IFS Applications – Przegląd rozwiązań

Funkcjonalność dopasowana do branżowych potrzeb, zapewniająca przewagę konkurencyjną

IFS Applications 10 to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu Twoja firma będzie gotowa na przyszłe zmiany w branży i biznesie. W przeciwieństwie do innych ofert dostępnych na rynku, często zbyt ogólnych, IFS Applications 10 zapewnia funkcjonalność dopasowaną do potrzeb konkretnej branży, umożliwiając firmie zyskanie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji zawiera nasza interaktywna grafika:

IFS Foundation1™ — wielowarstwowa architektura aplikacji i technologia

IFS Finanse™

Komponenty finansowe zapewniają kompleksowy obraz działalności biznesowej z dowolnej perspektywy. W celu zbadania istotnego trendu można szczegółowo przeanalizować związane z nim transakcje finansowe. Dostępne komponenty zwiększają kontrolę na wszystkich poziomach w organizacji i wspierają zgodność z regulacjami prawnymi na całym świecie.

Konsolidacja

Komponent IFS Konsolidacja™ umożliwia przeprowadzanie pełnej konsolidacji finansowej. Koncepcja jego działania jest oparta na możliwości tworzenia struktury dywizji oraz grupy, w ramach których wykonuje się konsolidację. Komponent wspiera proces w zakresie różnych metod konsolidacji w oparciu o strukturę własności firm oraz usprawnia eliminację zapisów międzyfirmowych i korektę zysku. Funkcjonalność zapewnia pełną identyfikowalność księgowań za pomocą 20 segmentów planu kont w spółce matce oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych możliwych do wykonania w IFS Business Analytics.

Planowanie Biznesowe

Komponent IFS Planowanie Biznesowe™ wspiera tworzenie budżetów, prognoz i planów finansowych zarówno dla pojedynczych firm, jak i skonsolidowanych przedsiębiorstw. Oferuje zintegrowany mechanizm planistyczny, który opiera się na modelach planistycznych definiowanych przez klientów. Planowanie jest oparte na planie kont, definiowanych miernikach oraz elastycznych regułach generowania i alokowania wartości. Firmy mają możliwość tworzenia unikalnych formatów budżetów zależnie od potrzeb — od  planowania przychodów i kosztów, poprzez planowanie personelu, kończąc na bilansie i przepływach pieniężnych. Komponent umożliwia zarządzanie wieloma scenariuszami planowania bazującymi na zróżnicowanych założeniach, np. opartych na istniejących transakcjach w systemie ERP.

Przepływy Pieniężne

Komponent IFS Przepływy Pieniężne™ zapewnia elastyczne analizy płynności na podstawie wielu scenariuszy. Pozwala generować prognozy sytuacji gotówkowej firmy na podstawie zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, należności i zobowiązań. Na podstawie tych informacji można analizować możliwości lepszego zarządzania środkami finansowymi w firmie i możliwości strategicznego podejmowania decyzji.

Księgowość Projektu

Komponent IFS Księgowość Projektu™ zapewnia jasny i aktualizowany w czasie rzeczywistym przegląd finansów projektu — nawet kiedy dany projekt jest w trakcie realizacji. Komponent ten pozwala również szczegółowo analizować dostępne dane, tak aby uzyskać więcej informacji. Zintegrowane reguły księgowości projektów zapewniają wsparcie dla różnych metod kapitalizacji i wymogów w zakresie uzgadniania przychodów.

eFaktura

Komponent IFS eFaktura™ usprawnia i automatyzuje proces obsługi faktur dostawców przez ograniczenie liczby faktur wymagających ręcznej rejestracji. Dostępne są funkcje skanowania faktur oraz obsługa faktur elektronicznych. Zaawansowane reguły zatwierdzania faktur i parowania ich z zamówieniami zakupów znacznie przyspieszają przetwarzanie danych. Komunikaty zdarzeń i dzienniki historii jeszcze bardziej usprawniają ten proces i ułatwiają prowadzenie dalszych działań na jego podstawie.

Księga Zobowiązań

Komponent IFS Księga Zobowiązań™ upraszcza obsługę faktur zakupu i procesów płatności. Wsparcie samodzielnego rozliczania redukuje liczbę przetwarzanych faktur. Szereg opcji walutowych i płatności zwiększa elastyczność komponentu, a możliwości monitorowania i analizy danych zapewniają pełną kontrolę.

Księga Należności

Komponent IFS Księga Należności™ upraszcza obsługi faktur klientów i procesy płatności. Automatycznie obsługuje kodowanie rutynowych transakcji. Dzięki integracji z zamówieniami sprzedaży i funkcją reguł księgowych pomaga minimalizować błędy i upraszcza procedury.

Środki Trwałe

Komponent IFS Środki Trwałe™ ułatwia strategiczne zarządzanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa. Udostępnia w pełni zintegrowane narzędzie księgowe, uwzględniające metody amortyzacji, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do obsługi środków trwałych w organizacjach globalnych.

Księga Główna

Komponent IFS Księga Główna™ zapewnia solidną podstawę do analiz finansowych i raportowania oraz udostępnia skuteczne narzędzia symulacyjne, w tym prowadzenie wielu ksiąg głównych i zaawansowane reguły dystrybucji. Pomaga zbierać i konsolidować zdarzenia finansowe ze wszystkich systemów i oddziałów w grupie biznesowej.

IFS Zarządzanie Kapitałem Ludzkim™

Komponenty IFS Zarządzanie Kapitałem Ludzkim™ pozwalają na oszczędność czasu i pieniędzy, wspomagając ekonomiczne zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Zapewniają szybką, dokładną i fachową analizę rozwoju personelu, zgodną z kluczowymi potrzebami firmy. Do dyspozycji klienta są również kluczowe procesy z zakresu zarządzania pracownikami i efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Samoobsługa Pracownicza i Menedżerska

Komponent IFS Samoobsługa Pracownicza i Menedżerska™ oferuje narzędzie do samoobsługi pracownika w zakresie czynności kadrowych. Umożliwia zaangażowanie zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, zmniejszając tym samym pracochłonność działu kadr. Menedżerowie wykonują zadania związane z zasobami ludzkimi, np. zatwierdzają raporty czasowe i wydatki oraz planują i monitorują oceny. Pracownicy aktualizują swoje dane, składają wnioski o urlop, raportują czas i wydatki, aktualizują kwalifikacje itp.

Zarządzanie Czasem Pracy

Komponent IFS Zarządzanie Czasem Pracy™ ułatwia ewidencję i analizę czasu pracy pracowników. Możliwa jest przejrzysta analiza odchyleń czasu przepracowanego w stosunku do normatywu. Ilość nienormowanego czasu pracy, nadgodzin, dodatki za pracę zmianową itp. obliczane są automatycznie na podstawie definiowalnych algorytmów. Możliwa jest również większa kontrola nad nieobecnościami pracowników wraz z planowaniem nieobecności i tworzeniem wniosków. Ponadto rozwiązanie jest zintegrowane z projektami, remontami, produkcją i płacami.

Delegacje

Komponent IFS Delegacje™ usprawnia proces obsługi delegacji i wydatków służbowych. Funkcje rozliczenia kosztów, naliczania diet (krajowych, zagranicznych i kilometrowych) są realizowane automatycznie na podstawie definiowalnych reguł. Istnieje możliwość importu historii transakcji wykonywanych za pomocą kart kredytowych. Wydatki służbowe oraz delegacje mogą być również powiązane z projektami lub zleceniami roboczymi.

Płace

Komponent IFS Płace™ upraszcza i wspomaga zarządzanie procedurami płacowymi. Rozwiązanie do obsługi płac opracowano z myślą o wybranych segmentach rynkowych. W przypadku pozostałych branż rozwiązanie ma postać płacowego interfejsu transakcyjnego z ogólną strukturą umożliwiającą przesyłanie autoryzowanych danych czasu pracy i wydatków do systemu płacowego innego dostawcy.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Komponent IFS Bezpieczeństwo i Higiena Pracy™ usprawnia procesy związane z BHP i umożliwia dostosowanie ich do norm nałożonych przez organy nadzorcze. Rozwiązanie obejmuje szeroki zakres funkcji  — od śledzenia i podejmowania działań związanych z wypadkami i zwolnieniami chorobowymi, zarządzania bezpieczeństwem, oceny ryzyka, badań lekarskich, danych o materiałach niebezpiecznych, licencjach pierwszej pomocy i listach dystrybucyjnych, po powiadamianie odpowiednich osób w przypadku zarejestrowania danego zdarzenia.

Kwalifikacje i Rozwój Pracowników

Komponent IFS Kwalifikacje i Rozwój Pracowników™ pomaga w tworzeniu strategicznych planów i procesów kadrowych firmy poprzez definiowanie wymagań z zakresu kwalifikacji pracowników i odpowiednie ich przypisywanie na mapie dostępnych zasobów. Zdefiniowane i zmapowane wymagania można wykorzystać w procesie rozwoju personelu oraz w procesie rekrutacji, jak również na ich podstawie utworzyć listę słabych i mocnych stron pracownika. Rozwiązanie obsługuje procesy przeglądu wyników pracy, oceny i kontroli wydajności pracowników.

Szkolenia

Komponent IFS Szkolenia™ oferuje wszechstronne wsparcie dla firm cechujących się szeroko zakrojonymi działaniami szkoleniowymi. Rozwiązanie umożliwia kompilację wymagań związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i kwalifikacjami personelu oraz wykorzystanie tych danych w planowaniu szkoleń. Odbyte szkolenia i nabyte kwalifikacje są automatycznie aktualizowane w dokumentacjach pracowników.

Rekrutacja

Komponent IFS Rekrutacja™ obsługuje procesy rekrutacyjne, korzystając z uniwersalnych mechanizmów wymiany danych rekrutacyjnych z zewnętrznymi systemami zarządzającymi bazami aplikantów (ATS). Wymagania personelowe można przesyłać do systemu śledzenia aplikacji w celu ich przetworzenia i selekcji kandydatów. Następnie dane wybranego kandydata można przesłać do dalszego przetworzenia i rozpoczęcia czynności związanych z przyjęciem nowego pracownika.

Zarządzanie Pracownikami i Organizacją

Komponent IFS Zarządzanie Pracownikami i Organizacją™ w wygodny sposób mapuje struktury stanowiskowe i organizacyjne firmy w systemie oraz definiuje wymagania robocze i świadczenia pracownicze. Poprzez zapewnienie kontrolowanego dostępu do informacji na temat pracowników umożliwia zarządzanie powiązanymi danymi i stanowi podstawę wszelkich działań związanych z procesami odnoszącymi się do pracowników firmy, również w przypadku wielofirmowych struktur grup kapitałowych i firm o strukturze macierzowej. Rozwiązanie obsługuje również procesy związane z planowaniem liczby stanowisk, wakatami, postępowaniem dyscyplinarnym i rozpatrywaniem skarg oraz obsługą ankiet pracowniczych.

IFS Projektowanie™

Komponenty do projektowania ułatwiają specyfikację i konfigurację elementów projektów, produktów, podzespołów i obiektów. Optymalizują administrowanie powiązaną dokumentacją, w tym różnymi wersjami dokumentów. Użytkownicy mogą uzyskać informacje, których potrzebują do podejmowania decyzji technicznych, administracyjnych i finansowych, korzystając z dostępu do aktualizowanych w sposób ciągły danych. Integracja procesów związanych z zakupami, projektowaniem i produkcją daje rzeczywisty obraz całego przedsiębiorstwa.

Dostawa wg Projektu

Komponent IFS Dostawa wg Projektu™ umożliwia koordynację złożonych procesów produkcji projektowej — od zapytania ofertowego, projektu szczegółowego, zaopatrzenia, produkcji i montażu, po testowanie, dostawę, obsługę posprzedażową i remonty.

Odbiór Techniczny

Komponent IFS Odbiór Techniczny™ pozwala upewnić się, że wszystkie części zakładu lub fabryki są zaprojektowane, zamontowane, testowane, obsługiwane i remontowane zgodnie z wymaganiami właściciela lub klienta końcowego w sposób bezpieczny i terminowy. Jest to możliwe np. dzięki wykorzystaniu list prac i list poprawek do wykonania.

Jednostki Kompatybilne

Komponent IFS Jednostki Kompatybilne™ pozwala przyspieszyć proces ofertowania i wyceny, konfiguracji oraz budowy obiektów infrastrukturalnych o konfigurowalnej charakterystyce technicznej (maszty, stacje transformatorowe itp.). Szacowanie koszów nowego obiektu rozpoczyna się od podania jego parametrów, do których system dobiera materiały i prace do wykonania. Skonfigurowany obiekt podlega realizacji za pośrednictwem modułu IFS Projekt, aby na końcu zostać odwzorowanym w strukturze IFS Wyposażenie.

Projektowanie Zakładu

Komponent IFS Projektowanie Zakładu™ to narzędzie do tworzenia i utrzymywania informacji dotyczących  różnego rodzaju obiektów, takich jak zakłady, sieci energetyczne, sieci światłowodowe itp. Jest instalowany z przygotowaną bazą obejmującą wiele standardów, takich jak IEC, SSG i NORSK. Zawarta jest w nim baza setek gotowych obiektów, klas technicznych, atrybutów i parametrów urządzeń. Komponent ten, ściśle zintegrowany z IFS Projekt i IFS Zaopatrzenie, efektywnie wspiera realizację projektów EPCI oraz zarządzanie gospodarką materiałową. W połączeniu z IFS Remonty zapewnia pełną obsługę cyklu życia majątku, nawet w przypadku dużych projektów modernizacyjnych, bez zakłócania procesów związanych z obsługą techniczną.

Zarządzanie Zmianami Konstrukcyjnymi

Komponent IFS Zarządzanie Zmianami Konstrukcyjnymi™ upraszcza i przyspiesza procesy zarządzania zmianami. Pozwala przyjmować, analizować, sprawdzać i zatwierdzać zmiany przed ich wdrożeniem.

Zarządzanie Danymi Produktu

Komponent IFS Zarządzanie Danymi Produktu™ wspiera projektowanie, kontrolę konfiguracji oraz działania uzupełniające w zakresie zarządzania produktami. Zaawansowane możliwości zarządzania wersjami produktów pozwalają zachowywać zgodność ze złożonymi regulacjami. Funkcjonalność wyszukiwania metodą najlepszego dopasowania oraz kompleksowego kopiowania pozwala wielokrotnie wykorzystywać dane o produktach i projektach, ułatwiając ich standaryzację.

IFS Projekt™

Komponent IFS Projekt ułatwia zarządzanie pełnym cyklem życia projektów. Jako rozwiązanie w pełni zintegrowane z innymi komponentami systemu IFS Applications z takich obszarów, jak finanse, zaopatrzenie, magazyn, zamówienia sprzedaży, produkcja, projektowanie, zasoby ludzkie, zarządzanie dokumentacją oraz zarządzanie majątkiem i usługami serwisowymi, może być używany w przedsiębiorstwach różnych typów, których działalność opiera się na realizacji projektów w takich obszarach, jak produkcja, projektowanie, budownictwo, wykonawstwo i infrastruktura, EPCI oraz badania i rozwój.

Raportowanie Projektu

Komponent IFS Raportowanie Projektu™ umożliwia przetwarzanie transakcji kosztowych w danym projekcie z uwzględnieniem czasu, wydatków, materiałów i innych źródeł kosztów. Funkcjonalność raportowania projektu umożliwia też fakturowanie klientów za prace wykonywane w ramach projektów typu „time and materials”. Pozwala na definiowanie cenników, określanie stawek kosztowych dla określonych rodzajów prac, również dedykowanych dla określonego projektu lub jego elementu (podprojektu, działania).

Zarządzanie Ryzykiem

Komponent IFS Zarządzanie Ryzykiem™ pozwala na definiowanie ocen ryzyka w projekcie. Możliwość zdefiniowania różnych scenariuszy ryzyk oraz konsekwencji ich wystąpienia pomaga w krytycznych sytuacjach podejmować odpowiednie działania i reakcje w celu ograniczenia ryzyka.

Budżetowanie i Prognozowanie

Komponent IFS Budżetowanie i Prognozowanie™ zapewnia kompleksową funkcjonalność w zakresie zarządzania i kontroli kosztów projektów. Definiowane przez użytkownika typy prognoz projektowych umożliwiają obsługę wielu wersji szacunków projektowych, budżetów, prognoz, analiz itp. System wspiera reguły „Szacunkowe koszty do zakończenia” (Estimate to Complete, ETC) i „Szacunkowe koszty w chwili zakończenia” (Estimate at Complete, EAC). Budżety można kontrolować przez pryzmat struktury kosztowej (Cost Breakdown Structure, CBS) bądź struktury podziału prac (Work Breakdown Structure, WBS). Dostępne są reguły aproksymacji, w tym krzywa S i liniowa.

Planowanie i Harmonogramowanie

Komponent IFS Planowanie i Harmonogramowanie™ umożliwia tworzenie i zarządzanie harmonogramami projektów. Dostępna jest opcja prezentacji harmonogramu na wykresie Gantta, a logika planowania uwzględnia zależności i ograniczenia. Funkcjonalność komponentu umożliwia również planowanie i symulacje utylizacji zasobów. System IFS Applications zapewnia dwukierunkową integrację z narzędziami planistycznymi Microsoft Project® oraz Primavera®.

Zarządzanie Projektem

Komponent IFS Zarządzanie Projektem™ umożliwia tworzenie projektów z użyciem definiowanej przez użytkownika struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure – WBS). System wspiera utrwalanie spójności procesu biznesowego poprzez umożliwienie użycia szablonów projektów. Nakłady kosztowe, przychody, czas pracy oraz usługi i materiały z określoną ilością można przypisywać do elementów struktury WBS. System umożliwia obliczanie postępu projektu również metodą wartości uzyskanej Earned Value. Na każdym poziomie struktury WBS są monitorowane wszystkie koszty, w tym koszty szacunkowe, wartości bazowe, ostatnie prognozy, środki zaangażowane, wartość uzyskana i koszty rzeczywiste. Plan projektu, tworzony i zarządzany w tym komponencie może być wykorzystywany do wygenerowania planów podrzędnych dla innych obszarów biznesowych, takich jak zaopatrzenie, projektowanie, produkcja i instalacja.

Zarządzanie Subkontraktami

Komponent IFS Zarządzanie Subkontraktami™ upraszcza zarządzanie prostymi i złożonymi działaniami w zakresie subkontraktów, np. w przypadku podzlecania etapu konstrukcyjnego pozwala łatwo zarządzać zakresem podzlecanych prac. Można śledzić postęp i wykonywać oszacowania w oparciu o takie metody wyceny, jak analiza postępów lub ilość dostarczonych elementów. Rozwiązanie silnie wspiera zarządzanie zmianą, dzięki czemu ułatwia zarządzanie zmianami w zakresie prac. Jego funkcjonalność umożliwia przesyłanie podwykonawcom wytycznych do zleconych prac, odbierać od podwykonawców wnioski o płatności i faktury oraz zatwierdzać poszczególne etapy/produkty do zafakturowania.

Zarządzanie Kontraktami

Komponent IFS Zarządzanie Kontraktami™ wspiera zarządzanie kontraktami sprzedaży w całym cyklu ich życia, począwszy od oferty i przetargu, przez realizację zlecenia aż po jego odbiór. Użytkownicy otrzymują także funkcjonalność składania protokołów odbioru etapu produktu, zwanego wnioskiem o płatność, i mogą łatwiej kontrolować zdefiniowane marże i reguły wstrzymywania (etapowania sprzedaży) produktów, certyfikaty oraz płatności. Korzystając z funkcjonalności tego komponentu można generować faktury i wnioski o płatności przy użyciu szeregu elastycznych opcji, takich jak postęp realizacji, ilość, wartość sprzedaży, dodatkowy koszt i kamienie milowe. Obsługiwane jest także fakturowanie projektów typu „time and materials”. Komponent realizuje zaawansowane funkcje wspierające zarządzanie zmianami w zakresie prac.

IFS Produkcja™

Komponenty produkcyjne wspierają wszystkie fazy procesu produkcyjnego oraz dostarczają narzędzi pracownikom zaangażowanym w ten proces. Ułatwiają planowanie, wykonanie, nadzór i prowadzenie analiz dla różnorodnych modeli produkcji. W celu efektywnej obsługi powtarzających się zadań, system dostarcza zaawansowanych, zautomatyzowanych narzędzi zarządzania poprzez wyjątki – problemy są w prosty sposób identyfikowane, a następnie możliwa jest ich odpowiednia obsługa. Komponenty te wspierają też obsługę produkcji odchudzonej i mieszanej, w której różne typy procesów mogą współistnieć w tym samym środowisku produkcyjnym.

Planowanie S&OP

Komponent IFS Planowanie S&OP™ umożliwia tworzenie i obsługę planowania produkcji, sprzedaży i zapasu (S&OP). Planowanie działa na poziomie rodzin pozycji, umożliwia weryfikację kluczowych zasobów przedsiębiorstwa, a także analizę scenariuszy. Rozwiązanie integruje się z modułami operacyjnymi w celu gromadzenia i agregacji danych historycznych, prognoz oraz danych na temat popytu.

Planowanie MRP II

Komponent IFS Planowanie MRP II™ obsługuje mechanizm planowania wyrobów gotowych. Uwzględnia prognozy popytu, zapas magazynowy, zaplanowane dostawy oraz różne parametry planistyczne, takie jak zapas bezpieczny w okresie, dzienna wielkość produkcji itp. Umożliwia wczytywane prognoz z IFS Prognozowanie Popytu. Funkcjonalność IFS Planowanie Zdolności Produkcyjnych umożliwia szacowanie potrzeb na kluczowe zasoby, także pojemność magazynów. Ilości obliczone w planie głównym są następnie rozbijane na wymagania na półprodukty i komponenty przez IFS Planowanie Potrzeb Materiałowych. Następnie IFS CRP (planowanie zdolności produkcyjnych) umożliwia tworzenie szczegółowych wyliczeń wymaganej zdolności produkcyjnej z rozbiciem na gniazda produkcyjne i kategorie pracowników.

Harmonogramowanie Operacyjne

Komponent IFS Harmonogramowanie Operacyjne™ optymalizuje harmonogram produkcji bazujący na zleceniach na podstawie nieograniczonej oraz ograniczonej zdolności produkcyjnej. Graficzna forma planu ułatwia identyfikację potencjalnych wąskich gardeł związanych z wydajnością produkcyjną lub niedoborów materiałowych. Interaktywny interfejs umożliwia wprowadzanie bezpośrednich zmian i natychmiastowe rozwiązywanie problemów wydajnościowych i materiałowych. Rozwiązanie umożliwia również sekwencjonowanie i ograniczanie przezbrojeń oraz daje możliwość grupowania działań o zbliżonej technologii.

Konfiguracja i Produkcja Na Zamówienie

Komponent IFS Konfiguracja i Produkcja na Zamówienie™ pomaga zarządzać i upraszcza proces produkcji na zamówienie, od montażu na zamówienie (ATO) do rozbudowanego modelu produkcji na zamówienie (MTO), obejmując funkcjonalności związane ze strukturą wielopoziomowych zleceń (DOP). Rozwiązanie obsługuje także funkcjonalność konfiguratora produktu, obejmującą konfigurację opartą na cechach produktu i pozwalającą na dynamiczne tworzenie struktury produktu oraz technologii na podstawie cech. Reguły dotyczące sprzedaży pobierane są z komponentu IFS Konfigurator Sprzedaży.

Naprawy Komponentów

Komponent IFS Naprawy Komponentów™ zapewnia szerokie wsparcie z zakresu napraw komponentów będących w użyciu i wchodzących w skład serwisowanych produktów, przy pełnej kontroli kosztów, ryzyka, przychodów i zakresu działania. Zapewnia też możliwość definiowania umów wymiany części — dzierżawy, a także różnych scenariuszy wymiany, dzięki czemu łańcuch dostaw staje się bardziej elastyczny i efektywny.

Produkcja Projektowa

Komponent IFS Produkcja Projektowa™ umożliwia planowanie produkcji i prowadzenie działań produkcyjnych w ujęciu projektowym. Koszty materiału, pracy i prowadzonych działań są automatycznie przypisywane do projektu. W kontekście projektowym można również wykorzystać funkcjonalność magazynową — umożliwia ona transfer materiałów między działaniami projektowymi oraz między magazynem projektowym i standardowym. Rozwiązanie oferuje również opcję planowania zapotrzebowania materiałowego w odniesieniu do całości projektu.

Produkcja Dyskretna

Komponent IFS Produkcja Dyskretna™ to elastyczne rozwiązanie do obsługi procesów produkcyjnych — od zamówień zakupu po odbiór gotowych produktów w tym modelu produkcji. Rozwiązanie obejmuje kontrolę dostępności materiałów, harmonogramowanie, uwzględnienie narzędzi i pracochłonności oraz integrację analizy i zarządzania jakością. Raportowanie operacji produkcyjnych i transakcji materiałowych można przeprowadzać na różne sposoby. Służą do tego różnego rodzaju interfejsy, dopasowane do konkretnych potrzeb np. za pomocą czytników kodów kreskowych lub terminali dotykowych.

Produkcja Wsadowa i Procesowa

Komponent IFS Produkcja Wsadowa i Procesowa™ obsługuje produkcję opartą na recepturach, model spotykany głównie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Rozwiązanie oferuje pełną identyfikowalność od poziomu surowców, przez półprodukty, po produkty gotowe. Równoważenie serii ułatwia wielopoziomowe bilansowanie partii. Oparte na charakterystyce produktu szeregowanie minimalizuje koszty przezbrojenia maszyn. Komponent IFS Produkcja Wsadowa i Procesowa z definicji wspiera zarządzanie jakością, dzięki planom kontroli i analiz, określaniu przybliżonych wag i obsłudze wielu jednostek miar.

Produkcja Powtarzalna

Komponent IFS Produkcja Powtarzalna™ zwiększa efektywność dzięki redukcji, a nawet eliminacji transakcji w procesie produkcyjnym. W połączeniu z  IFS Planowanie Materiałów pozwala tworzyć hybrydowe rozwiązania planistyczne łączące metody pull/push – algorytm planowania potrzeb materiałowych (MRP) odpowiada za tworzenie w harmonogramów linii produkcyjnych, harmonogramów dostaw surowców oraz inicjuje działanie obszarów obsługiwanych za pomocą kart kanban.

Ewidencja Produkcji

Komponent IFS Ewidencja Produkcji™ to efektywne i łatwe w użyciu narzędzie pozwalające pracownikom na sprawne raportowanie danych dotyczących przebiegu produkcji. Zapewnia informacje o statusie uruchomionych zleceń, ilościach wyrobów gotowych i braków oraz informacje o czasie pracy poszczególnych pracowników.

IFS Łańcuch Dostaw™

Komponenty wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw ułatwiają wizualizację przepływu surowców, materiałów i produktów. Ponadto pozwalają na bardziej efektywne korzystanie z systemu i umożliwiają łatwą adaptację do różnych modeli dystrybucji. Zapewniają przy tym elastyczność niezbędną do rozwoju i wspierania zmian w przedsiębiorstwie, pozwalając wykorzystywać komunikację w czasie rzeczywistym w całym łańcuchu - od zamówienia surowców do dostawy produktów.

Prognozowanie Popytu
Komponent IFS Prognozowanie Popytu™ umożliwia wizualne planowanie popytu z użyciem narzędzi graficznych. Na ekranie użytkownika są prezentowane dane zarówno o popycie historycznym, jak i prognozowanym. Prognoza może być obliczana przy użyciu różnych modeli matematycznych. Narzędzie to umożliwia korygowanie prognozy bezpośrednio na wykresie. IFS Prognozowanie Popytu jest jednym z najbardziej zaawansowanych i jednocześnie łatwych w użyciu narzędzi prognostycznych dostępnych obecnie na rynku.
Planowanie Łańcucha Dostaw

Komponent IFS Planowanie Łańcucha Dostaw™ umożliwia planowanie zintegrowane w obrębie sieci dostaw złożonej z wielu zakładów i firm. Prognozy oraz rzeczywiste zapotrzebowania są rejestrowane na poziomie punktów końcowych łańcucha dostaw, a następnie przekształcane na łańcuch dostaw z zakładów produkcyjnych oraz zewnętrznych dostawców. Rozwiązanie to zwiększa poziom integracji wielooddziałowej, co przekłada się na redukcję zapasów i lepszą obsługę klienta.

Planowanie Uzupełnienia Zapasów

Komponent IFS Planowanie Uzupełnienia Zapasów™ umożliwia wykonywanie zróżnicowanych, zautomatyzowanych działań planistycznych w powiązaniu z prognozowaniem popytu. Uelastycznia także proces planowania uzupełniania zapasów, udostępniając szereg strategii planowania, takich jak ekonomiczna wielkość zamówienia, poziom bezpieczeństwa przy założonym poziomie obsługi oraz specjalne modele planistyczne dla zapasów wolno rotujących.

Zamówienia Sprzedaży

Komponent IFS Zamówienia Sprzedaży™ umożliwia zarządzanie obsługą zamówień sprzedaży w jednym bądź większej liczbie zakładów — stanowi filar rozwiązania IFS Łańcuch Dostaw. Wspiera pełny cykl sprzedażowy —od zapytania ofertowego po fakturowanie i zwroty. Komponent obsługuje różne źródła pozyskiwania zasobów, takie jak zapasy magazynowe, dostawcy zewnętrzni lub produkcja. Aby móc przekazywać klientom wiarygodne daty dostaw oraz generować dokładne dane planistyczne, rozwiązanie uwzględnia również trasy klientów, tworząc matrycę łańcucha dostaw opartą na czasach przejazdów między zakładami, klientami oraz dostawcami. Komponent IFS Zamówienia Sprzedaży obsługuje wiele opcji wycen, w tym umowy z klientami, cenniki, kampanie, promocje sprzedażowe i rabaty oraz wiele typów upustów i opłat. Harmonogramy klienckie można wykorzystać do wsparcia procesów prognostycznych i wywołań w środowiskach powtarzalnych.

SRM i Zaopatrzenie

Komponent IFS SRM i Zaopatrzenie™ (zarządzanie relacjami z dostawcami i zaopatrzenie) umożliwia śledzenie komunikacji z dostawcami oraz źródeł pozyskiwania komponentów za pomocą procesu zapytań ofertowych w celu tworzenia umów z dostawcami lub zamówień zakupu. Rozwiązanie opracowano z myślą o uproszczeniu zarządzania procesem zaopatrzenia - od zgłoszenia zapotrzebowania, po zamówienie i dostawę. Komponent wspomaga osiągnięcie korzystniejszych cenowo ofert od dostawców, dzięki scentralizowaniu procesów zakupowych. Jest również doskonale dostosowany do firm wielozakładowych działających w środowisku globalnym. Obsługę wspierają rozbudowane funkcjonalności autoryzacji. W środowiskach produkcji powtarzalnej i komunikacji EDI można zastosować harmonogramy zakupu.

Zarządzanie Wysyłkami

Komponent IFS Zarządzanie Wysyłkami™ to rozwiązanie do obsługi przesyłek wychodzących i przychodzących. Obsługa odbioru towarów przychodzących obejmuje kontrolę, zwroty i wycofywanie. Może się ona opierać na powiadomieniu wysyłkowym otrzymanym od dostawcy i zakładu wewnętrznego lub na zamówieniu zakupu. Komponent obsługuje również proces wysyłek wychodzących, w tym procesy rezerwacyjne, odbiór oraz dostawę towarów. Umożliwia tworzenie dokumentacji transportowej, np. etykiet towarowych, listów przewozowych, dowodów dostawy, konosamentów oraz faktur proforma. Rozwiązanie obsługuje powiadomienia elektroniczne dotyczące wysyłek wychodzących. Zapewnia też ustandaryzowaną integrację z partnerami handlowymi korzystającymi ze standardu GS1, w tym obsługę kodowania GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej) oraz SSCC (Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej).

Zarządzanie Wynajmem

Komponent IFS Zarządzanie Wynajmem™ pozwala na zarządzanie procesami wynajmu urządzeń od zewnętrznych dostawców, a także wynajmu urządzeń do zewnętrznych i wewnętrznych klientów (w tym wypadku – projektów). Rozwiązanie prowadzi pozabilansową gospodarkę magazynową wynajmowanych obiektów, rejestruje dotyczące ich zdarzenia oraz pozwala na rozliczenia okresu wynajmu. W powiązaniu z modułem remontowym umożliwia również prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i zakończeniem wynajmu.

Zarządzanie Magazynem

Komponent IFS Zarządzanie Magazynem™ wspomaga zarządzanie całością gospodarki magazynowej — od przyjęcia do wydania. Oferuje funkcjonalność z zakresu identyfikowalności, dostępności, zarządzania terminami ważności, składów konsygnacyjnych, jak również szereg opcji rezerwacji. Obsługa magazynu jest w dużej mierze ukierunkowana na zadania, a związane z nią działania mogą być raportowane za pomocą kodów kreskowych i urządzeń przenośnych, w celu zapewnienia wydajnego i dokładnego przetwarzania w czasie rzeczywistym. Komponent oferuje również podstawowe rozwiązanie do planowania opartego na zadaniach i kolejkach prac. Wewnętrzna obsługa magazynowanych materiałów odbywa się z wykorzystaniem zapotrzebowań i list wydań materiałów. Zapewnia także ustandaryzowaną integrację z partnerami handlowymi korzystającymi ze standardu GS1, w tym obsługę kodowania GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej) oraz SSCC (Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej). Rozwiązanie daje również możliwość planowania poziomu uzupełniania zapasów oraz generowania zleceń uzupełniających, a także zarządzanie lokalizacjami zdalnymi.

IFS Sprzedaż i Serwis™

Komponenty z zakresu sprzedaży i serwisu zapewniają funkcjonalność wspierającą zarządzaniem relacjami z klientami (CRM). Obsługują one proces współpracy z klientem, począwszy od zarejestrowania potencjalnego klienta, poprzez proces sprzedaży, a skończywszy na wsparciu posprzedażowym i obsłudze serwisowej. Funkcjonalność komponentów sprzedaży i serwisu znacząco poprawia efektywność obsługi klienta, tworząc wartość dodaną produktu.

Odwzorowanie

Komponent IFS Odwzorowanie™ umożliwia wizualizację tras przejazdu, wysyłanie przypomnień o terminie prac oraz efektywne planowanie zadań z ostatniej chwili. Udostępnia wirtualne mapy drogowe i satelitarne z nałożoną na nie warstwą zawierającą informacje o trwających i planowanych zadaniach, dostępne dzięki integracji z serwisem Microsoft Bing Maps for Enterprise (model Software + Service). Wszelkie obiekty biznesowe, takie jak klienci i zamówienia sprzedaży, w systemie IFS Applications można skonfigurować tak, aby były umieszczone na mapie.

