Bolagsordning

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.) har organisationsnumret 556122 0996. Dess bolagsordning antogs på bolagets årsstämma som hölls den 25 mars 2011.

§ 1
Bolagets firma är Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Linköping, Östergötland.

§ 3
Bolagets verksamhet är utveckling, drift och marknadsföring av informationssystem för bank- och finans- samt tillverkande företag, jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fyrahundramiljoner (400 000 000) kronor och högst enmiljardsexhundramiljoner (1 600 000 000) kronor.

§ 5
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst tjugomiljoner (20 000 000) och högst åttiomiljoner (80 000 000).

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall utses lägst en och högst två revisorer, med eller utan suppleanter, eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag.

§ 8
Räkenskaperna skall omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern-revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b)      om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c)      om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10
Bolagsstämma ska hållas i Linköping eller Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt med kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11
Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Av varje serie kan utges högst 100.000.000 aktier.
Varje aktie av serie A medför 1,0 röst per aktie. Varje aktie av serie B medför 0,1 röst per aktie.
Aktie av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett.

§ 12
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett av ovan angivna aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 13
Styrelsen har rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 14
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

IR Kontakter

Chiara Lattuada

Phone: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada