Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ & KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Amaç

  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma  Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince,  IFS Kurumsal Bilgi Sistemleri A.Ş. (“IFS (Turkey)” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Şirketimizin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

   

 2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

  Sizlerin kendi açık rızanız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin kapsamı aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamakla birlikte; ad, soyad, doğum tarihi, kimlik bilgileri, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim gibi verilerden oluşmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, Şirketimizin insan kaynakları departmanı, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve işlenebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Şirketimizin internet sitesi üzerinden doldurulacağınız talep ve kayıt formları ile online anketler aracılığı ile de toplanabilecek ve işlenebilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım kriterlerinize uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi, müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edilebilmesi ve arşivlenmesi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, personelimizin özlük işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenebilmesi, iş başvurularını değerlendirebilmesi,  iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, verileri doğru ve güncel olmasının sağlanması amaçlarıyla KVKK’nin 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Ayrıca Kişisel Verileriniz, KVKK’nin 5. maddesinde belirtildiği hallerde Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

   

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   

 4. Veri Sahibi Olan İlgili Kişilerin Hakları

KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir;

 

 1. Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

 

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı internet sitemizde (http://www.ifs.com/tr/) bulunan Gizlilik bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

IFS KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş. [“IFS (Turkey)”]

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

 

Kişisel verilerin korunması, IFS Kurumsal Bilgi Sitemleri Anonim Şirketi (“IFS (Turkey)” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıkları için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, IFS (Turkey) eski çalışanlarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkeleri belirlenmektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİ POLİTİKASI

 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulanacak İlkeler

 

IFS (Turkey) tarafından işlenen tüm kişisel KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir.  KVKK kapsamında belirtilen ilkeler uyarınca da kişisel veriler:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir.
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir.
 • İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

 

2.2. IFS (Turkey)’nun Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 

IFS (Turkey), KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, IFS (Turkey) ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişileri KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

IFS (Turkey), KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde ki aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

 

2.2.1 Koşullar

 

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin IFS (Turkey)’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin IFS (Turkey) tarafından işlenmesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması; [Kişisel bilgiler sözleşme öncesinde teklif hazırlanması veya ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir.]
 • Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde IFS (Turkey) tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin IFS (Turkey) tarafından işlenmesinin IFS (Turkey)’nin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

   

   

   

 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla IFS (Turkey)’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, [Meşru menfaatler, hukuka, ahlaka ve adaba uygun olan ticari ve maddi menfaatleri de içerir]
 • IFS (Turkey) tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması.

   

  Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, IFS (Turkey) kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

   

  2.2.2 Amaçlar

   

  Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

   

 • Şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Sizin tüketim ve alım kriterlerinize uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin sizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi
 • Pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi;
 • Müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edilebilmesi ve arşivlenmesi;
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, personelimizin özlük işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenebilmesi, iş başvurularını değerlendirebilmesi;
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması;
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Verileri doğru ve güncel olmasının sağlanması.

 

2.3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

IFS (Turkey), çalışan adaylarının işe alım sürecinde kişisel verilerini İş Kanunu ve sair ilgili mevzuatta işverene yüklenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek, IFS (Turkey) İnsan Kaynaklarının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alımın gerçekleştirilmesi amacıyla aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirerek ve esas olarak kişinin açık rızasını alarak işlemektedir. Çalışan adaylarının kişisel verileri iş görüşmesi veya gerek yazılı gerekse elektronik herhangi bir araçla toplanıp, işlenmektedir. IFS (Turkey) uluslararası bir şirket olduğundan ve farklı ülkelerde bilişim sistemlerini tuttuğundan ve yeni adayların değişik pozisyonlarda, yerlerde değerlendirilmesi mümkün olduğundan yine KVKK hükümlerindeki düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli korumanın bulunduğu diğer ülkelerde ki IFS (Turkey) bağlı şirketlerine aktarılabilmektedir. IFS (Turkey) bu verileri yasal bir şekilde talep edilmesi halinde ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesindeki temel gaye işe alım olmakla birlikte aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için de kişisel veriler işlenebilmektedir:

 

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle (referanslar gibi) iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

   

   

   

   

 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak

 

Çalışan adaylarının kişisel verileri de işbu KVK Politikasının “Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri” başlığında değinilen sürelere uygun tutulmaktadır. Bu sürenin ikmaliyle birlikte kişisel veriler imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 

IFS (Turkey), KVKK madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

 

IFS (Turkey), KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasına ilişkin olan 8. maddesindeki hükmüne uygun olarak, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (İş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanuni yükümlülükleri bulunduğu kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. IFS (Turkey), bu doğrultuda KVKK’nin 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

4.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

IFS (Turkey), kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanun ve ilgili diğer mevzuatta ön görülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak; şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi öngörülmediği sürece yurt dışına aktarılabilir. KVKK’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp, sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkede ki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

 

4.3. Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar

 

IFS (Turkey) kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK’nın 8. maddesi uyarınca paylaşılır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlardır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasına IFS (Turkey) ile birlikte sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı IFS (Turkey) olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan yurt içi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler.

 

 

 

 

 

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

 

IFS (Turkey), temel ilke olarak ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmasını esas almaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler IFS (Turkey) o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak IFS (Turkey)’nun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri veya ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir. Buna göre kişisel veriler:

 

IFS (TURKEY) Kişisel Verileri Saklama ve Silme Süreleri

Verinin Niteliği

Saklama Süresi (İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren)

Periyodik İmha Süreleri

Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde (TBK genel zamanaşımı süresi)

10 (on) Yıl

Her veri için ayrı olarak 10 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

Kira ilişkisinden kaynaklı işlenen kişisel veriler

5 (beş) Yıl

Her veri için ayrı olarak 5 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

İşçilerin ücrete ilişkin haklarına dair kişisel veriler

5 (beş) Yıl

Her veri için ayrı olarak 5 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

İşçilerin Sağlık Muayenelerine İlişkin Verileri

15 (beş) Yıl

Her veri için ayrı olarak 15 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

Vergisel kayıtlar

5 (beş) Yıl

Her veri için ayrı olarak 5 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

Tüketicilerin işlenen kişisel verileri

2 (iki) Yıl

Her veri için ayrı olarak 2 yılın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

Çalışan adaylarının kişisel verileri

6 (altı) Ay

Her veri için ayrı olarak 6 ayın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

Ziyaretçilerin kişisel verileri

6 (altı) Ay

Her veri için ayrı olarak 6 ayın tamamlandığı ay içinde periyodik olarak

 

6. KİŞİSEL BİLGİLERİ IFS (TURKEY) TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca; tüm kişisel verileri IFS (Turkey) tarafından işlenen gerçek kişiler kendisiyle ilgili aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahipleri yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle interner sitemizde (http://www.ifsworld.com/tr/) Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki  Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ücetsiz olarak iletebileceklerdir.  

 

7. IFS (TURKEY) TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesi ve KVKK’nın 7/f.1’e maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde IFS (Turkey)’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebinin olması halinde silinir, imha edilir veya anonimleştirilerek kullanmaya devam edilir.

 

IFS (Turkey)’nin ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

 

IFS (Turkey) ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğimde, periyodik imha için ön görülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR

 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. IFS (Turkey) bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Çerez Politikası

Çerezlerin kullanım alanı

IFS websitemizde kullandığımız çerezlerin birçoğu hard diskinizde saklanan küçük metin paketlerinden oluşur. Bu çerezleri, her ziyaretçinin yaptığı ülke tercihi gibi ayarları hatırlamak ve deneyimini kişiselleştirmek için kullanıyoruz. Böylece sitemizdeki trafik akışını kaydediyor ve sitemizdeki ziyaretçilerin davranışlarıyla ilgili bilgiler ediniyoruz. Ayrıca bu çerezleri yaptığınız indirmeleri de takip edebiliyoruz. Özetle, çerezleri sitemizin hizmetlerini ve fonksiyonlarını iyileştirmek için kullanmaktayız.

Metin içeren çerezler, size çerezi ileten alan adının web suncusu tarafından okunabilir. Bu metinler genellikle harf ve numaralardan oluşan ve bilgisayarınızı tanımlamamıza yarayan eşsiz bir kod içerir. Aynı zamanda başka bilgiler de içerebilir. IFS websitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde bilgisayarınıza eklenecek çereze bir örnek olarak: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801. Bu websitesinde kullandığımız çerezler kalıcı çerezler olarak adlandırılıp, internet tarayıcınızı kapattıktan sonra dahi bilgisayarınızda kalmaya devam eder. Ayrıca “oturum çerezleri” olarak adlandırılan ve tarayıcınıza kaydedilen ve tarayıcı kapandıktan sonra silinen bazı çerezler de kullanabiliriz.

Güvenlik

Çerezler program çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs transferi için kullanılamaz. Çerezleri kabul edebilir veya geri çevirebilirsiniz. Birçok web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir ancak siz bu tercihi manual olarak değiştirebilirsiniz. Ancak unutulmaması gerekir ki, sitenin tüm  fonksiyonlarının kullanılabilmesi için çerezlere izin verilmesi faydalıdır. Çerezlere izin vermemek şu noktalarda sorunla karşılaşmanıza sebep olabilir: Kimi içeriklerin indirilmesi, sosyal paylaşım, kişiselleştirme, videoları izleme ve paylaşma.

Çerezleri şu sebeplerle kullanabiliriz:

Ayarlarınızı ve tercihlerinizi kaydetmek

IFS websitemizde lokal haberleri ya da hava durumu bilgilerini görüntülemek için şehrinizi ya da posta kodunuzu girdiğinizde, sitenin bilgisayarınıza yollayacağı çerez şehir ya da posta kodu bilgilerinizi saklayacaktır. Bu sayede tekrar sitemizi ziyaret ettiğinizde ilgili bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Böylece sitemizi her ziyaret ettiğinizde aynı bilgileri yazarak vakit kaybetmeyeceksiniz.

Hedefli reklamlar

Size online ortamda her reklam gösterdiğimiz seferde cihazınıza kalıcı bir ya da birkaç çerez yerleştireceğiz. Böylece size bir daha reklam gösterirken cihazınızı tanıyor olacağız. Kendi sitemizde olduğu gibi reklam ve yayın partnerlerimizde de reklam gösterdiğimiz için tüm bu bilgileri birleştirerek sizin ilgi alanlarınıza göre deneyiminizi kişiselleştirebilmekteyiz. Bu bilgileriniz, örnek olarak, aynı reklamın sürekli karşınıza çıkmasını engeller. Aynı çerezler, karşınıza çıkartacağımız reklamları sizin ilgi alanınıza göre özelleştirebilmemize de olanak sağlamaktadır.

Site Analizleri

Çerezleri sitemizdeki tekil kullanıcıları saymak ya da sitemizin ve servislerimizin operasyonlarını iyileştirmek için istatistikleri toplayabiliriz. Bu veriler sayesinde sitemizin ve hizmetlerimizin performansını artırabiliyoruz.

Genel olarak kullandığımız çerezler aşağıdaki tablodaki gibidir.

Çerez İsmi

Açıklama

IFS_SITE_LANG
IFS_SITE_TEXT
IFS_Site
IFS_Country

Kullanıcı tarafından seçilen ülke bilgisini kaydeder ve ziyaretçiyi direkt olarak ilgili alan adına yönlendirir. Bir sene saklanır.

utm_campaign
utm_content
utm_medium
utm_source
utm_term

Ziyaretin gerçekleştiği kampanya ya da kaynağın verilerini saklar. IFS bu verileri aldıktan sonra sitede form doldurulduğunda, bu bilgileri pazarlama otomasyonu ve CRM programlarına aktarır ve verileri temizler. Bu platformlarda veriler 2 sene saklanır. Kampanyaların verimliliği için kullanılır.

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
ASP.NET_SessionId

Sayfa görüntülenmelerini ve oturumları birbirine bağlamamızı sağlayan anonimleştirilmiş, eşsiz belirleyicileri kaydeder. Bu sayede kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını öğrenebiliriz. Bu bilgileri tarihi verilerinize dayanarak gördüğünüz içerikleri kişiselleştirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda sayfa görüntülenmeleri raporlarımızı oluşturmamızda bize yardımcı olur. 10 yıl saklanır.

marketo
dtCookie
lpv5332
visitor_id5332
(this cookie can appear multiple times and be appended with different numeric values)

Potansiyel kaydınız için benzersiz bir tanımlayıcıyı Pazarlama Otomasyon platformumuz Marketo'da saklar. Bu çerez, Marketo tarafından web sitemizdeki bir izleme işaretçisi aracılığıyla ayarlanır ve bir ziyaretçinin web sitemizi nasıl kullandığına ilişkin oturum bilgilerini bir araya getirir. Bu çerezler 10 yıla kadar saklanır.

Marketo Munchkin (_mkto_trk)

Bu çerez Marketo tarafından ayarlanmıştır. Bu, bir web sitesinin çerezin kurulduğu sitelerdeki ziyaretçi davranışını izlemesine ve bir ziyaretçiyi bir e-posta pazarlama kampanyasının alıcısına bağlayarak kampanyanın etkinliğini ölçmesine olanak tanır. İzleme, bir kullanıcı bir form göndererek kendisini tanımlayana kadar anonim olarak gerçekleştirilir. Çerez 2 yıl süreyle saklanır.

