Skip to main content

ÏFS Máàíîntëèníîx Ópëèráàtöòr Ëdíîtíîöòn

Íntêègräætêèd äævîïäætîïõón mäæîïntêènäæncêè mäænäægêèmêènt sõóftwäærêè

Thêë sêëäãmlêëss óópêëräãtììóón óóf äãn äãvììäãtììóón óórgäãnììzäãtììóón dêëpêënds óón mäãììntäãììnììng thêë synchróónììzäãtììóón óóf múùltììplêë ììnpúùts ììn súùppóórt óóf äã sììnglêë góóäãl: äãn äãììrwóórthy äãssêët. Thèé rïíght âåvïíâåtïíôôn mâåïíntèénâåncèé mâånâågèémèént sôôftwâårèé sôôlûýtïíôôn hèélps âåvïíâåtïíôôn ôôrgâånïízâåtïíôôns èénsûýrèé âåssèét âåvâåïílâåbïílïíty âånd ôôngôôïíng qûýâålïíty, whïílèé âåt thèé sâåmèé tïímèé prôôvïídïíng yôôûý wïíth thèé tôôôôls âånd dâåtâå yôôûý nèéèéd tôô âåchïíèévèé lôông-tèérm pèérfôôrmâåncèé ôôbjèéctïívèés âånd trâåck cûýrrèént mâåïíntèénâåncèé prôôjèécts.

ÏFS Mäáîïntêênîïx Õpêêräátóòr Êdîïtîïóòn óòffêêrs äáîïrcräáft óòpêêräátóòrs äán îïntêêgräátêêd systêêm fóòr rêêäál-tîïmêê däátäá vîïsîïbîïlîïty tóò êênäáblêê îïmpróòvêêd dêêcîïsîïóòn-mäákîïng, qùüîïck rêêspóònsêê tóò chäángêê, äánd äássùürêêd cóòmplîïäáncêê óòn äássêêt rêêlêêäásêê:

 • Ènãåblëë rãåpïíd rëëtýùrn töò sëërvïícëë
 • Êlíímíínàãtêê màãtêêrííàãl dêêlàãys
 • Mãâííntãâíín flèèèèt ãâíírwôörthíínèèss íín rèèãâl tíímèè
 • Màâxíímíízêé àâvàâíílàâbíílííty àând rêédýúcêé cóòst thróòýúgh bêéttêér plàânnííng
 • Drïìvèê cóôntïìnýùóôýùs ïìmpróôvèêmèênt ïìn yóôýùr mâåïìntèênâåncèê óôpèêrâåtïìóôn
IFS Maintenix Operator Edition

Bezpieczniej, szybciej, lepiej: znakomita wydajność i nowoczesne usługi MRO w liniach lotniczych China Airlines

Customer Quote
Trudno przecenić korzyści, jakie dotychczas osiągnęliśmy. […] Dzięki redukcji kosztów będzie nam dużo łatwiej uzyskać lepsze wyniki finansowe
Mr. Huong Wang Wiceprezes ds. inżynierii i organizacji obsługi technicznej, chińskie linie lotnicze China Airlines
Przeczytaj China Airlines story

Więcej customer stories

0
m

o tyle chińskie linie lotnicze China Airlines obniżyły swoje koszty operacyjne w ciągu roku

0

o tyle dni średnio skróciły się przerwy na zaplanowaną i niezaplanowaną obsługę techniczną samolotów

0
%

o tyle wzrosła wydajność procesów zarządzania, co pozwoliło obniżyć koszty o 485 000 USD w skali roku

Informacje o rozwiązaniu

Zarządzanie pracami inżynierskimi i zgodnością

Wydajność firm zajmujących się utzymaniem i obsługą techniczną w lotnictwie zależy od solidnych podstaw w zakresie inżynierii i zgodności. Są to podstawowe funkcje oprogramowania IFS Maintenix Operator Edition.

Nasze rozwiązanie zapewnia wymierne korzyści dla klientów:

 • Kompleksowe zarządzanie konfiguracją zasobów w trakcie eksploatacji oraz śledzenie i raportowanie zapewniające dokładność danych i pełną możliwość śledzenia zgodności od projektu do wykonania.
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad prac technicznych na wszystkich poziomach firmy serwisowej ułatwia planistom, mechanikom i pracownikom dysponującym materiałami zrozumienie i przestrzeganie określonych procedur.
 • Wszechstronna analiza obszernych danych transakcyjnych za pomocą oprogramowania IFS Maintenix pozwala identyfikować trendy i podejmować decyzje w oparciu o udokumentowany proces podejmowania decyzji. Umożliwia to ciągłe doskonalenie planów prewencyjnych i praktyk w zakresie obsługi technicznej.
 • Usprawniony import definicji repozytorium części, grupowanie według klasyfikacji, wrażliwość danych i oznaczanie niezgodności części zapewniają specjalistom ds. konfiguracji większą elastyczność, a synchronizacja danych dotyczących zgodności z przepisami w czasie rzeczywistym udoskonala cały proces obsługi technicznej.

Bieżąca obsługa techniczna, warsztatowa i gruntowne naprawy

Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zwiększa wydajność i przewidywalność we wszystkich obszarach obsługi technicznej w lotnictwie. Jest to możliwe dzięki dostosowanym do potrzeb funkcjom w zakresie planowania i kontroli w każdym środowisku, jak również dzięki dostarczaniu mechanikom właściwych narzędzi i informacji w miejscu, w którym wykonują pracę.

 • Bezpośrednia komunikacja pomiędzy technikami liniowymi a nadzorcami obsługi technicznej zapewnia widok postępu realizacji zadań w czasie rzeczywistym.
 • Możliwości współpracy w zakresie wprowadzania zmian w harmonogramie prac przyśpieszają i usprawniają proces podejmowania decyzji.
 • Dostęp do łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym pozwala weryfikować dostępność właściwych części i narzędzi w danej lokalizacji, co minimalizuje opóźnienia mogące prowadzić do uziemienia samolotu.
 • Wgląd w postęp wszystkich prac w ramach gruntownej naprawy oraz możliwość szczegółowej analizy pozwalają dostosować zakres prac wykonywanych w trakcie zmiany, przez dany zespół lub technika.
 • Standardy napraw oraz automatyczne przekierowania do warsztatu usprawniają proces naprawy komponentów.
 • Elektroniczny podpis zapewnia przejrzystość finansową i integralność danych.

Zaawansowane planowanie obsługi technicznej

Planowanie obsługi technicznej w lotnictwie obejmuje wiele różnych horyzontów czasowych, z którymi wiążą się inne oczekiwania pod względem wyników oraz zróżnicowany poziom szczegółowości. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition pozwala tworzyć możliwie jak najlepsze plany, dostosowywać interfejs użytkownika oraz tworzyć narzędzia zoptymalizowane pod kątem każdego z tych horyzontów.

 • Narzędzia do planowania długoterminowego pozwalają na tworzenie optymalnych harmonogramów wizyt obejmujących szeroki zakres prac z wykorzystaniem automatyzacji opartej na określonych zasadach oraz możliwością analizy scenariuszy hipotetycznych.
 • Planowanie dzienne oraz krótkoterminowe odbywa się z uwzględnieniem zarówno harmonogramu lotów, jak i dostępnych możliwości realizacji prac.
 • Funkcje zaawansowanego wyszukiwania i filtrowania umożliwiają szybkie tworzenie zakresów prac w ramach gruntownych napraw oraz ocenę możliwości ich realizacji w dostępnym oknie serwisowym.
 • Aktualizacje projektowe są automatycznie wprowadzane w całej flocie i uwzględniane w harmonogramach realizacji zadań, co pozwala menedżerom skupić się na planowaniu, a nie określaniu, co należy zaplanować.
 • Wykazy zasobów są tworzone w sposób automatyczny w momencie określenia technologii prac lub rejestracji usterki, co przyspiesza tworzenie planu i zapewnia efektywną realizację.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem w branży lotniczej ma na celu nie tylko zapewnienie terminowych dostaw części, lecz także dostarczanie właściwych części na czas i możliwie jak najmniejszym kosztem. Biorąc pod uwagę znaczną wartość komponentów i rozmieszczenie placówek serwisowych na całym świecie, dysponowanie zaawansowanymi możliwościami w zakresie planowania i kontroli jest koniecznością. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zapewnia to dzięki:

