if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the ประเทศไทย site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the ประเทศไทย site

โซลูชันสำหรับธุรกิจที่คล่องตัว

ไอเอฟเอสพัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์แบบอิงส่วนประกอบที่คล่องตัวสำหรับการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) และการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (FSM) ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและมีจำหน่ายทั่วโลกนี้ คุณจึงสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อแซงหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ

Success in today’s business landscape requires flexibility, control and insight to meet rapidly changing market needs. Time is a vital commodity and always in short supply. Without the ability to make real-time strategic and operational decisions, companies miss a huge competitive opportunity.

Spanning enterprise resource planning (ERP), enterprise asset management (EAM) and service management, IFS software gives you the transparency, agility, and power to manage enterprise-wide operational excellence. With flexible components and deep functionality, you have the time to adjust strategies, enhance planning, improve functionality, and increase performance.

Enterprise Resource Planning

โซลูชั่น ERP ของไอเอฟเอสเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์สำหรับกลุ่มการผลิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการบินและยุทโธปกรณ์การรบ และการทำงานโครงการเป็นหลัก เช่น การผลิตโดยออกแบบพิเศษตามสั่ง และงานวิศวกรรม จัดหา-ก่อสร้างและงานโครงการ

Enterprise Resource Planning

Enterprise Asset Management

ไอเอฟเอสเริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายEAM ดังนั้นทุกฟังก์ชั่นที่ประกอบ IFS Applications รวมถึงการบริหารจัดการเอกสาร การบริหารจัดการความเสี่ยง การเงิน สินค้าคงคลัง การบริหารจัดการสัญญา และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบEAM ใน IFS Applications การใช้คำสั่งงานหรือชุดฟังก์ชันการทำงานออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ (ALM) ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดอายุขัยสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นด้านสินทรัพย์

Enterprise Asset Management

Service Management

IFS Service Management เป็นโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตแบบเต็มรูปแบบสำหรับผู้ให้บริการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะให้บริการในสนาม ในโรงงาน ที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ในคลังสินค้า หรือไม่ว่าที่ไหน IFS Service Management มีโซลูชั่นสำหรับคุณ

Service Management

IFS Applications

IFS Applicationsเป็นชุดแอพพลิเคชั่นแบบครบวงจรที่คล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร การวางแผนทรัพยากรขององค์กร การจัดการโครงการขององค์กร และการจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจระดับโลก ฟังก์ชั่นระบบ EAM ของไอเอฟเอสดูแลจัดการมากกว่าการบำรุงรักษาทั่วไป โดยมีความสามารถดูแลครอบคลุมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง การบริหารจัดการบริการภาคสนาม และการบริหารจัดการตลอดช่วงอายุสินทรัพย์

IFS Applications

IFS Maintenix

IFS Maintenix is a best-of-breed aviation maintenance management software solution specifically designed to help aviation maintenance organizations maximize the revenue potential of their assets through standard, lean, and predictable maintenance.

IFS Maintenix

Enterprise Operational Intelligence

กลุ่มเครื่องมือเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเห็นภาพ ทำความเข้าใจในประสิทธิภาพขององค์กร และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น โซลูชั่น IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) พัฒนาขึ้นจากกลยุทธ์มุมมองเชิงลึกแบบเห็นภาพของไอเอฟเอสเพื่อนำเสนอมุมมองจากบนลงล่างที่ครอบคลุมทั้งองค์กรแบบ 360 องศา ทั้งในด้านกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Enterprise Operational Intelligence

IFS Labs

IFS Labs is where we look beyond today’s expectations of enterprise software. Here we explore the potential of emerging and consumer technologies, digital trends and innovative solutions for a wide range of industries. IFS Labs is our door into the future.

IFS Labs

IFS Cloud

IFS customers have free choice in how they want to deploy their solution - as SaaS, Managed Cloud or On-premise. Whatever your business priorities, IFS cloud solutions allow you to run IFS enterprise software in a way that suits you best.

IFS Cloud

Technology

As we continue into the era of the intelligent and autonomous enterprise, the technology that we build into our industry-focused solutions continues to evolve to meet changing business landscapes and demands. From our beautifully customizable user experience and open API integration to the focused deployment of the highest impact AI technologies, we provide you with a foundation to grow and adapt

Technology