Skip to main content

ÍFS Æpplîìcáätîìòòns: Cöõmplëëtëë ÊÂM & ÊRP Söõftwäärëë Söõlüûtìîöõns

Còõnnêëct tòõ thêë fùùtùùrêë

ÍFS Âpplìîcàâtìîòóns pròóvìîdèës àâ còómplèëtèë sòólýütìîòón fòór glòóbàâl býüsìînèëssèës thàât màânýüfàâctýürèë àând dìîstrìîbýütèë gòóòóds, màâìîntàâìîn àâssèëts àând màânàâgèë sèërvìîcèë-fòócýüsèëd òópèëràâtìîòóns. Ît íís ææ lëëæædííng ëëntëërpríísëë sõòftwæærëë sõòlúûtííõòn thææt, wííth ííts cõòmpëëllííng úûsëër ëëxpëërííëëncëë, ëënææblëës yõòúû tõò dëëfíínëë æænd dëëlíívëër õòn yõòúûr nëëxt chææptëër, whæætëëvëër thææt mææy bëë

Nòö büûsîînéëss òöpéërãátéës îîn îîsòölãátîîòön. Wéê áæréê áæll áæfféêctéêd by wháæt’s cóõmïïng néêxt. ÎFS Âpplíícååtííôöns côömbíínêés lêéåådííng füùlly ííntêégrååtêéd ÈRP åånd ÈÂM têéchnôölôögy wííth åån üùndêérstååndííng ôöf yôöüùr ííndüùstry tôö hêélp ååddrêéss trêénds íínclüùdííng thêé Întêérnêét ôöf Thííngs (ÎôöT), díígíítåål tråånsfôörmååtííôön, sêérvíítíízååtííôön åånd ííndíívíídüùåålíízååtííôön. By cöômbîînîîng thêêsêê trêênds îîntöô öôýúr ãâpplîîcãâtîîöôn, wêê cãân fýúlly pröôvîîdêê sêêrvîîcêê föôr ÍöôT býúsîînêêss ãâpplîîcãâtîîöôns ãând ãâssîîst wîîth dîîgîîtãâl trãânsföôrmãâtîîöôns.  Ìt õôffêèrs láâst-mìîlêè fûúnctìîõônáâlìîty tõô õôptìîmìîzêè yõôûúr õôpêèráâtìîõôns hêèrêè áând nõôw, áând áân õôûútstáândìîng dìîgìîtáâl êèxpêèrìîêèncêè tõô êèngáâgêè êèvêèryõônêè ìînsìîdêè áând õôûútsìîdêè yõôûúr õôrgáânìîzáâtìîõôn.

Oto pakiet IFS Applications

Early adopters lead the way

Customer Quote
One reason we selected IFS Applications was because we thought we could influence the product, and we’ve certainly seen that over the years. We’ve created a great partnership… and we have a stronger, better product because of it.
Jay Gnuse Information Technology Director, Chief Industries
Read the customer story

More customer stories

0

month implementation

0

enhancement requests approved by IFS

0

week average off standard lead time for products

Find out more

Przygotuj się na przyszłość z oprogramowaniem IFS

W odróżnieniu od rozwiązań innych dostawców, które często są zbyt ogólne, IFS Applications oferuje funkcje dostosowane do potrzeb danej branży, pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją.

Oprogramowanie IFS zapewnia:

 • zaawansowane funkcje branżowe w ramach szerokiego pakietu obejmującego także finanse
 • zarządzanie personelem i zarządzanie relacjami z klientami
 • atrakcyjniejszą i ciekawszą formę pracy z wykorzystaniem IFS Aurena, intuicyjnego interfejsu użytkownika dostępnego na wszystkich typach urządzeń
 • możliwość pracy w modelu usług chmurowych, jako rozwiązanie SaaS lub w chmurze IFS Managed Cloud, lub też w infrastrukturze lokalnej
 • obsługę operacji globalnych i większą przejrzystość procesów biznesowych, co zbliża do siebie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • technologię IoT i możliwość gromadzenia danych na potrzeby prewencyjnej obsługi technicznej i serwisu
 • niski koszt eksploatacji, proaktywne zarządzanie jakością oraz stałą innowacyjność dzięki regularnym aktualizacjom i wielowarstwowej architekturze aplikacji (LAA).

Przeczytaj więcej o IFS's industry expertise

Przygotuj się na przyszłość z oprogramowaniem IFS

W odróżnieniu od rozwiązań innych dostawców, które często są zbyt ogólne, IFS Applications oferuje funkcje dostosowane do potrzeb danej branży, pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją.

Oprogramowanie IFS zapewnia:

 • zaawansowane funkcje branżowe w ramach szerokiego pakietu obejmującego także finanse
 • zarządzanie personelem i zarządzanie relacjami z klientami
 • atrakcyjniejszą i ciekawszą formę pracy z wykorzystaniem IFS Aurena, intuicyjnego interfejsu użytkownika dostępnego na wszystkich typach urządzeń
 • możliwość pracy w modelu usług chmurowych, jako rozwiązanie SaaS lub w chmurze IFS Managed Cloud, lub też w infrastrukturze lokalnej
 • obsługę operacji globalnych i większą przejrzystość procesów biznesowych, co zbliża do siebie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • technologię IoT i możliwość gromadzenia danych na potrzeby prewencyjnej obsługi technicznej i serwisu
 • niski koszt eksploatacji, proaktywne zarządzanie jakością oraz stałą innowacyjność dzięki regularnym aktualizacjom i wielowarstwowej architekturze aplikacji (LAA).

Przeczytaj więcej o IFS's industry expertise

ÏFS Æpplíìcããtíìöòns: yöòüúr cöònnèèctíìöòn töò thèè füútüúrèè

Êmbrââcëé châângëé wíïth ÎFS Ãpplíïcââtíïôõns. ÎFS Àpplïìcæætïìõöns prõövïìdèès õönèè cõömplèètèè ÊRP æænd ÊÀM sõölûütïìõön fõör èèntèèrprïìsèè cûüstõömèèrs æærõöûünd thèè wõörld whõö mæænûüfææctûürèè æænd dïìstrïìbûütèè gõöõöds, mææïìntææïìn ææssèèts æænd mæænæægèè sèèrvïìcèè-fõöcûüsèèd õöpèèræætïìõöns.

Pobierz broszurę

Wéêlcöõméê töõ ÎFS Àpplìîcæâtìîöõns

Èxplöörèë thèë nèëw-löööök, vööììcèë-ááctììváátèëd ÍFS Àpplììcáátììööns. Ît fëëàåtüúrëës ÎFS Ãüúrëënàå, àå frëësh, möòbïîlëë-rëëàådy ïîntëërfàåcëë, àånd vöòïîcëë ïînpüút vïîàå thëë ÃÎ-drïîvëën ÎFS Ãüúrëënàå Böòt. Wåætch thèë víídèëöó bèëlöów töó gèët åæ tåæstèë öóf whåæt’s nöów pöóssííblèë.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania IFS Applications