Marketo RTP

Bu çerezler, Marketo tarafından Web Kişiselleştirme ve ContentAIProducts'ın bir parçası olarak ayarlanır. Kullanıcı tercihlerine, geçmiş göz atmaya ve elde edilen bilgilere göre özelleştirilmiş içerik ve özellikler sunarlar. Çerez 2 yıl süreyle saklanır.

mkto_opt_out

Pazarlama Otomasyonu platformumuz Marketo, bu tanımlama bilgisini “Do Not Track” girişimiyle uyumlu kalmak için kullanır. 10 yıla kadar saklanır.

_ga
_gid

Bu çerezler, ziyaretçi ve kullanım raporlamasını kolaylaştırmak için kullandığımız bir hizmet olan Google Analytics tarafından ayarlanır. 2 yıla kadar saklanır.

_dc_gtm_UA-1662132-1

Bu çerez, üçüncü taraflardan izleme işaretçileri ve doğrudan web sitesi sunucularımız tarafından sunulmayan diğer çeşitli kodları enjekte etmek için kullandığımız bir hizmet olan Google Tag Manager tarafından ayarlanır. Çerez 24 saatten fazla saklanmaz.

gsScrollPos
(bu çerez birden çok kez görünebilir ve farklı sayısal değerlerle eklenebilir)

Bir ziyaretçinin sayfanın ne kadarını kaydırdığını izleyerek bize sayfa içeriğinin ne kadarının okunduğuna dair bir gösterge sağlar. Bu anonim veriler, Google Analytics'e özel bir etkinlik olarak eklenir ve yüzde olarak ifade edilir. Çerez değeri süresiz olarak saklanır, ancak her yeni sayfa gösteriminde silinir.

bt2
di2
loc
ssc
sshs
uid
uvc
vc

Bu çerezler, sosyal paylaşımı kolaylaştırmak için kullandığımız bir hizmet olan AddThis tarafından ayarlanır. Çerezler 10 yıla kadar saklanır.

_distillery
muxData

Bu çerezler, videoları web sitemizde sunmak için kullandığımız bir hizmet olan Wistia tarafından ayarlanır. Tanımlama bilgisi 20 yıla kadar saklanır.

siteimproveses

Bu çerezler, web sitemizin genel kalitesini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için kullandığımız bir web yönetişim hizmeti olan SiteImprove tarafından ayarlanır. Çerez süresiz olarak saklanır

_cfduid

Bu adı taşıyan çerezler, site işlevselliğini sağlamak ve web sitemizin performansını ve kullanılabilirliğini izlemek için kullandığımız hizmetler olan SiteImprove, Pingdom ve Feedrapp tarafından belirlenir. Çerezler bir yıla kadar saklanır.

IDE

Bu çerez, reklam ortağımız DoubleClick tarafından ziyaret ettiğiniz web sayfalarına ilişkin anonim veriler toplamak için ayarlanır. Bu veriler, geçmiş ilgi alanlarınıza göre yeniden hedefleme kampanyaları ve diğer hedefli reklamları sunmak için kullanılır. Veriler 2 yıl süreyle saklanır.

Çerezlerin Yönetimi

Sitemizde kullanılan çerezleri dilerseniz engelleyebilirsiniz. Ancak engellediğiniz çerezler sebebiyle sitemizden tam performans alamayabilirsiniz. Bazı hizmetlerimize ya da özelliklerimize erişemeyebilirsiniz.

Çerezleri silmek isterseniz, çerezlerimizin kaydettiği tüm veriler ve tercihleriniz bu silinen çerezlerle birlikte kaybolacaktır.

Google Chrome çerez yönetimi için: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla çerez yönetimi için:

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

Apple Safari çerez yönetimi için:

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Opera çerez yönetimi için:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Microsoft Explorer çerez yönetimi:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim tercihleriniz

E-posta adresinizi bizimle paylaştığınız takdirde sizlerle bu kanal üzerinden iletişim kuracağız. İletişim tercihlerinizi dilediğiniz zaman aşağıdaki bağlantıyı takip ederek değiştirebilirsiniz: 

Terchilerinizi Değiştirin

Abone Olun

IFS hakkındaki yenilikler ve değişikliklerden haberdar olmak için abone olun.   

Abone Ol