Skip to main content

Cýûstôòmëèr Éngäágëèmëènt

Föôr fàästèêr, smàärtèêr, cýýstöômèêr sèêrvîïcèê

Töö éêngàãgéê théê cüûstööméêr íìn töödàãy’s díìgíìtàãl wöörld méêàãns créêàãtíìng àã síìngléê, üûníìfíìéêd éêxpéêríìéêncéê àãcrööss éêvéêry chàãnnéêl théêy chööööséê töö üûséê töö cöönnéêct wíìth yööüû. Fröôm cåälls åänd êëmåäììl töô chåät åänd söôcììåäl mêëssåägììng, dêëlììvêërììng sêëåämlêëss sêërvììcêë håäs nêëvêër bêëêën möôrêë cöômplêëx.

ÎFS Cûüstõòméêr Ëngãägéêméênt sõòftwãäréê sõòlûütìîõòns éênãäbléê bûüsìînéêsséês tõò déêlìîvéêr ãä fãästéêr, smãärtéêr séêrvìîcéê whãätéêvéêr théê cõòntãäct chãännéêl. Côòmbìînìîng áán ôòmnìî-cháánnëêl côòntááct cëêntëêr wìîth CRM ìîn áá sìînglëê, côònfìîgýûrááblëê, dëêsktôòp, sýûppôòrt stááff áárëê ëêmpôòwëêrëêd tôò dëêlìîvëêr ráápìîd sëêrvìîcëê hôòwëêvëêr côòmplëêx thëê rëêqýûëêst.

Frôõm vîîrtúùäãl äãssîîstäãncèè äãnd chäãtbôõts tôõ pôõrtäãls äãnd knôõwlèèdgèè bäãsèès, ÏFS dèèlîîvèèr äã räãngèè ôõf ÁÏ-pôõwèèrèèd sèèlf-sèèrvîîcèè sôõlúùtîîôõns, gîîvîîng cúùstôõmèèrs thèè frèèèèdôõm tôõ träãck thèèîîr ôõrdèèrs, rèèsôõlvèè thèèîîr prôõblèèms äãnd schèèdúùlèè äãnd äãmèènd thèèîîr sèèrvîîcèè äãppôõîîntmèènts.

Kontakt z klientem

Usprawnienie obsługi klienta w firmie Baxi za pomocą wielokanałowego pulpitu agenta

Customer Quote
Jesteśmy pod wrażeniem staranności, jaką firma IFS wykazała się, aby poznać nasze problemy i pomóc zrealizować założone cele poprzez wdrożenie nowej technologii.
Steve Randall Kierownik ds. rozwoju działalności – obsługa posprzedażna, Baxi Heating Ltd
Czytaj więcej customer story

Więcej customer stories

0

liczba telefonów odbieranych w ciągu dnia w centrum obsługi

0
%

o tyle wzrosła efektywność operacyjna agenta

0
%

o tyle udało się skrócić średni czas obsługi zgłoszenia od uruchomienia systemu

Make Customer Experience your Competitive Edge

Reduce customer effort and actively engage with your customers at every stage of the service lifecycle with contact centre and self-service solutions from IFS.

Kontakt wielokanałowy i obsługa wykorzystująca sztuczną inteligencję

Przewaga na rynku usług serwisowych wymaga doskonałej troski o klienta. Co trzeba zrobić, aby zmodernizować centrum obsługi telefonicznej i móc oferować inteligentną samoobsługę? Dowiedz się, jak wyposażyć agentów w panel usługowy do kontaktu wielokanałowego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 

Pobierz eBook

Service Management

Put your customers in control with AI-powered self-service

Możliwość wielokanałowej obsługi klienta

Nasze wielokanałowe centrum obsługi, stanowiące pojedyncze rozwiązanie, pozwala płynnie kontaktować się z klientami i poszerzyć swoją infrastrukturę obsługi głosowej o inteligentne usługi w kanałach cyfrowych. Niezależnie od tego, jaki sposób kontaktu wybiera klient – telefon, pocztę głosową, chat lub komunikator – nasza wielokanałowa platforma skupia w jednym miejscu funkcje kolejkowania, przekierowywania w oparciu o kompetencje oraz obsługi klienta.

Kontakty z klientem są wyświetlane na inteligentnym pulpicie agenta, wspomagającym przedstawiciela firmy w złożonym procesie obsługi i umożliwiającym korzystanie z funkcji wielokanałowych. Jako standard podstawowa platforma obsługuje interaktywne odpowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie rozmów oraz optymalizację przepływu pracy i personelu. Wygodne narzędzie konfiguracyjne pozwala rozszerzać wszystkie funkcje centrum obsługi.

Pobierz broszurę IFS Customer Engagement

Wyższy poziom usług telefonicznych i możliwość prowadzenia kampanii zewnętrznych

Klienci są obsługiwani za pomocą coraz to nowszych kanałów, ale wciąż najbardziej liczy się kontakt telefoniczny. Przedsiębiorstwa muszą nadal koncentrować się na prowadzeniu telefonicznych centrów obsługi i ułatwianiu agentom szybkiego rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych zgłoszeń.

Oprogramowanie IFS CE obejmuje wszystkie elementy tradycyjnego centrum obsługi telefonicznej ACD, a jednocześnie stanowi kompletne rozwiązanie do obsługi kampanii zewnętrznych. Kampanie zewnętrzne i komunikację zwrotną można przeplatać z połączeniami przychodzącymi, aby zmaksymalizować wydajność centrum obsługi.

Oprogramowanie IFS CE dostarcza kompletne rozwiązanie do realizacji prostych i złożonych kampanii. Platforma oferuje funkcje podglądu oraz opcje wybierania progresywnego i predykcyjnego, dzięki czemu kampanie można dostosowywać do potrzeb odbiorców i wymogów prawnych.

Przeczytaj historie sukcesu firmy Babcock

Chatbots and Virtual Agents

Chatbots and virtual assistants provide immediate answers to customer queries and automate a range of customer service requests, whether the customer contact is on the phone, online or on a mobile device. Gone are the days of having to repeat yourself multiple times or rephrasing your question to suit the bot. Automation uses natural language processing to deliver an informed, relevant, multi-stage conversation. Bots can troubleshoot technical support issues and walk customers through multi-stage resolution. They can also process a plethora of service tasks, such as account changes, returns, refunds, orders and appointment times. If conversation becomes complex, the customer is seamlessly transferred to the best-skilled advisor to resolve the request.

Download infographic to discover how chatbots can be integrated into your service operations

Give field service a competitive edge with real-time comms for customers

Waiting for a service visit can be one of the most aggravating experiences for your customers. Service centers become overloaded with inbound ETA calls and when a technician runs behind schedule, they can only look forward to unhappy customers, no-shows or missed appointments.

Instead delight your customers with real-time information on their service appointment with a simple link sent via email or text. No apps to download!  Make brand awareness, upsell and cross-sell in the field easy, dramatically improve Net Promoter Scores and lower inbound contact center calls with IFS Appointment Assistant.

DOWNLOAD APPOINTMENT ASSISTANT BROCHURE

Transform service desk productivity with the latest in digital automation

Whether B2B or B2C, customers today demand real-time visibility of their services. With IFS’s digital self-service you can deliver a range of online self-service options from online portals, FAQs or “Contact Us” to smart phone apps and virtual agents. Self-service options use our natural language processing module to enable multi-stage conversations and ensure delivery of faster, more accurate responses and processing.

IFS is helping businesses transform service delivery, enabling customers to request their own field service visits, check progress or request parts with their own mobile device. Integration to scheduling and work order processing ensures a seamless automated experience, subject   to prescribed business rules.

Download Customer Engagement Brochure

Narzędzia do szybszej i inteligentnej obsługi klientów

Jakość obsługi klienta to jeden z najważniejszych czynników pozwalających wyróżnić się na tle konkurencji w wielu branżach, ale obsługa zgłoszeń często wymaga korzystania z szeregu aplikacji i baz danych. Maksymalizacja wydajności centrum obsługi wiąże się z udostępnieniem agentom prostej, intuicyjnej aplikacji komputerowej, łączącej wszystkie istotne informacje w sposób kontekstowy. Platforma IFS Customer Engagement™ (CE) to wyjątkowe rozwiązanie do gromadzenia istotnych danych z całej organizacji za pomocą kanałów wykorzystywanych przez centrum obsługi, obejmujące funkcję zarządzania problemami oraz wszelkie inne wymagane funkcje CRM.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów CRM rozwiązanie to nie ma na celu zastąpienia istniejących systemów przedsiębiorstwa. IFS CE stanowi nakładkę dla wielu systemów zaplecza, dostarczającą pracownikom obsługi klienta dane w prostej i dostosowanej do danego celu aplikacji, która wspomaga obsługę złożonych zapytań i ułatwia podejmowanie decyzji.

Takie rozwiązanie skraca czas, który trzeba poświęcić na wyszukiwanie danych i przetwarzanie zapytań, a jednocześnie pozwala pracownikom zwiększyć wydajność i poziom obsługi klienta.

Pobierz broszurę IFS Customer Engagement

Możliwość wielokanałowej obsługi klienta

Nasze wielokanałowe centrum obsługi, stanowiące pojedyncze rozwiązanie, pozwala płynnie kontaktować się z klientami i poszerzyć swoją infrastrukturę obsługi głosowej o inteligentne usługi w kanałach cyfrowych. Niezależnie od tego, jaki sposób kontaktu wybiera klient – telefon, pocztę głosową, chat lub komunikator – nasza wielokanałowa platforma skupia w jednym miejscu funkcje kolejkowania, przekierowywania w oparciu o kompetencje oraz obsługi klienta.

Kontakty z klientem są wyświetlane na inteligentnym pulpicie agenta, wspomagającym przedstawiciela firmy w złożonym procesie obsługi i umożliwiającym korzystanie z funkcji wielokanałowych. Jako standard podstawowa platforma obsługuje interaktywne odpowiedzi głosowe (IVR), nagrywanie rozmów oraz optymalizację przepływu pracy i personelu. Wygodne narzędzie konfiguracyjne pozwala rozszerzać wszystkie funkcje centrum obsługi.

Pobierz broszurę IFS Customer Engagement

Wyższy poziom usług telefonicznych i możliwość prowadzenia kampanii zewnętrznych

Klienci są obsługiwani za pomocą coraz to nowszych kanałów, ale wciąż najbardziej liczy się kontakt telefoniczny. Przedsiębiorstwa muszą nadal koncentrować się na prowadzeniu telefonicznych centrów obsługi i ułatwianiu agentom szybkiego rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych zgłoszeń.

Oprogramowanie IFS CE obejmuje wszystkie elementy tradycyjnego centrum obsługi telefonicznej ACD, a jednocześnie stanowi kompletne rozwiązanie do obsługi kampanii zewnętrznych. Kampanie zewnętrzne i komunikację zwrotną można przeplatać z połączeniami przychodzącymi, aby zmaksymalizować wydajność centrum obsługi.

Oprogramowanie IFS CE dostarcza kompletne rozwiązanie do realizacji prostych i złożonych kampanii. Platforma oferuje funkcje podglądu oraz opcje wybierania progresywnego i predykcyjnego, dzięki czemu kampanie można dostosowywać do potrzeb odbiorców i wymogów prawnych.

Przeczytaj historie sukcesu firmy Babcock

Chatbots and Virtual Agents

Chatbots and virtual assistants provide immediate answers to customer queries and automate a range of customer service requests, whether the customer contact is on the phone, online or on a mobile device. Gone are the days of having to repeat yourself multiple times or rephrasing your question to suit the bot. Automation uses natural language processing to deliver an informed, relevant, multi-stage conversation. Bots can troubleshoot technical support issues and walk customers through multi-stage resolution. They can also process a plethora of service tasks, such as account changes, returns, refunds, orders and appointment times. If conversation becomes complex, the customer is seamlessly transferred to the best-skilled advisor to resolve the request.

Download infographic to discover how chatbots can be integrated into your service operations

Give field service a competitive edge with real-time comms for customers

Waiting for a service visit can be one of the most aggravating experiences for your customers. Service centers become overloaded with inbound ETA calls and when a technician runs behind schedule, they can only look forward to unhappy customers, no-shows or missed appointments.

Instead delight your customers with real-time information on their service appointment with a simple link sent via email or text. No apps to download!  Make brand awareness, upsell and cross-sell in the field easy, dramatically improve Net Promoter Scores and lower inbound contact center calls with IFS Appointment Assistant.

DOWNLOAD APPOINTMENT ASSISTANT BROCHURE

Transform service desk productivity with the latest in digital automation

Whether B2B or B2C, customers today demand real-time visibility of their services. With IFS’s digital self-service you can deliver a range of online self-service options from online portals, FAQs or “Contact Us” to smart phone apps and virtual agents. Self-service options use our natural language processing module to enable multi-stage conversations and ensure delivery of faster, more accurate responses and processing.

IFS is helping businesses transform service delivery, enabling customers to request their own field service visits, check progress or request parts with their own mobile device. Integration to scheduling and work order processing ensures a seamless automated experience, subject   to prescribed business rules.

Download Customer Engagement Brochure

Narzędzia do szybszej i inteligentnej obsługi klientów

Jakość obsługi klienta to jeden z najważniejszych czynników pozwalających wyróżnić się na tle konkurencji w wielu branżach, ale obsługa zgłoszeń często wymaga korzystania z szeregu aplikacji i baz danych. Maksymalizacja wydajności centrum obsługi wiąże się z udostępnieniem agentom prostej, intuicyjnej aplikacji komputerowej, łączącej wszystkie istotne informacje w sposób kontekstowy. Platforma IFS Customer Engagement™ (CE) to wyjątkowe rozwiązanie do gromadzenia istotnych danych z całej organizacji za pomocą kanałów wykorzystywanych przez centrum obsługi, obejmujące funkcję zarządzania problemami oraz wszelkie inne wymagane funkcje CRM.

W odróżnieniu od tradycyjnych systemów CRM rozwiązanie to nie ma na celu zastąpienia istniejących systemów przedsiębiorstwa. IFS CE stanowi nakładkę dla wielu systemów zaplecza, dostarczającą pracownikom obsługi klienta dane w prostej i dostosowanej do danego celu aplikacji, która wspomaga obsługę złożonych zapytań i ułatwia podejmowanie decyzji.

Takie rozwiązanie skraca czas, który trzeba poświęcić na wyszukiwanie danych i przetwarzanie zapytań, a jednocześnie pozwala pracownikom zwiększyć wydajność i poziom obsługi klienta.

Pobierz broszurę IFS Customer Engagement