.

System ERP przeznaczony dla nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego zwykle również zawiera moduł MRP, którego zadaniem jest wspieranie realizacji harmonogramu produkcji oraz związanych z nim procesów i gospodarki materiałowej. Oprogramowanie ERP używane w różnych branżach może zawierać dodatkowe funkcje:

 • Systemy ERP przeznaczone dla sektora konstrukcyjno-budowlanego i firm zajmujących się produkcją na zamówienie oraz produkcją maszyn przemysłowych mogą zawierać zaawansowane funkcje zarządzania projektami
 • Systemy ERP dla firm serwisowych mogą także uwzględniać funkcje zarządzania serwisem w terenie i optymalizacji harmonogramów
 • W rozwiązaniach ERP dla firm z branż kapitałochłonnych, intensywnie korzystających z zasobów — np. obsługujących duże i złożone obiekty, takie jak platformy wiertnicze czy hydroelektrownie — niezbędne są funkcje zarządzania obsługą techniczną. Jeśli są wystarczająco rozbudowane, system można uznać za oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)
 • Systemy ERP dla sektora lotnictwa i obrony powinny być w stanie zrealizować wymagania administracyjne dotyczące np. raportowania projektów z uwzględnieniem zarządzania wartością uzyskaną (EVM), a także obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz obsługi technicznej kadłubów samolotów

Korzyści związane z wdrożeniem oprogramowania ERP

Wdrożenie systemu ERP może przynieść różne korzyści —zależy to od wielu czynników, m.in. branży i modelu biznesowego. Systemy MRP początkowo projektowano z myślą o przyspieszeniu produkcji i ograniczeniu ilości zapasów. Przedsiębiorstwa produkcyjne wśród korzyści związanych z wdrożeniem rozwiązania ERP często wymieniają zmniejszenie wartości środków zainwestowanych w materiały oraz skrócenie czasu dostawy i zwiększenie wskaźnika realizacji zamówień.
Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zapasami to tylko jeden z obszarów zastosowania produktów ERP. Zapotrzebowanie na kapitał ludzki zgłaszane jest na różnych etapach, od prognozy sprzedaży po zawarcie umowy, dlatego zespoły ds. kadr mogą zająć się rekrutacją pracowników w odpowiedniej liczbie, odpowiednio przeszkolonych i dysponujących wymaganymi certyfikatami, w celu realizacji niezbędnych prac.

Kolejną istotną korzyścią jest zapewnienie zgodności z przepisami, w zakresie znacznie przekraczającym rozdzielenie obowiązków wymagane przez ustawę SarbOx. Systemy ERP zapewniają identyfikowalność dzięki centralizacji danych dotyczących działania urządzeń, procesów biznesowych i certyfikatów pracowników wykonujących obowiązki objęte regulacjami. Ułatwia to prowadzenie czynności kontrolnych.

Wgląd w działanie przedsiębiorstwa przydaje się nie tylko przedstawicielom kadry zarządzającej, lecz także klientom. Klienci pragną uzyskać częściowy obraz procesów związanych z ich zamówieniami lub projektami, a czasami nawet pochodzeniem nabytego towaru — skąd został sprowadzony, kto się nim zajmował, gdzie został wyprodukowany. Istotne są dla nich kwestie terminu ważności, wymagania dotyczące kraju pochodzenia i preferencje zakupowe konsumentów.

Systemy ERP zwiększają efektywność i wydajność pracy. Dzięki optymalizacji procesów biznesowych, ograniczeniu narzutów administracyjnych, wyeliminowaniu duplikowania danych, a w coraz większym stopniu również dzięki automatyzacji, firmy używające systemów ERP mogą zwiększyć produktywność nawet o 18% (według raportu IDC).

Oprogramowanie ERP wspiera automatyzację procesów biznesowych. Rozwiązanie ERP pozwala wybrać sposób wdrożenia automatyzacji. Można np. zastosować urządzenia podłączone do internetu rzeczy (IoT), wbudowane funkcje i algorytmy sztucznej inteligencji lub wyzwalacze zdarzeń uruchamiające ciągi transakcji. Przykładem tego ostatniego podejścia jest automatyczne powiadomienie oczekującego klienta o dotarciu konkretnej części do magazynu.

Z opracowania przygotowanego przez IDC wynika, że samo wdrożenie nowoczesnego systemu ERP może przynieść wzrost produktywności o 18%.

Gdzie należy wdrożyć oprogramowanie ERP — w chmurze czy w środowisku lokalnym?

Ogólnie rzecz biorąc, większość przedsiębiorstw może osiągnąć bardziej wymierne korzyści w przypadku uruchomienia rozwiązania ERP w chmurze. Analitycy branżowi z firmy IDC przewidują, że wydatki na systemy przetwarzania w chmurze wzrosną ponad sześciokrotnie więcej niż wynosi wskaźnik wydatków na technologie informatyczne w roku 2020. Według prognoz IDC na koniec 2020 roku 67% oferowanej na rynku infrastruktury i oprogramowania dla przedsiębiorstw będzie działać w chmurze. Biorąc pod uwagę korzyści z zastosowania chmury w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami lokalnymi, nie może dziwić wzrost popularności chmurowych rozwiązań ERP:

 • Rozwiązania szybsze i łatwiejsze do skalowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa
 • Niższe koszty i mniejsza złożoność, brak konieczności instalowania, modernizowania i obsługi technicznej sprzętu
 • Łatwiejszy dostęp do najnowszych aktualizacji produktów i udoskonaleń
 • Skuteczniejsze i szybsze usuwanie skutków awarii dzięki monitorowaniu i tworzeniu kopii zapasowych danych przez kompetentnego dostawcę usług

Kwestie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami do niedawna uznawano za argumenty przeciwko migracji do chmury, jednak obecnie udostępniane środowiska są w stanie spełnić najważniejsze wymagania, na przykład określone w RODO i w standardzie ISO27001 dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem danych. Zabezpieczenia nie stanowią już tak poważnego problemu także z innego powodu: większość osób odpowiedzialnych za decyzje związane z infrastrukturą IT zdaje sobie sprawę, że np. centrum przetwarzania danych Microsoft Azure stanowi znacznie bezpieczniejsze środowisko niż lokalna serwerownia.