Oferty Serwisowe

Komponent IFS Oferty Serwisowe™, zintegrowany z rozwiązaniem IFS CRM™, umożliwia przygotowanie kontraktów serwisowych poprzez określenie zakresu prac objętych serwisem – zarówno planowych, jak i incydentalnych. Moduł umożliwia zarządzanie marżą całego kontraktu i poszczególnych zleceń serwisowych, co pozwala szybko i z wyprzedzeniem reagować na wszelkie odstępstwa od przyjętych założeń.

Umowy Serwisowe

Komponent IFS Umowy Serwisowe™ pozwala dokładnie określać i kontrolować poziom usług i działań serwisowych dla każdego klienta. Umożliwia poprawę efektywności pracy poprzez automatyczną kontrolę realizacji punktów uzgodnionych w umowie.

Symulacje Obciążenia Zasobów

Komponent IFS Symulacje Obciążenia Zasobów™ (What-If Scenario Explorer) to zaawansowane narzędzie do planowania alokacji zasobów (pracowników) serwisowych. Ponieważ planowanie zmian jest integralną częścią dobrze świadczonych usług, komponent umożliwia ocenę działań alternatywnych w celu obrania kierunku najmniej obarczonego ryzykiem. Rozwiązanie korzysta z mechanizmu harmonogramowania dynamicznego, by wspomóc ocenę różnych scenariuszy.

Harmonogramowanie Dynamiczne

Komponent IFS Harmonogramowanie Dynamiczne™ umożliwia optymalizowanie pracy mobilnych pracowników poprzez dynamiczne harmonogramowanie z uwzględnieniem wielu definiowalnych ograniczeń, takich jak kwalifikacje i umowy SLA, w celu poprawy obsługi klienta i efektywności pracy. Zawiera mechanizm dynamicznego harmonogramowania (Dynamic Scheduling Engine, DSE) oraz intuicyjny ekran harmonogramowania do zarządzania wyjątkami, co tworzy rozwiązanie o dużej skalowalności. Komponent jest dostępny zarówno w modelu on-premise (na własnym sprzęcie), jak i w chmurze (model Software as a Service).

Mobilne Zlecenia Serwisowe

Komponent IFS Mobilne Zlecenia Serwisowe™ umożliwia świadczenie rozbudowanych usług serwisowych — od oferty cenowej i przyjmowania zamówień, przez działania serwisowe w terenie z wykorzystaniem rozwiązania IFS Mobilne Zlecenia Robocze™, po fakturowanie i analitykę. Rozwiązanie obsługuje również dynamiczne harmonogramowanie pracy  pracowników w terenie, a ponadto umożliwia dokładną wycenę prac kontraktowych i pozakontraktowych — w okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu.

Centrum Obsługi Klienta
Komponent IFS Centrum Obsługi Klienta™ umożliwia efektywne świadczenie usług call center dla klientów zarówno w zakresie produktowym, jak i w zakresie serwisu w terenie. Umożliwia również dogłębne analizowanie efektywności procesów, wykorzystując predefiniowane wskaźniki dla wszystkich elementów procesu.
Szacowanie Ofert Produktowych

Komponent IFS Szacowanie Ofert Produktowych™ powstał z myślą o wsparciu firm produkcyjnych w obsłudze złożonych oszacowań cenowych, w celu optymalizacji proponowanych cen ofertowych. Wbudowane rozwiązanie CRM usprawnia współpracę pomiędzy administracyjnym wsparciem technicznym a działem sprzedaży. Zaawansowane funkcje kosztowe i elastyczne sposoby dodawania składników kosztowych, zarówno obliczanych, jak i wprowadzanych ręcznie, umożliwiają określenie opłacalności produkcji danego wyrobu oraz jego prognozowanej rentowności.

Konfigurator Sprzedaży

Komponent IFS Konfigurator Sprzedaży™ w przejrzysty sposób pomaga personelowi sprzedaży oraz klientom dokonać wyboru produktów, ich charakterystyk oraz akcesoriów. Ten łatwy w użyciu „doradca produktowy” umożliwia skonfigurowanie produktu poprzez pytania zmierzające do określenia wymagań stawianych produktom.

Web Store

Komponent IFS Web Store™ stanowi gotowe rozwiązanie do zarządzania zamówieniami online i jest idealnym narzędziem do sprzedaży części zamiennych. Zapewnia duży wybór sposobów wyszukiwania i wybierania produktów, a także możliwość kontroli ceny i dostępności, rejestrację klientów i śledzenie zamówień.

CRM

Komponent IFS CRM™ umożliwia tworzenie jednej „firmowej pamięci” przechowującej informacje o klientach. Pozwala na zintegrowanie procesów przedsprzedażowych z procesami obsługi klienta, co umożliwia stworzenie spójnej i zorientowanej na klientów organizacji. Ułatwia prognozowanie potrzeb klientów i zwiększanie ich satysfakcji oraz wspomaga kontynuację współpracy z klientami.

IFS Remonty™

Komponenty remontowe są częścią systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM). Funkcjonalność, którą zapewniają, pomaga przewidywać i adaptować się do zmieniających się wymagań biznesowych. Rozwiązanie jest proste w obsłudze i zapewnia kompleksową funkcjonalność niezbędną do codziennej obsługi składników majątku, dając jednocześnie możliwość ciągłego rozwoju i usprawniania obsługi.

Wydajność Urządzeń

Komponent IFS Wydajność Urządzeń™ umożliwia szybką ocenę wydajności urządzeń bądź procesów dzięki łatwej parametryzacji pod kątem własnego parku maszynowego oraz zastosowaniu standardowych metod tej oceny. Ułatwia to podejmowanie decyzji w zakresie proponowanych usprawnień mających na celu poprawę wydajności sprzętu oraz równoważenie wskaźników KPI tak, aby zapewniały najwyższą efektywność. Umożliwia zarządzanie wszystkimi aspektami operacyjnymi, takimi jak dostępność, wydajność, jakość i ogólna wydajność sprzętu (OEE). Rozwiązanie ma łatwy w obsłudze graficzny interfejs dla operatorów i inżynierów procesowych.

Portal B2B Podwykonawcy

Komponent IFS Portal B2B Podwykonawcy™ umożliwia – przy użyciu dedykowanego portalu internetowego – komunikowanie się z podwykonawcami w ramach uzgadniania i realizacji prac serwisowych i remontowych. Funkcjonalność pozwala na łatwe porównywanie ofert, negocjowanie lepszych warunków umów i ograniczanie kosztów administracyjnych. Dzięki umożliwieniu kontrahentom dostępu do systemu, poprawia się także jakość danych, ponieważ informacje są wprowadzane tylko raz. Podwykonawca wybrany do realizacji przedsięwzięcia dysponuje dostępem do szczegółowych instrukcji oraz możliwością raportowania realizacji zadań przez portal. Wszystkie dane dotyczące realizowanych prac są dostępne z jednego miejsca.

Serwis Złożonych Podzespołów

Komponent IFS Serwis Złożonych Podzespołów™ (IFS Complex MRO™) pomaga utrzymać obsługę klienta na najwyższym poziomie i ograniczać koszty poprzez „odchudzenie” i zwiększenie wydajności obsługi serwisowej. Funkcjonalność komponentu, dzięki mechanizmom wspierającym dobór pracowników i innych zasobów oraz kompletację materiałów do realizowanych zleceń, pozwala w niezawodny sposób dotrzymywać terminów i poprawiać czas realizacji zadań.

Zarządzanie Flotą

Komponent IFS Zarządzanie Flotą™ ułatwia zintegrowane zarządzanie flotą różnych rodzajów środków transportu i ich konfiguracją oraz wspiera działania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującymi w danej branży. Jest dedykowany głównie dla przedsiębiorstw zarządzających flotą powietrzną, wodną bądź kolejową oraz dla przedsiębiorstw transportu publicznego. Wspiera zarządzanie częściami numerowanymi seryjnie, umożliwia planowanie operacyjne, planowanie i realizację działań utrzymaniowych oraz zarządzanie modyfikacjami.

Profilaktyka

Komponent IFS Profilaktyka™ wspiera zarządzanie harmonogramami systematycznych działań profilaktycznych. Terminy uruchamiania zadań można ustalać wg różnych metod obsługi technicznej, takich jak stan maszyn, określone zdarzenia wynikające z kalendarza lub konieczność wykonania przez pracowników lub podwykonawców indywidualnie określonych zadań.

Harmonogramowanie Prac Remontowych

Komponent IFS Harmonogramowanie Prac Remontowych™ umożliwia bardziej efektywne planowanie zasobów dzięki uproszczeniu harmonogramowania i planowania działań, zarówno dla planowych działań, takich jak profilaktyka, jak i bieżących napraw. Graficzny interfejs obsługujący funkcję „przeciągnij i upuść” umożliwia szybkie i proste wprowadzanie zmian. Dzięki zintegrowaniu z komponentem IFS Zasoby Ludzkie™ automatyzuje weryfikację zapotrzebowania na pracowników o określonych kompetencjach z ich dostępnością. W przypadku złożonych działań remontowych obsługiwane jest harmonogramowanie operacyjne zleceń roboczych w oparciu o ograniczenia.

Zlecenia Robocze

Komponent IFS Zlecenia Robocze™ zwiększa wydajność obsługi technicznej przez ograniczenie kosztów oraz redukcję strat przychodów powodowanych przestojem. Pozwala na zarządzanie wszystkimi rodzajami zadań w ramach obsługi technicznej w pełnym cyklu ich obsługi, począwszy od zaraportowania usterki bądź awarii poprzez proces planowania, przygotowania i realizacji zleceń, a skończywszy na zaraportowaniu wykonanych prac. Komponent zapewnia bieżącą analizę danych.

Obiekty Liniowe

Komponent IFS Obiekty Liniowe™ umożliwia odwzorowanie w systemie IFS Applications infrastruktury obiektów liniowych (drogi, instalacje przesyłowe, tory itp.) pod kątem prowadzenia gospodarki remontowej. Możliwe jest definiowanie wielowarstwowej struktury obiektów w przestrzeni trójwymiarowej oraz połączeń n:n. System pozwala również na wizualizację obiektów na mapie IFS Virtual Map.

Wyposażenie

Komponent IFS Wyposażenie™ umożliwia pełną ewidencję składników majątku z określeniem struktury urządzeń i wszystkich informacji niezbędnych do ich opisu. Umożliwia zarządzanie informacjami o urządzeniach, budynkach, systemach wentylacyjnych, systemach transportowych i innych stałych i ruchomych składnikach majątku. Jest w pełni zintegrowany z komponentem IFS Projektowanie i stanowi bazowy element rozwiązania do zarządzania pełnym cyklem życia elementów majątku przedsiębiorstwa zarówno w nowych zakładach, w bieżącej działalności operacyjnej, jak i w zakładach przebudowywanych.

IFS Technologie Biznesowe™

Komponenty technologii biznesowych wspierają nawiązywanie i rozwijanie relacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii internetowych. Pozwalają na udostępnianie w czasie rzeczywistym informacji swoim pracownikom, klientom, dostawcom i innym partnerom biznesowym. Dostęp do informacji jest możliwy za pośrednictwem łatwych w użyciu i bezpiecznych portali internetowych opartych na rolach oraz dedykowanych rozwiązań mobilnych. Funkcjonalność tych komponentów umożliwia też integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami za pomocą technologii internetowych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa, szybkości działania i skalowalności.

API i Integracje

Komponent IFS API i Integracje™ zapewnia dostęp do interfejsów RESTful oData API systemu IFS Applications — na przykład w celu rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania za pomocą zewnętrznych aplikacji, platform szybkiego rozwoju aplikacji lub innych rozwiązań. Obsługa architektury uwierzytelniania OpenID Connect obsługuje budowanie scenariuszy konsolidujących dane i procesy systemu IFS Applications z danymi i procesami innych aplikacji oraz usług.

Konfiguracja i Rozbudowa Aplikacji

Komponent IFS Konfiguracja i Rozbudowa Aplikacji™ umożliwia firmom dopasowywanie systemu IFS Applications pod kątem własnych wymagań poprzez dodawanie własnych pól, nowych ekranów, zakładek w istniejących ekranach, zdarzeń własnych itp. Zapewnia to samodzielną rozbudowę aplikacji bez potrzeby programowania.

Portale B2B

Komponent IFS Portale B2B (Business-to-Business) umożliwia pracę klientów, dostawców i podwykonawców w IFS Applications za pośrednictwem intuicyjnego i łatwego w użyciu przeglądarkowego interfejsu IFS Aurena. Obsługiwane procesy obejmują, oprócz obsługi zamówień, ofert, umów i faktów w obszarach sprzedaży i zaopatrzenia, także współpracę w ramach podwykonawstwa, zarządzanie dokumentacją czy zarządzanie serwisem.

Lobby

Komponent IFS Lobby™ oferuje użytkownikom szybki, czytelny dostęp do informacji zawartych w systemie w odniesieniu do pełnionych przez nich ról lub obsługiwanych procesów. Wskazuje, co należy zrobić, oraz wspomaga w podejmowaniu odpowiednich działań. IFS Lobby można łatwo dopasować do unikatowych potrzeb biznesowych firmy. IFS Lobby jest kluczowym elementem interfejsu IFS Aurena.

Rozwiązania Mobilne

Komponent IFS Rozwiązania Mobilne™ umożliwia pracownikom wykonywanie takich zadań, jak raportowanie czasu i wydatków, autoryzację i dostęp do danych CRM z poziomu dowolnego urządzenia i miejsca, także w trybie offline. Komponent działa pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android, co umożliwia użytkownikom pracę w dogodnym dla nich czasie i miejscu, także za pomocą urządzeń prywatnych (w modelu BYOD).

Zarządzanie Transferem Danych

Komponent IFS Zarządzanie Transferem Danych™ oferuje funkcjonalność wymaganą do połączenia systemu IFS Applications z innymi aplikacjami lub z korporacyjną szyną danych — niezależnie od tego czy klient korzysta z usług sieciowych, oprogramowania komunikacyjnego czy zwykłej transmisji plików. Migracja i synchronizacja danych oparta na możliwościach integracyjnych systemu zapewnia wsparcie podczas wdrożenia lub bieżącego zarządzania danymi podstawowymi.

Powiadomienia IFS Streams

Komponent Powiadomienia IFS Streams™ umożliwia proaktywne wysyłanie powiadomień, dotyczących nie tylko istotnych zdarzeń i powiązanych z nimi zadań, ale również zmian wszystkich powiązanych z nimi elementów subskrypcyjnych. Funkcjonalność subskrypcyjna przydaje się podczas śledzenia statusu transakcji, zmian wprowadzanych w obrębie wybranych obiektów, np. zamówień lub ofert.

Komponenty o charakterze ogólnym

Komponenty o charakterze ogólnym to zestaw zaawansowanych narzędzi, które optymalizują i upraszczają obsługę krytycznych procesów występujących w większości sektorów. Procesy te obejmują analitykę biznesową, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zarządzanie łańcuchem dostaw, modelowanie procesów oraz zarządzanie dokumentacją, jakością i cyklem życia.

Reguły Księgowe

Komponent IFS Reguły Księgowe™ zapewnia zestaw reguł dla wszystkich ręcznych i automatycznych księgowań w systemie IFS Applications. Umożliwia doskonały przegląd danych zapewniający bezpieczeństwo modelu księgowego firmy. Ustandaryzowane interfejsy upraszczają obsługiwanie transakcji wysyłanych i otrzymywanych w systemie IFS Applications oraz w rozwiązaniach biznesowych innych producentów.

Zrównoważony Rozwój

Komponent IFS Zrównoważony Rozwój™ zapewnia kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach cyklu życia produktu na całej długości łańcucha dostaw. Wykorzystując istniejące dane, komponent ten pozwala tworzyć materiałowe i środowiskowe deklaracje produktu. Służy także jako baza do raportowania środowiskowego, np. zgodnie z wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative). Z uwagi na swoją elastyczność może być używany do zapewniania zgodności z różnymi normami, np. REACh, RoHS lub WEEE, jak również do kontroli ekoznaków, którymi opatrzone są produkty.

Zarządzanie Cyklem Życia

Komponent IFS Zarządzanie Cyklem Życia™ zapewnia szeroką kontrolę nad dowolnym cyklem życia: składników majątku, produktów, projektów, klientów, usług, a także innych kluczowych przepływów biznesowych lub operacyjnych. Od zaprojektowania i wprowadzenia do wycofania i dalej — wszystkie informacje i uwagi są dokumentowane w tym samym systemie i łatwo dostępne dla wszystkich osób z odpowiednimi uprawnieniami, dziś i w przyszłości. Dzięki temu firmy zyskują źródło wiedzy pozwalającej im ograniczać błędy i stale doskonalić swoje procesy biznesowe.

Zarządzanie Dokumentacją

Komponent IFS Zarządzanie Dokumentacją™ daje pełną kontrolę nad dokumentacją w firmie. Obsługuje procesy tworzenia i przetwarzania dokumentów oraz zapewnia łatwe w użyciu narzędzia wyszukiwania. Inne dostępne funkcje i narzędzia, to: ścieżki zatwierdzania przepływu prac i dokumentów, szablony ścieżek zatwierdzania oraz zarządzanie wersjami i publikowanie dokumentów, wsparcie przy skanowaniu faktur (OCR) i obsługa dokumentów z naniesionymi zmianami. Komponent może zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ponadto interfejs oparty na przeglądarce internetowej jest na tyle przyjazny, że nowi użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie z niego w ciągu zaledwie kilku minut.

Raportowanie i Analizy

Komponent IFS Raportowanie i Analizy™ pomaga w zrozumieniu i analizie sytuacji firmy dzięki wbudowanym modelom analitycznym obsługującym szereg procesów — od finansów i kadr, po sprzedaż i zaopatrzenie. Komponent obsługuje modele analityczne oprogramowania Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby™ oraz innych najbardziej popularnych narzędzi raportujących i analitycznych. Moduł IFS Business Reporter to biznesowe narzędzie raportowo-planistyczne oparte na oprogramowaniu Excel. Można go używać jako autonomicznego narzędzia do tworzenia raportów lub zintegrować z aplikacjami do planowania budżetu oraz planowania biznesowego.

Enterprise Operational Intelligence

Komponent IFS Enterprise Operational Intelligence™ (IFS EOI™) wspiera zintegrowane i kompleksowe zarządzanie wydajnością. Ułatwia to firmom korygowanie  oraz zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi. Analityka predykcyjna umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie na wszystkich poziomach decyzyjności, od poziomu operacyjnego po zarządzanie najwyższego szczebla. Głównym elementem wyróżniającym rozwiązanie jest odejście od architektury skoncentrowanej na danych na rzecz architektury skoncentrowanej na procesach.

Zarządzanie Jakością

Komponent IFS Zarządzanie Jakością™ to komponent, który pozwala definiować plany kontroli, instrukcje testów i inspekcji, normy dla części, dostawców lub procesów produkcyjnych — lub dla różnych kombinacji tych elementów. Badania są przypisywane do zleceń produkcyjnych, zamówień zakupu, numerów seryjnych, numerów partii i procesów oznaczania czasowego. Komponent ten zapewnia także wsparcie dla najczęściej używanych kart SPC dla zmiennych i atrybutów oraz możliwość obliczania wskaźnika zdolności dla każdego procesu. Można także korzystać z formularzy informacji ogólnych ze standardowymi interfejsami pozwalającymi dostarczać informacje do programów zewnętrznych w celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanych obliczeń statystycznych.

Modele Procesów

Komponent IFS Modele Procesów™ to komponent stanowiący zintegrowany pakiet narzędzi, metod i modeli graficznych służących do opracowywania i publikowania w przedsiębiorstwie obowiązujących procedur roboczych i zakresów odpowiedzialności. Można go używać do optymalizacji i publikacji procesów obowiązujących w firmie również w czasie implementacji systemu IFS Applications.

IoT Business Connector

Komponent IFS IoT Business Connector™ pozwala realizować integracje z Internetem Rzeczy (Internet of Things, IoT) w powiązaniu z zewnętrznymi rozwiązaniami analitycznymi. Proces integracji obejmuje transformację strumienia danych w przydatne obserwacje biznesowe, które są następnie zamieniane w konkretne zdarzenia, reakcje czy komunikaty po stronie IFS Applications. Rozwiązanie IFS IoT Business Connector oferuje architekturę referencyjną, komunikaty API, aplikację IoT Discovery Manager do zarządzania danymi z poziomu pakietu oprogramowania Microsoft Azure IoT Suite oraz aplikację IoT Controller służącą do konfigurowania odpowiednich działań w odpowiedzi na dane pozyskiwane z urządzeń IoT.