 • funkcji automatycznej rezerwacji, która ocenia zapotrzebowanie na części z uwzględnieniem aktualnych planów obsługi technicznej, co zapewnia właściwą realizację dostaw i umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za plany materiałowe skupienie się na wyjątkach,
 • funkcji kontroli dostępności alternatywnych części, która pozwala rozszerzyć opcje realizacji zgodnie z używaną technologią oraz zapewnić optymalne wykorzystanie zapasów,
 • rozbudowanym funkcjom planowania materiałowego, umożliwiającym korzystanie z wewnętrznych algorytmów lub zastosowanie zewnętrznych narzędzi optymalizacji łańcucha dostaw,
 • automatyzacji zamówień i zastosowaniu interfejsów API Spec2000 do obsługi zamówień, co pozwala na realizację zakupów części w dużych ilościach po niższej cenie,
 • funkcjom automatycznego oznaczania i nadzorowania wymogów w zakresie kontroli jakości podczas wysyłki i odbioru, które usprawniają proces wdrażania części i zapewniają zgodność z przepisami.
 • zadania w obszarze gospodarki magazynowej, takie jak odbiór, zwrot i transfer są obsługiwane w całym łańcuchu dostaw obejmującym sieć magazynów i lotnisk.

Mobiline wsparcie planów konserwacji i liniowej obsługi statków powietrznych

Praktyki dotyczące obsługi technicznej samolotów ciągle się rozwijają i dostosowują do zmian. Mobilne i zdalne metody serwisowania stają się coraz powszechniejsze.

W rozwiązaniu IFS Maintenix dostępne są mobilne funkcje związane z planami konserwacji oraz liniową obsługą techniczną samolotów i na płycie lotniska. Ułatwiają one wzajemne skomunikowanie zespołów technicznych, które zapewnią liniom lotniczym i operatorom flot niezawodność samolotów, a tym samym ich efektywniejsze wykorzystanie.

IFS Maintenix umożliwia mobiline wsparcie planów konserwacji i liniowej obsługi statków powietrznych i na płycie lotniska dzięki następującym rozwiązaniom:

 • Proste i sprawne przydzielanie pracy technikom. Przełożony może im przydzielać pojedyncze zadania lub obsługę całego samolotu.
 • Zapewnienie technikom zdalnego wsparcia dzięki technologii rzeczywistości rozszerzonej. Główny specjalista z centrali widzi to samo, co technik i udziela mu porad podczas pracy w czasie rzeczywistym.
 • Dostarczanie technikom, którzy pracują na płycie lotniska i w terenie, danych sytuacyjnych ułatwiających im szybkie i efektywne działania.
 • Efektywne i niezawodne aktualizowanie rekordów dotyczących obsługi technicznej samolotu, stosowanie rozwiązań bezdokumentowych i monitorowanie postępów.
 • Ułatwienie współpracy i zaangażowania uczestnikom bieżących operacji, które przyspiesza zakończenie prac.
 • Wsparcie techników w każdym miejscu, w którym przeprowadzają obsługę techniczną, co zwiększa efektywność ich pracy.
 

Rozproszone działania operacyjne

Jednostki wojskowe działają w trudnych środowiskach ― oddalonych miejscach i ekstremalnych warunkach pogodowych, podczas konfliktów zbrojnych. Ich personel, zasoby i kanały komunikacyjne są narażone na niebezpieczeństwo.

Rozwiązanie IFS Disconnected Operations zostało zaprojektowane z myślą o jednostkach wojskowych. Umożliwia im rozmieszczenie zasobów statków powietrznych wraz z danymi w każdym miejscu na świecie na wymagany okres czasu, ochronę tych zasobów oraz ich bezpieczne sprowadzenie do bazy przy zachowaniu wymaganego poziomu łączności rozproszonych urządzeń, takich jak laptopy. Rozwiązanie to, przeznaczone dla lotnictwa wojskowego, ma wszystkie funkcje obsługi technicznej niezbędne do zapewnienia efektywności misji oraz jej zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Umożliwia gromadzenie rekordów technicznych podczas każdej misji oraz zapewnia integralność i kompletność danych po powrocie do bazy. IFS Disconnected Operations udostępnia następujące możliwości:

 • Przekazywanie danych aplikacji i danych technicznych z samolotu oraz zasobów zapasowych z centralnego punktu do lokalizacji, które nie są podłączone do sieci.
 • Wdrażanie zasobów w każdym obszarze operacyjnym z zapewnieniem odporności sieci niezależnie od ograniczeń dotyczących łączności.
 • Zapewnienie bezpiecznego działania zasobów dzięki odizolowanym rekordom oraz zachowanie integralności danych poprzez przyrostowe konsolidacje.
 • Większa dokładność i spójność danych oraz ich zabezpieczenie przed rozbieżnościami i duplikacją dzięki używaniu tylko jednego aktywnego rekordu zasobów.
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sprawności floty w rozproszonych bazach za pomocą repozytorium rekordów technicznych, które obejmuje wszystkie placówki.
 

Read more about operating in unplanned connectivity scenarios

Zarządzanie pracami inżynierskimi i zgodnością

Wydajność firm zajmujących się utzymaniem i obsługą techniczną w lotnictwie zależy od solidnych podstaw w zakresie inżynierii i zgodności. Są to podstawowe funkcje oprogramowania IFS Maintenix Operator Edition.

Nasze rozwiązanie zapewnia wymierne korzyści dla klientów:

 • Kompleksowe zarządzanie konfiguracją zasobów w trakcie eksploatacji oraz śledzenie i raportowanie zapewniające dokładność danych i pełną możliwość śledzenia zgodności od projektu do wykonania.
 • Opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad prac technicznych na wszystkich poziomach firmy serwisowej ułatwia planistom, mechanikom i pracownikom dysponującym materiałami zrozumienie i przestrzeganie określonych procedur.
 • Wszechstronna analiza obszernych danych transakcyjnych za pomocą oprogramowania IFS Maintenix pozwala identyfikować trendy i podejmować decyzje w oparciu o udokumentowany proces podejmowania decyzji. Umożliwia to ciągłe doskonalenie planów prewencyjnych i praktyk w zakresie obsługi technicznej.
 • Usprawniony import definicji repozytorium części, grupowanie według klasyfikacji, wrażliwość danych i oznaczanie niezgodności części zapewniają specjalistom ds. konfiguracji większą elastyczność, a synchronizacja danych dotyczących zgodności z przepisami w czasie rzeczywistym udoskonala cały proces obsługi technicznej.

Bieżąca obsługa techniczna, warsztatowa i gruntowne naprawy

Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zwiększa wydajność i przewidywalność we wszystkich obszarach obsługi technicznej w lotnictwie. Jest to możliwe dzięki dostosowanym do potrzeb funkcjom w zakresie planowania i kontroli w każdym środowisku, jak również dzięki dostarczaniu mechanikom właściwych narzędzi i informacji w miejscu, w którym wykonują pracę.

 • Bezpośrednia komunikacja pomiędzy technikami liniowymi a nadzorcami obsługi technicznej zapewnia widok postępu realizacji zadań w czasie rzeczywistym.
 • Możliwości współpracy w zakresie wprowadzania zmian w harmonogramie prac przyśpieszają i usprawniają proces podejmowania decyzji.
 • Dostęp do łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym pozwala weryfikować dostępność właściwych części i narzędzi w danej lokalizacji, co minimalizuje opóźnienia mogące prowadzić do uziemienia samolotu.
 • Wgląd w postęp wszystkich prac w ramach gruntownej naprawy oraz możliwość szczegółowej analizy pozwalają dostosować zakres prac wykonywanych w trakcie zmiany, przez dany zespół lub technika.
 • Standardy napraw oraz automatyczne przekierowania do warsztatu usprawniają proces naprawy komponentów.
 • Elektroniczny podpis zapewnia przejrzystość finansową i integralność danych.

Zaawansowane planowanie obsługi technicznej

Planowanie obsługi technicznej w lotnictwie obejmuje wiele różnych horyzontów czasowych, z którymi wiążą się inne oczekiwania pod względem wyników oraz zróżnicowany poziom szczegółowości. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition pozwala tworzyć możliwie jak najlepsze plany, dostosowywać interfejs użytkownika oraz tworzyć narzędzia zoptymalizowane pod kątem każdego z tych horyzontów.

 • Narzędzia do planowania długoterminowego pozwalają na tworzenie optymalnych harmonogramów wizyt obejmujących szeroki zakres prac z wykorzystaniem automatyzacji opartej na określonych zasadach oraz możliwością analizy scenariuszy hipotetycznych.
 • Planowanie dzienne oraz krótkoterminowe odbywa się z uwzględnieniem zarówno harmonogramu lotów, jak i dostępnych możliwości realizacji prac.
 • Funkcje zaawansowanego wyszukiwania i filtrowania umożliwiają szybkie tworzenie zakresów prac w ramach gruntownych napraw oraz ocenę możliwości ich realizacji w dostępnym oknie serwisowym.
 • Aktualizacje projektowe są automatycznie wprowadzane w całej flocie i uwzględniane w harmonogramach realizacji zadań, co pozwala menedżerom skupić się na planowaniu, a nie określaniu, co należy zaplanować.
 • Wykazy zasobów są tworzone w sposób automatyczny w momencie określenia technologii prac lub rejestracji usterki, co przyspiesza tworzenie planu i zapewnia efektywną realizację.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem

Zarządzanie łańcuchem dostaw i magazynem w branży lotniczej ma na celu nie tylko zapewnienie terminowych dostaw części, lecz także dostarczanie właściwych części na czas i możliwie jak najmniejszym kosztem. Biorąc pod uwagę znaczną wartość komponentów i rozmieszczenie placówek serwisowych na całym świecie, dysponowanie zaawansowanymi możliwościami w zakresie planowania i kontroli jest koniecznością. Oprogramowanie IFS Maintenix Operator Edition zapewnia to dzięki:

 • funkcji automatycznej rezerwacji, która ocenia zapotrzebowanie na części z uwzględnieniem aktualnych planów obsługi technicznej, co zapewnia właściwą realizację dostaw i umożliwia personelowi odpowiedzialnemu za plany materiałowe skupienie się na wyjątkach,
 • funkcji kontroli dostępności alternatywnych części, która pozwala rozszerzyć opcje realizacji zgodnie z używaną technologią oraz zapewnić optymalne wykorzystanie zapasów,
 • rozbudowanym funkcjom planowania materiałowego, umożliwiającym korzystanie z wewnętrznych algorytmów lub zastosowanie zewnętrznych narzędzi optymalizacji łańcucha dostaw,
 • automatyzacji zamówień i zastosowaniu interfejsów API Spec2000 do obsługi zamówień, co pozwala na realizację zakupów części w dużych ilościach po niższej cenie,
 • funkcjom automatycznego oznaczania i nadzorowania wymogów w zakresie kontroli jakości podczas wysyłki i odbioru, które usprawniają proces wdrażania części i zapewniają zgodność z przepisami.
 • zadania w obszarze gospodarki magazynowej, takie jak odbiór, zwrot i transfer są obsługiwane w całym łańcuchu dostaw obejmującym sieć magazynów i lotnisk.

Mobiline wsparcie planów konserwacji i liniowej obsługi statków powietrznych

Praktyki dotyczące obsługi technicznej samolotów ciągle się rozwijają i dostosowują do zmian. Mobilne i zdalne metody serwisowania stają się coraz powszechniejsze.

W rozwiązaniu IFS Maintenix dostępne są mobilne funkcje związane z planami konserwacji oraz liniową obsługą techniczną samolotów i na płycie lotniska. Ułatwiają one wzajemne skomunikowanie zespołów technicznych, które zapewnią liniom lotniczym i operatorom flot niezawodność samolotów, a tym samym ich efektywniejsze wykorzystanie.

IFS Maintenix umożliwia mobiline wsparcie planów konserwacji i liniowej obsługi statków powietrznych i na płycie lotniska dzięki następującym rozwiązaniom:

 • Proste i sprawne przydzielanie pracy technikom. Przełożony może im przydzielać pojedyncze zadania lub obsługę całego samolotu.
 • Zapewnienie technikom zdalnego wsparcia dzięki technologii rzeczywistości rozszerzonej. Główny specjalista z centrali widzi to samo, co technik i udziela mu porad podczas pracy w czasie rzeczywistym.
 • Dostarczanie technikom, którzy pracują na płycie lotniska i w terenie, danych sytuacyjnych ułatwiających im szybkie i efektywne działania.
 • Efektywne i niezawodne aktualizowanie rekordów dotyczących obsługi technicznej samolotu, stosowanie rozwiązań bezdokumentowych i monitorowanie postępów.
 • Ułatwienie współpracy i zaangażowania uczestnikom bieżących operacji, które przyspiesza zakończenie prac.
 • Wsparcie techników w każdym miejscu, w którym przeprowadzają obsługę techniczną, co zwiększa efektywność ich pracy.
 

Rozproszone działania operacyjne

Jednostki wojskowe działają w trudnych środowiskach ― oddalonych miejscach i ekstremalnych warunkach pogodowych, podczas konfliktów zbrojnych. Ich personel, zasoby i kanały komunikacyjne są narażone na niebezpieczeństwo.

Rozwiązanie IFS Disconnected Operations zostało zaprojektowane z myślą o jednostkach wojskowych. Umożliwia im rozmieszczenie zasobów statków powietrznych wraz z danymi w każdym miejscu na świecie na wymagany okres czasu, ochronę tych zasobów oraz ich bezpieczne sprowadzenie do bazy przy zachowaniu wymaganego poziomu łączności rozproszonych urządzeń, takich jak laptopy. Rozwiązanie to, przeznaczone dla lotnictwa wojskowego, ma wszystkie funkcje obsługi technicznej niezbędne do zapewnienia efektywności misji oraz jej zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Umożliwia gromadzenie rekordów technicznych podczas każdej misji oraz zapewnia integralność i kompletność danych po powrocie do bazy. IFS Disconnected Operations udostępnia następujące możliwości:

 • Przekazywanie danych aplikacji i danych technicznych z samolotu oraz zasobów zapasowych z centralnego punktu do lokalizacji, które nie są podłączone do sieci.
 • Wdrażanie zasobów w każdym obszarze operacyjnym z zapewnieniem odporności sieci niezależnie od ograniczeń dotyczących łączności.
 • Zapewnienie bezpiecznego działania zasobów dzięki odizolowanym rekordom oraz zachowanie integralności danych poprzez przyrostowe konsolidacje.
 • Większa dokładność i spójność danych oraz ich zabezpieczenie przed rozbieżnościami i duplikacją dzięki używaniu tylko jednego aktywnego rekordu zasobów.
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sprawności floty w rozproszonych bazach za pomocą repozytorium rekordów technicznych, które obejmuje wszystkie placówki.
 

Read more about operating in unplanned connectivity scenarios

White paper: Disconnected Operations

IFS Disconnected Operations arms Military Operators with real-time insights into the force-wide availability and readiness of assets required to achieve Total Asset Readiness® even while existing in a disconnected environment.

Three key benefits:

 • Guaranteed asset compliance and baseline updates
 • Total Asset Visibility
 • Extending the core maintenance system to deliver “Anywhere Operations”
 

DOWNLOAD THE WHITE PAPER TO LEARN MORE

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do zarządzania obsługą techniczną w lotnictwie