Jednym z najważniejszych czynników związanych z wdrożeniem systemu ERP jest wybór dostawcy oprogramowania, który oferuje możliwość wyboru, równorzędność funkcjonalności i swobodę przemieszczania rozwiązań.

To klient powinien zdecydować, czy rozwiązania ERP mają znaleźć się w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Istotna jest również możliwość określenia, czy firma chce korzystać z kompleksowej usługi SaaS generującej wyłącznie koszty operacyjne, czy woli raczej dysponować licencją na aplikację. Dostawca nie może ograniczać wyboru wyłącznie do swojej oferty usług — klienci powinni mieć możliwość samodzielnej eksploatacji rozwiązania ERP w chmurze lub skorzystania z pomocy wybranego partnera bądź zastosowania bardziej tradycyjnej metody jego udostępniania.

Równorzędność oznacza, że rozwiązanie udostępniane w chmurze nie oferuje ograniczonej funkcjonalności i nie ustępuje aplikacjom działającym w środowisku lokalnym. Warto zwrócić uwagę na to, czy nowe funkcje i udoskonalenia są udostępnianie równocześnie, niezależnie od środowiska, w którym wdrożono produkt.

Swoboda przemieszczania pozwoli przedsiębiorstwu przeprowadzić migrację ze środowiska lokalnego do chmury lub w drugą stronę — w miarę rozwoju działalności i w zależności od potrzeb.

Jak przeprowadzić ocenę i wybór oprogramowania ERP?

Wybór oprogramowania ERP powinien być rygorystycznym, metodycznym procesem, w którym najpierw określane są wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa nie tylko na dziś, ale również w dłuższej perspektywie czasowej. Niezbędny jest sponsor projektu reprezentujący kadrę kierowniczą — przedsięwzięcie musi być odpowiednio finansowane, a zmiany i usprawnienia w procesach związane z wdrożeniem systemu ERP powinny zostać przyjęte przez wszystkich użytkowników końcowych w firmie.

Po uzyskaniu wsparcia projektu ze strony kierownictwa wyższego szczebla i przygotowaniu listy wymagań funkcjonalnych zwykle powołuje się komisję lub osobę, której zadaniem jest stworzenie krótkiej listy dostawców rozwiązań ERP i produktów mogących zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa.

Większość specjalistów biznesowych w trakcie swojej kariery zawodowej bierze udział w procesie wyboru systemu ERP co najmniej raz, a co najwyżej trzy razy, dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy zewnętrznego, obiektywnego konsultanta, który udzieli wsparcia w realizacji takiego procesu.

Takie firmy doradcze nie powinny być powiązane z żadnym dostawcą rozwiązań ERP. Muszą skupić się na opracowaniu wspólnie z klientem szczegółowych scenariuszy demonstracyjnych, umożliwiających dostawcom przedstawienie sposobu realizacji konkretnych potrzeb przez ich produkty. Konsultant powinien również pomóc klientowi w zidentyfikowaniu trendów, które mogą spowodować zmianę potrzeb w okresie eksploatacji produktu ERP, czyli nawet w ciągu 10 lat lub w dłuższej perspektywie.

Dostawca oprogramowania musi zatem określić, w jaki sposób zostanie zmodyfikowane aktualne oprogramowanie ERP, aby w przyszłości spełnić wymagania klienta, oraz w jakim zakresie plan rozwoju produktu uwzględnia technologie, które staną się istotne w ciągu najbliższych kilku lat.

Jak rozwiązania IFS ERP pomagają firmom osiągnąć sukces

System IFS to zupełnie nowy rodzaj oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od niektórych pakietów nie jest rozwiązaniem skomplikowanym i sztywnym. Zaprojektowano go z myślą o możliwości szybkiego uwzględnienia nowych technologii i dostosowania do zmian rynkowych, tak aby przedsiębiorstwo mogło działać w maksymalnie elastyczny sposób.

Warto zweryfikować to, co tutaj napisaliśmy. Oddajmy zatem głos naszym klientom:

Globalny producent farb i powłok, firma Jotun, rozwija działalność i zwiększa wydajność produkcji dzięki platformie ERP firmy IFS

Dostawca usług lotniczych, firma Revima, wybiera system IFS w celu łatwiejszego wejścia na nowe rynki i wsparcia złożonych procesów obsługi technicznej

Firma Apply świadcząca usługi w sektorze ropy i gazu zwiększa efektywność dzięki rozwiązaniu IFS

Czołowe przedsiębiorstwo z branży inżynieryjnej, firma Babcock, realizuje ponad 4600 projektów z wykorzystaniem rozwiązań IFS

Anticimex, globalny dostawca usług dezynsekcji i deratyzacji, integruje rozwiązanie IFS ERP z technologią IoT, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klientów