if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the ประเทศไทย site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the ประเทศไทย site

ซอฟต์แวร์องค์กรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ – ERP, EAM และมากกว่านี้บนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

Powerful ERP, EAM and Service Management solutions on any mobile device

ถึงเวลาสำหรับโซลูชัน ERP บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว โซลูชัน EAM บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสำหรับแอพเฉพาะทางบนสมาร์ทโฟนที่เปิดทางให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา

TEC 2018 enterprise mobility report: solutions driving digital transformation

As the mobile device market reaches saturation point, mobile operating systems are becoming more robust and secure, ready to handle enterprise-level business. Enterprise software vendors involved in ERP, EAM and FSM are also evolving their products to enable more mobile computing. This Technology Evaluation Centers report covers:

 • Overview of mobility readiness to enable digital transformation
 • Overview of enterprise application mobilization for a transformation heatmap
 • Outlook of the use of mobility to reshape the enterprise legacy solution space

Download the research report

Explore more of IFS Applications

Find out more

Our full Suite, on any device

To make sure IFS Applications works on your terms - and the devices you like to use - the main user experience - IFS Aurena - is designed to be responsive in ways not normally associated with business applications.

Covering the full functional scope of IFS Applications, IFS Aurena adapts to screen sizes and device capabilities in the same way you expect from well-designed consumer software. It is available in browsers on Windows, Mac, iOS or Android devices. This means that you can enjoy the same powerful functionality on phone, tablet or desktop - pages adapt automatically to suit your needs.

The responsive behavior goes beyond simply reflowing the layout into a different number of columns, according to screen size. For example, if you’re working on smaller devices, where space is at a premium, columns are intelligently removed so that the most important information is still visible. On phones, the buttons move from the top to the bottom of the screen so that they are closer to your thumb when holding your phone with one hand.

Find out more about IFS Aurena

Field Service and Maintenance

For field service organizations, empowering service technicians and increasing workforce productivity are some of the main drivers to increased customer satisfaction and profitability. IFS Mobile Work Order, built on our new IFS Aurena Native mobile framework provides all the capability a field technician needs in a highly configurable app that can be tailored to your processes without the need for customization. Field technicians have access to all the customer and equipment details, documentation, inventory and task related information they need to ensure their work is done right first time in the most efficient way to provide service that delights your customers. Our framework includes offline capability that ensures service can be delivered regardless of network coverage.

In Maintenance, both site-based and disparately-located engineers need the right information available to them to undertake preventive and reactive work on high value assets in an efficient and effective manner. Here, we offer a maintenance-specific version of IFS Mobile Work Order, centered around the equipment being maintained with offline capability whilst also offering our Technician Portals - a responsive online application that provides all the capability of mobile work order with a simple, quick to deploy architecture that lets you get up and running in minutes.

Mobile Business Applications

Downloadable from Google Play and Apples App Store, each of our mobile business apps focuses on a very clear task, presenting the important and relevant information. The Apps incorporate device features such as phoning, messaging, email, GPS, maps, voice recording and photo capture.

Current IFS business apps include:

CRM Companion – Designed to support sales personnel in day-to-day work in the field and their managers. Allows you to keep track of customers, business leads, business activities and opportunities.

Notify Me – Provides a single unified list that tells you when there are new business events requiring attention such as Absence Requests, Purchase Requisitions and Supplier Invoices. It is possible to Approve or Reject the events directly from the App.

Time Tracker – Lets you report and confirm worked time and view the current time reporting status. Shows current status at a glance and shortcuts enable quick, easy daily time reporting.

Trip Tracker - Track expenses, mileage, and deductions during your travels. Handles expenses, mileage, allowances and deductions for travel and allows reporting against a single company, or multiple companies.

Mobile Warehouse Data Collection Software

The IFS Warehouse Data Collection solution has been developed to meet the demands of businesses that want a one-stop-shop solution for warehouse mobility. The solution provides a highly configurable process-driven interface and ease of use that requires minimum training and significantly reduces errors. IFS Warehouse Data Collection is a complete solution for fast and accurate reporting of warehouse transactions using barcodes and mobile devices.

Benefits for the user:

 • Fully configurable processes to meet individual requirements
 • Efficient and accurate reporting of warehouse transactions using bar-codes and unique handling unit ID’s
 • No reporting delays and no errors

Benefits for the business:

 • Built on IFS core technology with complete integration assured
 • Compatible with a range of platforms and devices
 • No additional cost from third party integration and no additional upgrade complexity.

Our full Suite, on any device

To make sure IFS Applications works on your terms - and the devices you like to use - the main user experience - IFS Aurena - is designed to be responsive in ways not normally associated with business applications.

Covering the full functional scope of IFS Applications, IFS Aurena adapts to screen sizes and device capabilities in the same way you expect from well-designed consumer software. It is available in browsers on Windows, Mac, iOS or Android devices. This means that you can enjoy the same powerful functionality on phone, tablet or desktop - pages adapt automatically to suit your needs.

The responsive behavior goes beyond simply reflowing the layout into a different number of columns, according to screen size. For example, if you’re working on smaller devices, where space is at a premium, columns are intelligently removed so that the most important information is still visible. On phones, the buttons move from the top to the bottom of the screen so that they are closer to your thumb when holding your phone with one hand.

Find out more about IFS Aurena

Field Service and Maintenance

For field service organizations, empowering service technicians and increasing workforce productivity are some of the main drivers to increased customer satisfaction and profitability. IFS Mobile Work Order, built on our new IFS Aurena Native mobile framework provides all the capability a field technician needs in a highly configurable app that can be tailored to your processes without the need for customization. Field technicians have access to all the customer and equipment details, documentation, inventory and task related information they need to ensure their work is done right first time in the most efficient way to provide service that delights your customers. Our framework includes offline capability that ensures service can be delivered regardless of network coverage.

In Maintenance, both site-based and disparately-located engineers need the right information available to them to undertake preventive and reactive work on high value assets in an efficient and effective manner. Here, we offer a maintenance-specific version of IFS Mobile Work Order, centered around the equipment being maintained with offline capability whilst also offering our Technician Portals - a responsive online application that provides all the capability of mobile work order with a simple, quick to deploy architecture that lets you get up and running in minutes.

Mobile Business Applications

Downloadable from Google Play and Apples App Store, each of our mobile business apps focuses on a very clear task, presenting the important and relevant information. The Apps incorporate device features such as phoning, messaging, email, GPS, maps, voice recording and photo capture.

Current IFS business apps include:

CRM Companion – Designed to support sales personnel in day-to-day work in the field and their managers. Allows you to keep track of customers, business leads, business activities and opportunities.

Notify Me – Provides a single unified list that tells you when there are new business events requiring attention such as Absence Requests, Purchase Requisitions and Supplier Invoices. It is possible to Approve or Reject the events directly from the App.

Time Tracker – Lets you report and confirm worked time and view the current time reporting status. Shows current status at a glance and shortcuts enable quick, easy daily time reporting.

Trip Tracker - Track expenses, mileage, and deductions during your travels. Handles expenses, mileage, allowances and deductions for travel and allows reporting against a single company, or multiple companies.

Mobile Warehouse Data Collection Software

The IFS Warehouse Data Collection solution has been developed to meet the demands of businesses that want a one-stop-shop solution for warehouse mobility. The solution provides a highly configurable process-driven interface and ease of use that requires minimum training and significantly reduces errors. IFS Warehouse Data Collection is a complete solution for fast and accurate reporting of warehouse transactions using barcodes and mobile devices.

Benefits for the user:

 • Fully configurable processes to meet individual requirements
 • Efficient and accurate reporting of warehouse transactions using bar-codes and unique handling unit ID’s
 • No reporting delays and no errors

Benefits for the business:

 • Built on IFS core technology with complete integration assured
 • Compatible with a range of platforms and devices
 • No additional cost from third party integration and no additional upgrade complexity.