Definitioner

Avkastning på genomsnittligt operativt kapital Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt operativt kapital. 

Bruttomarginal Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning. 

Börskurs Kursen har fastställts i förhållande till antal utestående A- respektive B-aktier, samt dessa aktiers kurs vid årets slut. 

Börskurs/eget kapital per aktie Börskurs i förhållande till eget kapital per aktie. 

Börskurs/nettoomsättning per aktie Börskurs i förhållande till nettoomsättningen per aktie. 

Effektiv kundkredittid (Days of Sales Outstanding, DSO) Kundfordringarna justerade för mervärdeskatt i relation till nettoomsättning. 

Eget kapital per aktie Eget kapital inklusive minoritetsintressen i förhållande till antal utestående aktier vid periodens utgång. 

Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet utestående aktier under året. 

Kassaflöde per aktie Kassaflöde efter investeringsverksamheten i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Konsultmarginal Konsultintäkter minus konsultkostnader i förhållande till konsultintäkter. 

Licensmarginal Licensintäkter minus licenskostnader, i förhållande till licensintäkter. 

Nettolikviditet Likvida medel minus räntebärande skulder till kreditinstitut vid årets utgång. 

Nettoomsättning per aktie Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Nettoomsättningstillväxt Årets nettoomsättning minus föregående års nettoomsättning i förhållande till föregående års nettoomsättning. 

Nettoomsättning utanför Sverige Nettoomsättning minus nettoomsättning i Sverige i förhållande till nettoomsättning. 

Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till medelantal anställda. 

Nettoskuldsättning Räntebärande avsättningar och skulder, inklusive konvertibla skuldebrev, vid årets utgång minus likvida medel. 

Operativt kapital Totala tillgångar minskade med icke räntebärande skulder, likvida medel och andra räntebärande tillgångar. 

Resultat per aktie Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 

Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. 

Räntetäckningsgrad Resultat före skatt plus räntekostnader i förhållande till räntekostnader. 

Rörelsekapital Kundfordringar och övriga omsättningstillgångar, exklusive likvida medel, minskat med leverantörsskulder och övriga kortfristiga ej räntebärande skulder. 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

Skuldsättningsgrad Räntebärande avsättningar och skulder, inklusive konvertibla skuldebrev, vid årets utgång i förhållande till eget kapital. 

Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsandelar vid årets utgång i förhållande till totala tillgångar. 

Sysselsatt kapital Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. 

Underhålls- och supportmarginal Underhålls- och supportintäkter minus kostnader för underhåll och support i förhållande till underhålls- och supportintäkter. 

Vinstmarginal Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning. 

IR Kontakter

Chiara Lattuada

Phone: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada