if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the ประเทศไทย site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the ประเทศไทย site

โซลูชัน Fleet and Asset Management จากไอเอฟเอส

Maximize your asset life and fleet utilization

โซลูชัน IFS Fleet and Asset Management รองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อคัดแยกวงจรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสูงสุด (วงจรผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเทียบกับต้นทุน) และการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะเพื่อใช้ประโยชน์วงจรผลิตภัณฑ์ได้อย่างสูงสุดขณะที่ยังคงเน้นด้านความปลอดภัย การให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม ต้นทุนสินทรัพย์ลดลง การเพิ่มเวลาในการทำงานของระบบ และการมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้

IFS Fleet and Asset Management รองรับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาและโปรแกรมการปรับเปลี่ยนแก้ไขสินทรัพย์ การควบคุมการกำหนดค่า และกิจกรรมการทำงานต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านโครงสร้างสินทรัพย์สำหรับการบำรุงรักษาครั้งใหญ่ ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบ COTS ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่างานบำรุงรักษาจะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ตลอดจนจัดทำเอกสารเพื่อช่วยในการกำหนดค่าที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้ โดยสามารถใช้เป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลนหรือใช้ร่วมกับฟังก์ชันการทำงานของไอเอฟเอสสำหรับโซลูชันการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก, ชิ้นส่วนที่ซับซ้อน, ส่วนประกอบ, การซ่อมบำรุงย่อย รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO)

ความสามารถของโซลูชัน

จัดเตรียมการซ่อมบำรุงย่อย

การวางแผนและการจัดตารางเวลาในการซ่อมบำรุงย่อยทั้งแบบที่วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้สำหรับสินทรัพย์ภายใต้การสนับสนุนของ IFS Applications ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกข้อมูลการใช้สินทรัพย์ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงรายการงานและตารางเวลาการใช้งานสินทรัพย์ โดยใบสั่งงานซ่อมบำรุงใหม่จะได้รับการจัดตารางเวลาและดำเนินการ ขณะที่งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติสินทรัพย์หรือในสมุดบันทึก

จัดการโปรแกรมการบำรุงรักษา

ส่วนสำคัญในการใช้งานกลุ่มสินทรัพย์คือความสามารถด้านการบริหารจัดการโปรแกรมการบำรุงรักษาของคุณ IFS Applications จะช่วยจัดการข้อกำหนดของแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (เป็นช่วงเวลา) และการบำรุงรักษาตามสภาพ กฎการยืดเวลาความผิดปกติจะได้รับการนำมาใช้เพื่อขยายระยะเวลาความผิดปกติที่ไม่สำคัญออกไปตามที่มีระบุไว้ในกฎการจัดการประเภทของความผิดปกติและประเภทของวัสดุ โซลูชันดังกล่าวสนับสนุนข้อกำหนดของขีดจำกัดอายุใช้งานและคำแนะนำในการซ่อมบำรุง เมื่อมีการกำหนดการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วผ่านทางคำสั่งความสมควรเดินอาการ (Airworthiness Directives) หรือคำสั่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จะมีการกำหนดรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนไว้ในโซลูชัน โครงสร้างของเทมเพลตจะได้รับการดูแลผ่านการปรับเปลี่ยนแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ

Manager Master Configuration

เป็นส่วนจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการกลุ่มสินทรัพย์ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถควบคุมการกำหนดค่าสินทรัพย์ของคุณได้อย่างครอบคลุม IFS Applications จะผสานรวมการทำงานเข้ากับระบบวิศวกรรมเพื่อนำเสนอโซลูชัน Fleet & Asset Management ที่มาพร้อมข้อมูลชิ้นส่วนตามลำดับที่ได้จากการปรับแก้ชิ้นส่วนด้านวิศวกรรมโดยตรง วิศวกรซ่อมบำรุงจะกำหนดโครงสร้างเทมเพลตสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มของสินทรัพย์ และจากนั้นจะนำไปใช้กับสินทรัพย์แต่ละรายการ การบำรุงรักษาโครงสร้างเทมเพลตถือเป็นสิ่งสำคัญและ IFS Applications จะช่วยให้แน่ใจได้ถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านทางโมดูลควบคุมการเข้าถึง

จัดการการกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง

ข้อกำหนดของโครงสร้างแบบลำดับจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่มีความจำเป็นต่อการสร้างโครงสร้างแบบต่อเนื่องและทำให้พร้อมใช้งานในโซลูชัน Fleet and Asset Management สำหรับยานพาหนะ เช่น อากาศยาน หัวรถจักร และเรือ สำหรับการกำหนดลำดับภายในสินค้าคงคลังและการกำหนดสินทรัพย์ใหม่หรือพร้อมใช้งานหลังการซ่อมบำรุงนั้น ระบบจะมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยเลือกลำดับและจัดเรียงการบำรุงรักษาครั้งต่อไป ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการบำรุงรักษาสินทรัพย์หลัก โซลูชันนี้จะดูแลให้การใช้งานยานพาหนะเป็นไปอย่างสมดุลและไม่ทำให้เกิดภาระงานด้านการบำรุงรักษาในโรงซ่อมมากจนเกินไป

ใช้งานสินทรัพย์

โซลูชัน Fleet & Asset Management จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นจากทางคำขอการใช้งานกลุ่มยานพาหนะที่พร้อมใช้ของผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถวางแผนการปฏิบัติงานรายวัน กำหนดสินทรัพย์ให้กับภาคส่วนต่างๆ และสร้างตารางเวลาการปฏิบัติงานของสินทรัพย์ โมดูล Flight Log ภายในโซลูชันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระหว่างการใช้สินทรัพย์ ซึ่งจะมีข้อมูลด้านการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ประวัติการใช้งานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะ

ดำเนินงานวิศวกรรมบำรุงรักษา

วิศวกรบำรุงรักษาต้องการความสามารถด้านการดูแลโครงสร้างแบบลำดับโดยใช้เทมเพลตโครงสร้างแบบลำดับ นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถดำเนินการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและจัดทำรายงานผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากบันทึกการปฏิบัติงาน ข้อมูลการใช้งานในอดีต ใบสั่งงาน และข้อมูลวงจรการทำงานของ OEM ด้วย ข้อกำหนดจากประกาศการซ่อมบำรุงและคำสั่งความสมควรเดินอากาศสามารถจะได้รับการบริหารจัดการภายในโซลูชัน รวมถึงเอกสารการวางแผนและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ จะช่วยให้หน่วยงานซ่อมบำรุงรับทราบถึงข้อกำหนดของโปรแกรมการซ่อมบำรุงได้

ขอบเขตการเข้าดำเนินการบำรุงรักษา

โซลูชัน Fleet and Asset Management พร้อมให้การรองรับกระบวนการทำงานหลักๆ ของการคำนวณวันครบกำหนด (Perform Due Calculations)และข้อกำหนดของการเข้าดำเนินการบำรุงรักษา (Definition of a Maintenance Visit) การคำนวณวันครบกำหนดจะช่วยจัดการประเภทของการคำนวณวันครบกำหนดที่แตกต่างกันที่สามารถดำเนินการได้และโซลูชันที่สามารถคำนวณค่าตามที่วางแผนไว้และค่าเฉลี่ยในอดีตเพื่อสร้างค่าตัวแปรสำหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถคำนวณวันครบกำหนดของชิ้นส่วนที่มีอายุใช้งานจำกัด การบำรุงรักษาเป็นช่วงเวลา และงานปรับเปลี่ยนแก้ไขต่างๆ ได้ ตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือรีเซ็ตแผนการบำรุงรักษาตามช่วงเวลาที่ได้จากการคำนวณวันครบกำหนด (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนหรือค่าที่วางแผนไว้) จะพร้อมใช้งาน

จัดการการพยากรณ์กลุ่มยานพาหนะ

ตามงบประมาณการปฏิบัติงาน (เช่น ชั่วโมงหรือระยะทางในการบิน) สำหรับการใช้งานกลุ่มยานพาหนะ (เช่น อากาศยานหรือรถไฟ) เป็นระยะเวลาหลายปีข้างหน้า ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติความผิดปกติ และประวัติบันทึกการปฏิบัติงาน (เช่น ชั่วโมงหรือระยะทางในการบิน) ที่แสดงในแอพพลิเคชัน คุณสามารถคำนวณคำพยากรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขได้ตลอดช่วงงบประมาณที่มีอยู่ (เช่น 5 ปี) การคำนวณคำพยากรณ์จะส่งผลต่อความต้องการวัสดุสำหรับชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และสิ่งของสิ้นเปลืองที่หมดไป ซึ่งหลังจากการจำลองสถานการณ์จำลองแล้ว อาจมีการถ่ายโอนไปยังสินค้าคงคลังและลดใบสั่งงานลงได้ นอกจากนี้ คำพยากรณ์ยังสามารถแสดงความต้องการด้านกำลังการผลิตต่อโรงซ่อมและทรัพยากรได้ด้วย

Fleet and Asset Management Solutions from IFS

Vigor Industrial uses IFS Applications to manage all of its operational activity

Customer Quote
There’s no way we could operate the way we do without bringing each of our companies onto IFS Applications.
Leonie Markgraf IT Director, Vigor
Read the Vigor customer story

Read more customer stories

0

facilities

0

states

0

employees

The holistic value of HUMS in Enterprise PBL Support Solutions

Examine the benefits of how information from Health Usage Monitoring Systems (HUMS) can be synchronized with enterprise performance-based logistics (PBL) support solutions to significantly enhance data collection, optimize maintenance, increase support chain efficiency, reduce process/resource steps and provide corporate analysis in order to inform mission planning of future campaigns.

Download the white paper

Keeping critical equipment operational

The output of enterprise resource planning increases when you connect all aspects of the asset lifecycle, which helps organizations achieve better equipment availability and demand satisfaction while giving decision makers the right information to perform their roles.

This short video shows:

  • How the modular components of IFS Applications connect the operational asset to the fleet manager using connected devices
  • Health usage monitoring systems
  • Supply chain management
  • Latest operational intelligence capabilities

Manage every aspect of your asset lifecycle

Outcome-driven fleet & asset management software

Designed with purpose

Fleet & Asset Management is about achieving optimal capability and availability at optimal cost, keeping in mind both the short- and long-term needs of the organization.

While simply stated, execution of this mandate is a complex symphony of engineering, supply & logistics, multi-level maintenance operations, customer relations, and financial and regulatory controls. The support network typically involves multiple parties, from personnel in the field to the last sub-contractor in the chain. Shared responsibility for services requires shared information, and each data point - from failure frequencies to transit times - can be nuggets of gold.

IFS Fleet & Asset Management solutions are designed to help organizations master the complexity of this environment. From defining allowable configurations and maintenance policy, through to maintenance and logistics planning and execution, IFS solutions help fleet managers achieve their availability outcomes, while reducing the burden of financial and regulatory management.

Integrated support landscape

Achieving and exceeding readiness targets cost effectively requires an integrated approach to sustainment. Our Fleet & Asset Management customers operate in a complex landscape of equipment operators, logistics agencies, suppliers, service providers, and program managers. In this environment, siloed operations become a weak link in the chain, reducing overall system responsiveness and resiliency. Ensuring a connected flow of timely and accurate information from the front line back through the support chain is critical. In some cases, this means providing flexible integration capabilities between systems. In others, it means ensuring that front line users are able to access information systems in the field while on deployment. Removing the barriers for integration and connectivity is core to the success of our customers.

IFS Fleet & Asset Management software is a fully integrated component of the IFS platform and is designed to easily integrate into your global IT landscape using open standards – ensuring a connected flow of information throughout the support chain.

Flexible, responsive software

Flexibility in an asset support environment can mean several things. First, it means the ability to configure - not customize - your software to support the unique process differentiators within your operation. Second, it means the ability to flex those capabilities to match the specific needs of each program, responding to the operational responsibilities, reporting, and management requirements defined on each contract. Third, it means enabling continuous improvement by default.

In the decade-long programs that are not unusual in asset management, the processes and capabilities that are cutting edge at the beginning of a program are only the starting point. For our customers, achieving continuous improvement means having the ability to use program data to identify and realize opportunities for improvement. It also means the ability to incorporate new software and equipment into your programs as they become available, alongside the ability to integrate new vendors and partners into your program as contracts and the support landscape change.

Compliance - with confidence

The complexity and strict compliance requirements involved in managing complex asset fleets are in constant tension with the need for operational agility. In this context, compliance refers to a wide range of regulations and corresponding systems including financial, security, export control, quality, airworthiness/seaworthiness, and workplace safety. In addition, national governments may impose further requirements related to vendor engagement, local investment, and specific program reporting.

With such a burden placed on asset management programs, simplifying compliance management is essential in order to allow our customers to focus on delivering on the mission of asset capability.

IFS Fleet & Asset Management solutions deliver industry-leading capabilities for the most critical aspects of your program, including project- and program-based financial management and asset configuration management. The modern user interface and integrated nature of the IFS solution suite provides information and process controls to ensure operational compliance throughout your organization.

IFS products are built using secure development practices, and deployable within secure internal network environments or, where applicable, in secure commercial or ITAR-compliant cloud.

Designed with purpose

Fleet & Asset Management is about achieving optimal capability and availability at optimal cost, keeping in mind both the short- and long-term needs of the organization.

While simply stated, execution of this mandate is a complex symphony of engineering, supply & logistics, multi-level maintenance operations, customer relations, and financial and regulatory controls. The support network typically involves multiple parties, from personnel in the field to the last sub-contractor in the chain. Shared responsibility for services requires shared information, and each data point - from failure frequencies to transit times - can be nuggets of gold.

IFS Fleet & Asset Management solutions are designed to help organizations master the complexity of this environment. From defining allowable configurations and maintenance policy, through to maintenance and logistics planning and execution, IFS solutions help fleet managers achieve their availability outcomes, while reducing the burden of financial and regulatory management.

Integrated support landscape

Achieving and exceeding readiness targets cost effectively requires an integrated approach to sustainment. Our Fleet & Asset Management customers operate in a complex landscape of equipment operators, logistics agencies, suppliers, service providers, and program managers. In this environment, siloed operations become a weak link in the chain, reducing overall system responsiveness and resiliency. Ensuring a connected flow of timely and accurate information from the front line back through the support chain is critical. In some cases, this means providing flexible integration capabilities between systems. In others, it means ensuring that front line users are able to access information systems in the field while on deployment. Removing the barriers for integration and connectivity is core to the success of our customers.

IFS Fleet & Asset Management software is a fully integrated component of the IFS platform and is designed to easily integrate into your global IT landscape using open standards – ensuring a connected flow of information throughout the support chain.

Flexible, responsive software

Flexibility in an asset support environment can mean several things. First, it means the ability to configure - not customize - your software to support the unique process differentiators within your operation. Second, it means the ability to flex those capabilities to match the specific needs of each program, responding to the operational responsibilities, reporting, and management requirements defined on each contract. Third, it means enabling continuous improvement by default.

In the decade-long programs that are not unusual in asset management, the processes and capabilities that are cutting edge at the beginning of a program are only the starting point. For our customers, achieving continuous improvement means having the ability to use program data to identify and realize opportunities for improvement. It also means the ability to incorporate new software and equipment into your programs as they become available, alongside the ability to integrate new vendors and partners into your program as contracts and the support landscape change.

Compliance - with confidence

The complexity and strict compliance requirements involved in managing complex asset fleets are in constant tension with the need for operational agility. In this context, compliance refers to a wide range of regulations and corresponding systems including financial, security, export control, quality, airworthiness/seaworthiness, and workplace safety. In addition, national governments may impose further requirements related to vendor engagement, local investment, and specific program reporting.

With such a burden placed on asset management programs, simplifying compliance management is essential in order to allow our customers to focus on delivering on the mission of asset capability.

IFS Fleet & Asset Management solutions deliver industry-leading capabilities for the most critical aspects of your program, including project- and program-based financial management and asset configuration management. The modern user interface and integrated nature of the IFS solution suite provides information and process controls to ensure operational compliance throughout your organization.

IFS products are built using secure development practices, and deployable within secure internal network environments or, where applicable, in secure commercial or ITAR-compliant cloud.