Ordlista

Affärssystem Ett system av applikationer som hanterar ett företags samtliga interna och externa affärsprocesser.

Applikation Program som hjälper användaren att hantera en viss typ av arbetsuppgift som t.ex. inköp, personalutveckling eller bokföring. 

Arkitektur Arkitekturen beskriver hur hårdvaran, systemprogramvaran och applikationsprogrammen integreras för att uppnå önskat resultat. 

Enterprise Asset Management (EAM) Används inom program¬varuindustrin som beteckning på en eller en grupp av applikationer som har till syfte att förbättra/optimera ett företags utnyttjande av sina affärsprocesser och anläggningstillgångar. Beteckningen är vanligt förekommande inom anläggningsintensiv industri. 

Enterprise Resource Planning (ERP) En planeringsmetod som ursprungligen omfattar interna affärsprocesser som ekonomi, tillverkning och distribution men i allt högre grad också täcker in andra funktioner, från kontakten med leverantörerna till underhållet av den levererade produkten. 

Komponentbaserad arkitektur Avser utformningen av system bestående av separata och autonoma komponenter som kan kopplas samman. Fördelarna med en komponentbaserad arkitektur är att man kan byta ut eller lägga till en komponent utan att påverka det övriga systemet. Motsatsen till komponentbaserad arkitektur är monolitisk arkitektur, där enskilda autonoma komponenter inte kan särskiljas. 

Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Används inom programvaruindustrin som beteckning på programvara för underhåll av ett företags utrustning och anläggningstillgångar i syfte att maximera tillgänglighet och utnyttjandegrad. 

Outsourcing När delar av ett företags verksamhet kontrakteras ut till ett annat företag. 

Plattform Konceptuellt begrepp med innebörden att en komponentuppbyggd produkt eller tjänst kräver en plattform som definierar giltiga gränssnitt och gemensamma tjänster i syfte att ge produkten/tjänsten maximal flexibilitet och konfigurerbarhet samtidigt som skalfördelar och återanvändning ej går förlorade. Detta är nödvändigt för att hantera inbördes beroenden och komplexitet i produktutveckling av komponentuppbyggda produkter/ tjänster. 

Utility Organisation eller företag som tillhandahåller någon typ av infrastruktur i ett samhälle, såsom värme, elektricitet eller vatten. 

IR Kontakter

Chiara Lattuada

Phone: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada