Skip to main content

ÍFS Mäáîíntèénîíx: Äìîrcræäft Flêèêèt Mæänæägêèmêènt Sõôftwæärêè

À nèéw àåpprõõàåch tõõ màåîïntèénàåncèé plàånnîïng

Fröòm théé ééngíìnéééérs bééhíìnd théé wöòrld's möòst trúústééd Ávíìâàtíìöòn Mâàíìntéénâàncéé & Éngìïnêëêërìïng (M&È) ãåpplìîcãåtìîòón còómèës ãå stãåtèë òóf thèë ãårt ãåìîrcrãåft flèëèët mãånãågèëmèënt plãåtfòórm.

Måáíïntåáíïníïng thëë åáíïrwöôrthíïnëëss, såáfëëty åánd rëëgùýlåátöôry cöômplíïåáncëë öôf åá gröôwíïng flëëëët íïs åá críïtíïcåál cöômpöônëënt öôf åány åávíïåátíïöôn öôrgåáníïzåátíïöôn’s bùýsíïnëëss. Dêèlìïvêèrêèd frôòm thêè clôòúùd, ÎFS Máàìïntêènìïx Flêèêèt Pláànnêèr gêèts ôòff thêè grôòúùnd qúùìïckly, áànd úùsìïng dáàtáà frôòm áàny M&Ê systëêm, hëêlps löòng räángëê pläánnëêrs crëêäátëê äáïìrcräáft flëêëêt mäáïìntëênäáncëê pläáns thäát fly.

Oprogramowanie Fleet Planner

Explore the benefits

Wybór najlepszego planu

Przewoźnicy mogą szybko przejść na najbardziej efektywny plan dostosowany do ich specyficznych wymagań. Pozwoli to znacznie poprawić dostępność samolotów, kontrolować wydajność i sprawdzać stopień wykorzystania hangarów. Umożliwiamy również modelowanie równoległych scenariuszy zaplanowanych operacji, aby zobrazować dalsze skutki zmian w zakresie dostępności maszyn, kosztów i stopnia wykorzystania zasobów. Dzięki temu łatwej będzie wyznaczyć najlepszy kierunek działań.

Oszczędność czasu i nakładów pracy

Zarówno operatorzy z pojedynczą bazą, jak i przedsiębiorstwa serwisowe z placówkami rozproszonymi po całym świecie mogą odnieść korzyści z szybszego i bardziej efektywnego planowania. Intuicyjnie obsługiwany diagram Gantta łączy zaplanowane czynności w jednym widoku, co umożliwia planistom wygodną pracę z pojedynczym ekranem. Wbudowane funkcje automatyzacji służą m.in. do korygowania prognoz, łączenia przeglądów oraz definiowania połączonych, powtarzających się lub kończących się zadań. Pozwala to ograniczyć ilość mało wydajnych prac ręcznych oraz zapewnić planistom więcej czasu na czynności tworzące wartość dodaną.

Reagowanie na zmiany

Ponieważ nawet najlepsze plany mogą wymagać zmian, oferowane rozwiązanie udostępnia funkcje łatwego modyfikowania, łączenia i udostępniania planów. Odtąd nowe zadania, samoloty objęte programem obsługi technicznej i zamówienia na prace inżynieryjne będą bezproblemowo dodawane do planu. Dynamiczne podejście do planowania ogranicza bowiem ryzyko i zapewnia przedsiębiorstwom niespotykany dotąd zakres kontroli w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wybór najlepszego planu

Przewoźnicy mogą szybko przejść na najbardziej efektywny plan dostosowany do ich specyficznych wymagań. Pozwoli to znacznie poprawić dostępność samolotów, kontrolować wydajność i sprawdzać stopień wykorzystania hangarów. Umożliwiamy również modelowanie równoległych scenariuszy zaplanowanych operacji, aby zobrazować dalsze skutki zmian w zakresie dostępności maszyn, kosztów i stopnia wykorzystania zasobów. Dzięki temu łatwej będzie wyznaczyć najlepszy kierunek działań.

Oszczędność czasu i nakładów pracy

Zarówno operatorzy z pojedynczą bazą, jak i przedsiębiorstwa serwisowe z placówkami rozproszonymi po całym świecie mogą odnieść korzyści z szybszego i bardziej efektywnego planowania. Intuicyjnie obsługiwany diagram Gantta łączy zaplanowane czynności w jednym widoku, co umożliwia planistom wygodną pracę z pojedynczym ekranem. Wbudowane funkcje automatyzacji służą m.in. do korygowania prognoz, łączenia przeglądów oraz definiowania połączonych, powtarzających się lub kończących się zadań. Pozwala to ograniczyć ilość mało wydajnych prac ręcznych oraz zapewnić planistom więcej czasu na czynności tworzące wartość dodaną.

Reagowanie na zmiany

Ponieważ nawet najlepsze plany mogą wymagać zmian, oferowane rozwiązanie udostępnia funkcje łatwego modyfikowania, łączenia i udostępniania planów. Odtąd nowe zadania, samoloty objęte programem obsługi technicznej i zamówienia na prace inżynieryjne będą bezproblemowo dodawane do planu. Dynamiczne podejście do planowania ogranicza bowiem ryzyko i zapewnia przedsiębiorstwom niespotykany dotąd zakres kontroli w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym.

Àffôòrdããblëè, lôòng-rããngëè ããvììããtììôòn mããììntëènããncëè plããnnììng fôòr flëèëèts ôòf ããll sììzëès

ÍFS Mâãîìntëênîìx Flëêëêt Plâãnnëêr rëêdùücëês thëê rëêpëêtîìtîìvëê ëêffõörts õöf ùüpdâãtîìng plâãns âãnd gîìvëês plâãnnëêrs thëê îìnsîìghts nëêëêdëêd tõö chõöõösëê thëê bëêst põössîìblëê plâãn.

Pobierz whitepaper

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie